Show simple item record

dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.contributor.authorGabrielsen, Sven-Erik
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.authorSkår, Bjørnar
dc.contributor.authorUlvan, Eva Marita
dc.coverage.spatialRennebu, Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2018-06-25T10:21:44Z
dc.date.available2018-06-25T10:21:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3199-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502801
dc.description.abstractSolem, Ø., Forseth, T., Bergan, M.A., Gabrielsen, S.E., Jensås, J.G., Skår. B. & Ulvan, E.M. 2018. Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. NINA Rapport 1468. Norsk institutt for naturforskning. Denne NINA-rapporten presenterer resultater fra fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i forbindelse med påleggsundersøkelser i Orklavassdraget i 2017. Undersøkelsene omfatter videotelling av fisk ved Bjørsetdammen, drivtelling på høsten, rapportering av fangst med beregning av beskatningsrater, habitatkartlegging med plan for områdene oppstrøms Brattset kraftstasjon, samt kartlegging av munningsområder til sidevassdrag. Fangstene (avlivet) av laks i Orkla økte noe både i antall og vekt fra 2016, mens andelen gjen-utsatt laks forble på et svært høyt nivå (66 %, på vektbasis). Beskatningen forble på samme lave nivå som i de senere år (svakt redusert for små- og mellomlaks). Foreløpige vurderinger tilsier at gytebestandsmålet ble nådd i 2017. Endelig vurdering kommer i rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i juni 2018. Ved habitatkartlegging av gyteområder mellom Stoin og Brattset kraftstasjon ble det avdekket flere områder som er aktuelle for å legge ut gytesubstrat og andre habitattiltak. Det ble derfor opprettet og gjennomført forundersøkelser ved elektrisk fiske (elfiske) på seks stasjoner ved Brattset kraftstasjon høsten 2017. Vanskelig tilgjengelighet i øvre deler av strekningen gjør at vi i denne omgang foreslår tiltak med utlegg av gytesubstrat ved Nylendefossen og ved Brattset kraftstasjon. I tillegg foreslås det å åpne opp for å sikre årssikker vannføring i østre løp ved Ingridøya rett nedstrøms Brattset kraftstasjon samt utlegg av blokker på toppen av vestre løp. Tiltakene anbefales gjennomført våren 2018 eller i god tid før gyting samme høst. Totalt ble det indentifisert og undersøkt 45 munningsområder til sidevassdrag på strekningen fra Brattset kraftstasjon og ned til Bjørsetdammen i slutten av juni 2017. Kartleggingen ble gjennom-ført ved hjelp av rafteflåte, med hensikt å vurdere vandringsveiene for anadrom laksefisk. Av disse vassdragene hadde 36 uproblematiske opp- og nedgangsforhold. To vassdrag ble vurdert å ha uegnede vandringsveier, mens sju vassdrag ble vurdert å ha uavklarte vandringsveier. Det er særlig vandringsveienes beskaffenhet knyttet til lav vannføring i Orkla som er utslagsgivende i forhold til om det er usikkert om fisk kan vandre opp i vassdragene. Ett (Holmbekken) av de to vassdragene som ble karakterisert til å ha uegnede oppvandringsforhold ved kartleggingen i 2017, har på grunn av høy fallgradient rett oppstrøms munningen trolig aldri vært naturlig tilgjengelig gyteområde for anadrom laksefisk. Det andre vassdraget (Snoa) har menneskeskapte inngrep i munningen i form av oppmurt grov stein som umuliggjør oppvandring. For å avklare vandringsveienes beskaffenhet i de vassdrag som ble karakterisert som uavklart (bl.a. Grana, Resa og Sya), anbefales det videre kartlegging og oppfølgende elfiskeundersøkelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1468
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectOrklanb_NO
dc.subjectKraftutbyggingnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectTiltaksrettetnb_NO
dc.subjectHabitatforbedringnb_NO
dc.subjectSidevassdragnb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record