Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSelvaag, Sofie Kjendlie
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.coverage.spatialJunkerdalen, Nordland, Nordland county, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-04-06T13:00:56Z
dc.date.available2018-04-06T13:00:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426- 3202-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493079
dc.description.abstractSommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen i Junkerdal, i samarbeid med NINA, en brukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalpark. Undersøkelsen inkluderte en kasseundersø-kelse der de besøkende ble oppfordret til å fylle ut et kortfattet spørreskjema da de var på tur. Spørreskjemaene var plassert i kasser ved de viktigste innfallsportene til området, i alt ni stk. i/rundt Junkerdal NP. I etterkant ble brukerne som hadde oppgitt e-postadresse på kasseskje-maet invitert til å delta i en internettbasert etterundersøkelse. Det ble samlet inn svar fra 414 brukere i kasseundersøkelsen og 88 svarte også på etterundersøkelsen. Svarprosenten i et-terundersøkelsen var 55 og representativiteten sammenlignet med kasseundersøkelsen var re-lativt god. For alder, andel lokalt bosatte, erfaring med langtur-friluftsliv og førstegangsbesø-kende var det små forskjeller, men det var noe lavere andeler av utlendinger og kvinner som besvarte etterundersøkelsen. Noen indikatorer oppsummeres i tabellen under. Gjennomsnittsalderen var 46 år og kjønnsfor-delingen var lik. Andelen utenlandske var relativt lav (31 %), og det var relativt mange som var bosatt i de to lokalkommunene (20 %). Altså var 80 % tilreisende. Splitter vi ytterligere opp ser vi at 34 % hadde hytte/seter i nærheten av Junkerdal. Dette er trolig noe av årsaken til at det er relativt få førstegangsbesøkende og at hele 60 % hadde besøkt området tidligere. Derfor er det ikke overraskende at mange føler en sterk tilknytning til Junkerdal nasjonalpark. 71 % av de besøkende var på dagstur da de fylte inn kasseskjema. Å oppleve helt spesiell natur og at området er lite tilrettelagt og at en får oppleve urørt natur var de viktigste årsakene for besøket. Samtidig ble mange fysiske tilretteleggingstiltak verdsatt, men da gjerne i utkanten av nasjonalparken og tradisjonelle tiltak for å lette fremkommeligheten. For det meste ser de besøkende i Junkerdal nasjonalpark ut til å utøve «tradisjonelle» aktiviteter. Fottur var den vanligste aktiviteten fordelt på siste år; en stor andel hadde også drevet med ulike høstingsaktivteter. En relativt stor andel gikk delvis utenfor tydelig eller merket sti/vei på sine turer i Junkerdal. Dette er trolig fordi mange er godt kjent i området og fordi terrenget ofte er lettgått også utenfor sti. Dette er trolig også mye av årsaken til at relativt få innhentet informasjon om Junkerdal NP før besøket. De som innhentet informasjon fikk den i hovedsak fra internett, venner/slektninger/bekjente, turapp og Besøkssenter nasjonalpark Nordland. Dersom de skulle motta mer informasjon er de foretrukne tidspunktene enten på parkeringsplasser/innfallsportene til området (informasjonstavler), eller før avreise hjemmefra (internett). Knapt 85 % av brukerne visste at Junkerdal var vernet som nasjonalpark før de besøkte området. Vernestatusen påvirket for en stor andel ikke valget om å besøke Junkerdal. Brukerne var relativt godt fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv, men en del mente at stier er dårlig merket og/eller at det er slitasje/gjørme på stiene. Noen ønsket ikke ytterligere grad av tilrettelegging for friluftsliv i nasjonalparken. Til slutt i rapporten presenterer vi hvordan utvalgte indikatorer varierer mellom de ulike innfalls-portene, og vi summerer kort enkelte funn opp mot føringer eller ambisjoner i forvaltningsplanen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1471
dc.subjectJunkerdal nasjonalparknb_NO
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectFerdselsregistreringernb_NO
dc.subjectJunkerdal National Parknb_NO
dc.subjectOutdoor recreationnb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectQuestionnairenb_NO
dc.subjectPeople countingnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse i Junkerdal nasjonalparknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.relation.projectMidtre Nordland Nasjonalparkstyrenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2049]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel