Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.coverage.spatialUllern, Oslo, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-27T07:22:46Z
dc.date.available2018-06-27T07:22:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503103
dc.description.abstractBrandrud, T.E. 2018. Generallunden kalklindeskog. Skjøtselsplan. NINA Rapport 1526. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet en naturfaglig skjøtselplan for kalklindeskogen i Generallunden på Ullern. Kal-klindeskog er en såkalt utvalgt naturtype, med en egen forskrift hjemlet i naturmangfoldloven. Kalklindeskogen er en truet naturtype, og forekomster som denne i Generallunden antas å være flere tusen år gamle. Kalklindeskogen er videre et hotspothabitat, dvs. lokaliteten huser en høy tetthet av rødlistede, spesialiserte arter knyttet til denne naturtypen, særlig av sopp. Det er regi-strert 11 slike spesialiserte og svært sjeldne, rødlistede kalklindeskogsopper i Generallunden. I alt 9 av disse er kategorisert som truete arter. Dette er sterkt kalkkrevende arter, og mange er lys- og varmekrevende, og vil etter alt å dømme være begunstiget av en relativt åpen skogstruk-tur. Lindeskogen i Generallunden har tidligere hatt en noe mer åpen struktur, og sannsynligvis tidvis en parkmessig skjøtsel. I de seinere tiår har det skjedd en fortetning/tilgroing av skogen. Det er et ønske fra Generallunden Sameie å bringe deres eiendom tilbake i en noe mer åpen fase, og dette er også forenlig med de biologiske behov for skjøtsel. Kalklindskogen foreslås inndelt i tre skjøtselsområder; skjøtselsområder 1-3, hvorav sone 1 og 2 foreslås skjøttet med målsetting om å re-etablere en noe mer åpen struktur, mens skjøtselsone 3 foreslås som et referanse område med fri utvikling (ingen skjøtsel). Det foreslås konkrete skjøtselstiltak for sone 1 og 2; fjerning av krattoppslag samt noen større trær, herunder helt fjerning av graninnslag (lind, eik, alm og ask spares), samt fremmedarter som kanadagullris, russekål, og busker/trær som gullregn, hagemispler, rødhyll og edelgran, samt fjerning av hageavfall. Dødved av lauvtrær og furu (grovere greiner og stammer) bør så langt som mulig bevares på stedet.nb_NO
dc.description.abstractBrandrud, T.E. 2018. Generallunden calcareous Tilia forest. Management plan. NINA Report 1526. Norwegian Institute for Nature Research. A management plan with emphasis on biological aspects for the calcareous Tilia forest at Gen-erallunden, Ullern is produced. Calcareous Tilia forest is a so-called selected nature type. It is regarded as threatened, and sites like Generallunden are considered to be several thousand years old. Calcareous Tilia forests are further defined as a hotspot-habitat, that is a habitat with a high density of red-listed, specialized species strictly associated with this nature type, in this case especially many habitat-specific fungi. Altogether 11 rare, red-listed calcareous Tilia forest fungi are so far recorded at Generallunden, including 9 threatened species. These are strictly calciphilous species, and many are favoured by much light and warm conditions, apparently preferring a rather open forest/woodland structure. The lime (Tilia) forest at Generallunden was formerly more open, with a more park-like structure. In recent decades the forest has become more dense. The owners of the northern part of the forest (Generallunden Sameie) want to re-establish this more open structure, and this is also in accordance with the biological needs for management It is proposed to divide the forest into three management zones, where zone 1 and 2 is proposed managed, with the aim of re-establishing a more open forest structure, whereas zone 3 is pro-posed as a reference area without any management measures. In zone 1 and 2 the following specific measures are proposed: removal of fast-growing thickets, removal of (all) spruce trees, removal of all invasive species such as Solidago canadensis, Bu-nias orientalis, including shrubs like Laburnum spp, Cotoneaster spp, Sambucus racemosa and Abies alba, as well as removal garden waist. Dead wood of deciduous trees and pines (coarse branches and downed logs) should not be removed.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1526
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectKalklindeskognb_NO
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjectFremmedarternb_NO
dc.subjectSkjøtselsplannb_NO
dc.subjectCalcareous Tilia forestsnb_NO
dc.subjectRed-list speciesnb_NO
dc.subjectInvasive speciesnb_NO
dc.subjectManagement plannb_NO
dc.titleGenerallunden kalklindeskog. Skjøtselsplannb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.relation.projectOslo kommunenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2340]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record