Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorMyklebost, Heidi
dc.coverage.spatialNorge, Nord-Trøndelag, Snåsanb_NO
dc.date.accessioned2018-08-01T10:45:32Z
dc.date.available2018-08-01T10:45:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3235-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2507098
dc.description.abstractBrandrud, T.E., Bendiksen, E. & Myklebost, H. 2018. Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. NINA Rapport 1504. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet et naturfaglig forslag til skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa, herunder en oppdatert registrering av rødlistede orkidéer, kalksopper, samt en naturtypekartlegging av naturreservatet etter NiN (Naturtyper i Norge) metodikk i målestokk 1:5000. Reservatet utmerker seg med sine store arealer av rik og velutviklet kalkfuruskog og mange forekomster av frisk, sesongfuktig kalkgranskog. Sistnevnte, med sine store marisko-forekomster, er et særtrekk ved reservatet. Mange steder opptrer kalkbarskogstypene i tette mosaikker med lågurtskog (og fattigere lyngskog). NiN-naturtypekart er presentert, med mange arealer utfigurert som mosaikktyper. Basert på tidligere undersøkelser og kartlegging i 2017, er det nå kjent og dokumentert 29 forekomster av marisko innenfor reservatet, fordelt på 10 lokaliteter, hvorav tre meget store. Til sammen ble det registrert ca. 3400 planter innenfor reservatet i 2017. Forekomstene av marisko i Finnsåsmarka utgjør de største i Norge. Det skjedde en økning i marisko-bestandene fra 1980-tallet til 1990-tallet, trolig som følge av aktiv skjøtsel. Det har skjedd en viss nedgang i antall planter fra 1990-tallet og fram til nyere tellinger i 2009-2017. Med mange nye funn, er det nå dokumentert i alt 31 forekomster på åtte lokaliteter av flueblom, både i tørr, relativt åpen kalkfuruskog, og frisk, sesongfuktig kalkgranskog. Det ble i 2017 registrert nærmere 20 rødlistede kalksopper i reservatet, og med tidligere registreringer er det nå kjent 26 rødlistede kalksopper herfra, hvorav 12 truete arter, herunder flere norske ansvarsarter som har et regionalt-nasjonalt tyngdepunkt på «Snåsa-kalken», inkludert én som bare er kjent i fra Kvam-Finnsås («nordlig sølvslørsopp» Cortinarius diosmus EN). De fleste av disse soppene er habitatspesifikke kalkbarskogsarter, mens noen kan opptre både i litt åpne kalkfuruskoger, kalktørrenger og rikmyr. Det har skjedd en tilgroing, med tilbakegang av orkidéer/kalkarter i flere delområder, pga. opphør av gammel hevd, samt stedvis som følge av intensivt skogbruk og grøfting. Samlet sett er det særlig behov for skjøtsel av følgende: (i) orkidé-forekomster, (ii) verdifulle kalkskogsforekomster og rikmyr, (iii) restaurering av (plantet) produksjonsskog, inkludert grøftet (sump)skog. De foreslåtte skjøtselstiltakene er i hovedsak av type (i) tynning i busk- og tresjikt, (ii) plugging/ gjenfylling av grøfter med tilhørende uttak av plantet skog på grøftet areal, samt (iii) fjerning av enkelte ekspanderende arter (som einstape) i feltsjiktet på mariskolokaliteter. Det anbefales også (gjen)innføring av beitedyr. Reservatet er delt inn i 29 skjøtselsområder. Hvert av skjøtselsområdene er beskrevet, med konkrete forslag til skjøtselstiltak. Ni av områdene er gitt 1. prioritet for skjøtselstiltak, inkludert en rikmyr, tre storområder for marisko, tre grøftede områder og de rikeste kalkfuruskogsryggene.nb_NO
dc.description.abstractBrandrud, T.E., Bendiksen, E. & Myklebost, H. 2018. Management plan for Finnsåsmarka nature reserve, Snåsa. NINA Report 1504. Norwegian Institute for Nature Research. A scientifically based management plan for Finnsåsmarka nature reserve, Snåsa municipality, is proposed, including an updated survey of red-listed orchids, calciphilous fungi, as well as a nature type mapping of the reserve using NiN (Nature types in Norway). The reserve is characterized by its rich and well-developed calcareous pine forests and seasonal hydrophilous calcareous spruce forests. The latter, with its large populations of the orchid Cypripedium calceolus, is special for the area. Per 2017 it is documented 29 occurrences/subpopulations of Cypripedium calceolus within the reserve, including three large ones. Altogether approximately 3400 plants were recorded in 2017. Finnsåsmarka is thus housing the largest population of Cypripedium in Norway. The population has been fluctuating, with peaks after periods of management measures. Per 2017 it is documented 31 subpopulations of Ophrys insectifera, both in dry calcareous pine forests as well as in moist, seasonal hydrophilous calcareous spruce forests. Altogether 26 red-listed calciphilous fungi are now recorded from the reserve (17 found in 2017), including 12 threatened species, a few also with internationally important populations in the Steinkjer-Snåsa region (one only found here in Norway; Cortinarius diosmus EN). Most of these are habitat-specific calcareous coniferous forest species, whereas some occur also in open calcareous grasslands and calcareous fens/mires. Due to intensive forestry, ditching and ceased forest grazing, some forest stands have become denser than before, and some more or less xerothermous orchids/calciphilous species have declined. Management measures are proposed for: (i) orchid populations, (ii) rich calcareous coniferous forest stands and calcareous fens, (iii) restoration of (planted) production forest, including ditched (swamp) forests. The nature reserve is subdivided into 29 management areas. Every area is described, and specific management measures are proposed, where needed. Altogether 9 of the management areas are given first priority for measures, including 3 large Cypripedium sites, 3 ditched sites, and the richest calcareous pine forest ridges.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturfoskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1504
dc.subjectkalkbarskognb_NO
dc.subjectorkidéernb_NO
dc.subjectkalksoppernb_NO
dc.subjectrødlistearternb_NO
dc.subjecttilgroingnb_NO
dc.subjectgrøftingnb_NO
dc.subjectskjøtselstiltaknb_NO
dc.subjectcalcareous coniferous forestsnb_NO
dc.subjectorchidsnb_NO
dc.subjectcalciphilous funginb_NO
dc.subjectRed-list speciesnb_NO
dc.subjectregrowthnb_NO
dc.subjectditchingnb_NO
dc.subjectmanagement measuresnb_NO
dc.titleSkjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record