Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.contributor.authorTombre, Ingunn
dc.date.accessioned2018-07-30T10:26:03Z
dc.date.available2018-07-30T10:26:03Z
dc.date.created2017-03-13T14:33:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1884-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506732
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Johnsen, T.V. & Tombre, I. 2007. Vindkraftverk ved Måsvik, Troms. Revidert konsekvensutredning for fugl og annet dyreliv. - NINA Rapport 320. I forbindelse med planlegging av vindkraftverk ved Måsvik på Rebbenesøya i Troms har NINA fått i oppdrag å utrede konsekvensene for fugl og annet vilt. Undersøkelsene baserer seg på innhenting av eksisterende informasjon og befaring i felt. Feltbefaringen er utført i juni og juli 2004. Leve- og beiteområder for fugler og pattedyr er utredet, og kjente forekomster av rødlistearter er beskrevet. Det er til sammen registrert 49 fuglearter og 4 pattedyrarter innenfor plan- og influensområdet. 12 av de registrerte artene har rødlistestatus: storlom (VU), kongeørn (NT), fjellvåk (NT), lunde (VU), teist (NT), storspove (NT), tyvjo (NT), steinskvett (NT), stær (NT), bergirisk (NT) og oter (VU). I tillegg hekker det en rødlisteart som er kategorisert som Nær Truet (NT), men der opplysningene er unntatt offentlighet. Toppskarv, siland, havørn, fjellrype, rødstilk, svartbak og skjærpiplerke er alle ansvarsarter (A). Samlet viltvekt for området angis til 4, det vil si et område av nasjonal betydning for fuglelivet, mens verdien for øvrig dyreliv vurderes til liten. De samlede zoologiske verdiene i det planlagte vindparkområdet i Måsvik er med dette som bakgrunn satt til stor. Selv om antallet vindmøller i planområdet er redusert fra opprinnelig 15 til 3-5, vil inngrepet også medføre bygging av veier, oppstillingsplasser, servicebygg og menneskelig aktivitet/ forstyrrelse. Da forutsettes det at kraftledningene blir lagt i kabel i bakken. Alle disse tiltakene vil, basert på feltregistreringer, med stor sannsynlighet ha en negativ innvirkning på fuglelivet, deriblant flere av rødlisteartene. Omfanget i både drift- og anleggsfasen på de zoologiske forholdene er vurdert samlet til stort negativt. Med grunnlag i de zoologiske verdiene og inngrepets omfang vurderes den samlede konsekvensen av utbyggingen til stor negativ (- - - ). Avbøtende tiltak som vil kunne redusere de negative konsekvensene er beskrevet. Norge, Troms fylke, Tromsø kommune, Rebbenesøy, Måsvik, vindkraft, konsekvensutredning, fauna, fugl, pattedyr Norway, Troms county, Tromsø municipality, Rebbenesøy, Måsvik, wind power, impact assessment, fauna, birds, mammalsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;320
dc.titleVindkraftverk ved Måsvik, Troms. Revidert konsekvensutredning for fugl og annet dyrelivnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO
dc.identifier.cristin1457908
dc.relation.projectAndre: Sweco Grøner ASnb_NO
dc.relation.projectAndre: Troms Kraft Produksjon ASnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record