Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnesen, Ingerid Julie Hagen
dc.contributor.authorSægrov, Harald
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.coverage.spatialSamnanger, Kvam, Vaksdal, Hordaland, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-06-13T09:09:42Z
dc.date.available2018-06-13T09:09:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3257-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501392
dc.description.abstractHagen Arnesen, I.J., Sægrov, H & Karlsson, S. 2018. Genetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdraget. NINA Rapport 1520. Norsk institutt for naturforskning. Laksebestanden i Samnangervassdraget har vært fåtallig i flere tiår. Kraftutbygging, forsuring av vassdraget, lakselus og innkrysning av rømt oppdrettslaks kan ha vært viktige faktorer. Denne rapporten inneholder resultatene fra en oppsummering av de økologiske forholdene i Samnangervassdraget, en redegjørelse for status og historikk til laks og sjøørret i vassdraget, en vurdering av den genetiske integriteten og opphavet til laks i vassdraget, samt anbefalinger for strategi ved reetablering av laks i Samnangervassdraget. Det eksisterer ikke tilstrekkelig referansemateriale i form av historiske prøver fra Samnanger-vassdraget til å si noe om laksen i vassdraget i dag har opphav i den opprinnelige stammen. Analyser av nyere prøver viser at individene i Samnangervassdraget skiller seg lite genetisk fra andre nærliggende laksestammer og at det er en høyst signifikant og betydelig grad av genetisk innkrysning med rømt oppdrettslaks. I gyteårsklassene av ungfisk fra 2011 og 2013 beregnet vi en innkrysningsgrad på henholdsvis 36 % og 23 %, og vi beregnet en innkrysningsgrad på 30 % i en stikkprøve av voksen laks innsamlet i årene 2011 – 2016. Analyser av effektivt antall gytelaks basert på ungfiskmateriale fra to årsklasser tilsier at gytebe-standen i vassdraget er liten. Dette understøttes av fangststatistikk og gytefisktellinger. Det er lite sannsynlig å fange tilstrekkelig antall vill stamlaks som oppfyller kriteriene for genetisk varia-sjon og liten risiko for innavl i Samnangervassdraget. Ved reetablering foreslår vi derfor at det suppleres med stamfisk fra Etne, og hvis nødvendig fra Kinso. Denne vurderingen er basert på genetiske sammenlikninger med nøytrale og funksjonelle genetiske markører og sammenlik-ninger av elvemiljø og alders- og størrelsessammensetning i laksebestanden med de omkring-liggende vassdragene Arnaelva, Eidfjord, Etneelva, Kinso, Loneelva, Oselva, Vosso og Åd-landselva. Ved reetableringen bør det legges vekt på å bruke stamfisk som ikke er innkrysset med opp-drettslaks og å oppnå høy genetisk variasjon i den etablerte bestanden. Siden man sannsynligvis kun lykkes i å fange et begrenset antall stamlaks hvert år, og tilslaget fra utsettingene forventes å kunne være høyt det/de første året/årene, foreslår vi en langsiktig plan der utsettingene gjøres på en slik måte at man unngår konkurranse mellom fisk fra de ulike utsettingsårene. Over tid vil man så kunne bygge opp en bestand som har opphav i et stort antall stamfisk der laks med opphav i rømt oppdrettslaks har blitt luket ut. Utover den obligatoriske stamlakskontrollen for å luke ut laks med opphav i rømt oppdrettslaks foreslår vi parvise slektskapsanalyser for å unngå krysninger mellom nært beslektede individer. Videre bør kultiveringen evalueres årlig ved hjelp av ungfiskundersøkelser og molekylærgenetisk sporing til stamfiskforeldre for å sikre at effektiv bestandsstørrelse optimaliseres.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1520
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectVillaksnb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.subjectSamnangervassdragetnb_NO
dc.subjectReetableringnb_NO
dc.subjectKultiveringnb_NO
dc.subjectGenetikknb_NO
dc.titleGenetiske undersøkelser av villaksen i Samnangervassdragetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Hordaland
cristin.fulltext


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel