Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorZetterberg, Andreas
dc.coverage.spatialScandinavia, Skandinavia, Skandinaviennb_NO
dc.date.accessioned2018-06-14T08:27:52Z
dc.date.available2018-06-14T08:27:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3258-6
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501509
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Skandinavia overvåkes hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, fotografier og døde unger). Overvåkingen av gaupe er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige, som er de myndigheter som har ansvaret for oppfølging og kontroll av observasjoner i felt. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på kunnskap om forflytningsavstander og størrelser på leveområder hos radiomerkede gauper i Skandinavia, eller ved særskilling i felt. I 2018 er det estimert 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette er en økning på 1 familiegruppe sammenlignet med 2017. Av disse ble 57,5 familiegrupper registrert i Norge og 204,5 familiegrupper registrert i Sverige. Ut fra dette er den norske delen av bestanden beregnet til 340 gauper (95 % CI = 282–399). 204,5 dokumenterte familiegrupper i Sverige tilsvarer 1202 gauper (95 % CI = 1019–1384). De 262 familiegruppene som er registrert i Skandinavia tilsvarer en bestand på 1542 gauper (95 % CI = 1301–1783).nb_NO
dc.description.abstractNaturvårdsverket och Miljødirektoratet har utarbetat gemensamma skandinaviska riktlinjer för inventering av lodjur som gäller sedan vintern 2013/2014. Antal och beståndsutveckling i lodjurspopulationen i Skandinavien inventeras i första hand genom inventering av familjegrupper (hondjur med årsungar). Varje år beräknas antalet familjegrupper utifrån de observationer av familjegrupper (spår, synobservationer, fotografier och döda ungar) som dokumenterats eller bedömts som säkra under inventeringssäsongen. Lodjursinventeringen baseras på en betydande lokal medverkan. Spår och spårtecken upptäcks ofta av lokalbefolkningen som rapporterar observationer till fältpersonalen från Länsstyrelsen i Sverige och Statens naturoppsyn (SNO) i Norge, som är de myndigheter som har i uppdrag att genomföra fältkontroller. Beräkningar av antalet familjegrupper görs antingen med hjälp av så kallade avståndskriterier som baseras på förflyttningsavstånd och storleken på hemområden som observerats hos radiomärkta lodjur i Skandinavien, eller genom särskiljning i fält. Under inventeringssäsongen 2017/2018 kvalitetssäkrades 262 familjegrupper av lodjur i Skandinavien. Detta är en ökning med 1 familjegrupp jämfört med 2016/2017. Av dessa var 57,5 i Norge och 204,5 i Sverige. Baserat på antalet familjegrupper 2017/2018 uppskattas den norska delen av populationen till ca 340 lodjur (95 % CI = 282–399). De 204,5 familjegrupperna i Sverige motsvarar en population på 1202 lodjur (95 % CI = 1019–1384). De 262 familjegrupperna i Skandinavien motsvarar en population på 1542 lodjur (95 % CI = 1301–1783).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherRovdata og Viltskadecenter, SLUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien;2 2018.
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectgaupenb_NO
dc.subjectLynx lynxnb_NO
dc.subjectantall familiegruppernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbestandsutvklingnb_NO
dc.subjectlodjurnb_NO
dc.subjectantal familjegruppernb_NO
dc.subjectinventeringnb_NO
dc.subjectpopulationsutvecklingnb_NO
dc.subjecteurasian lynxnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.titleBestandsovervåking av gaupe i 2018nb_NO
dc.title.alternativeInventering av lodjur 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Rovdata og Viltskadecenter, SLU. Publikasjonen kan siteres fritt med kildehenvisning/ Publikationen kan citeras fritt med källhänvisningnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record