Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.coverage.spatialTrongdøla, Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2018-03-15T08:48:03Z
dc.date.available2018-03-15T08:48:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3172-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490612
dc.description.abstractBergan, M. A. 2018. Vannøkologiske resipientundersøkelser i Trongdøla i Nord-Trøndelag. Ung-fiskregistreringer og økologisk tilstandsklassifisering ved bruk av bunndyr som kvalitetselement - NINA Rapport 1441. Norsk institutt for naturforskning Det er foretatt vannøkologiske undersøkelser i Trongdølavassdraget høsten 2017, for å få et oppdatert bilde av elvas biologiske mangfold av bunndyr og dagens økologiske tilstand ved bruk av bunndyr som kvalitetselement. Ungfiskregistreringer av elvas fiskesamfunn er gjennomført i tillegg. De biologiske undersøkelsene er knyttet til utvinning av kalk og et potensiale for avren-ning til Trongdøla fra denne virksomheten. Undersøkelsen i 2017 er en oppfølging av tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2011. Resultatene fra bunndyrundersøkelsene høsten 2017 viser at Trongdøla har et mangfoldig bunndyrsamfunn både ovenfor og nedenfor avrenning fra virk-somheten, der økologisk tilstand avviker lite eller ingenting fra en antatt naturtilstand. Trongdøla karakteriseres å ha et til dels svært artsrikt bunndyrsamfunn, bestående av en stor andel rent-vannskrevende bunndyrformer og arter. Den økologiske tilstanden klassifiseres til «Svært god /Naturtilstand» ved alle stasjoner nedstrøms antatt påvirkning fra kalkbruddet, og det er ikke mulig å registrere negative endringer ved bunndyrsamfunnet på elvepartier nedstrøms sammen-lignet med referansestasjoner oppstrøms virksomheten. Dette gjelder så vel effekter knyttet til habitatreduksjon eller vannkvalitet / sprengstoffrester med effekter for akvatisk biologi. Dette vi-ser at Trongdølas resipientkapasitet (selvrensningsevne) foreløpig er stor nok til å håndtere da-gens vannøkologiske belastning. Undersøkelsene av fiskebestanden viser at Trongdøla har en stedegen, ferskvannstasjonær ørretbestand, der alle forventede årsklasser og eldre gytefisk re-gistreres. Nedre del har også en liten forekomst av den svartelistede, introduserte karpefisken ørekyte, samt at individer av tre-pigget stingsild forekommer i hele vassdraget. Ørretbestanden kan karakteriseres som relativt fåtallig og småvokst, men innenfor det som forventes å være normalt for denne typen vassdrag. Nedre del av Trongdøla benyttes trolig som gyteområde for en noe større, vandrende ørret fra hovedelva Inna. Trongdøla har innslag av dypere elvepartier som ikke lar seg undersøke særlig med strandnært, bærbart elektrisk fiske-apparat, slik at det må knyttes noen usikkerheter til vurderinger basert på ungfiskregistreringer fra vadbare elvepar-tier. Fiskedataene fra 2017 og inntrykket fra feltarbeidet avdekker likevel få eller ingen tegn til negative påvirkninger knyttet til avrenning fra kalkbruddet. Dette gjelder så vel effekter knyttet til reduksjon i habitatkvalitet og/eller vannkvalitet. Noe lokal fysisk/mekanisk påvirkning (nedslam-ming av kalksilt/finpartikluært materiale) i Trongdøla fra kalkbruddet ble observert høsten 2017. Omfanget må karakteriseres som relativt beskjedent, og innenfor det en bør anse som aksep-table nivåer. Avrenning av sprengstoffrester med høyt innhold av nitrogenforbindelser, kombinert med høy pH i tilførselsbekken fra kalkbruddet, er en problematikk man må være oppmerksom på som en potensiell risikofaktor for miljøtilstanden. Det er lite som tyder på at dette utgjør et problem i dag. Det er viktig at den biologiske overvåkingen av Trongdøla videreføres også i årene som kommer, for å kunne følge med utviklingen i vassdragets vannøkologi knyttet til avrenning fra virksomhe-ten. Gode overvåkingsdata gjør at man i større grad kan avdekke responser ved eventuell økning i belastningsomfang, uhellsepisoder eller lignende hendelser som kan gi risiko av for redusert miljøtilstand i vannforekomsten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1441
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjectresipientundersøkelsenb_NO
dc.subjectkalkbruddnb_NO
dc.subjectøkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectvannforskriftnb_NO
dc.subjecttroutnb_NO
dc.subjectmacroinvertebratesnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectWFDnb_NO
dc.subjectecological statusnb_NO
dc.titleVannøkologiske resipientundersøkelser i Trongdøla i Nord-Trøndelag. Ungfiskregistreringer og økologisk tilstandsklassifisiering ved bruk av bunndyr som kvalitetselementnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber32 s.nb_NO
dc.relation.projectVerdalskalk ASnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2323]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel