Show simple item record

dc.contributor.authorSelvaag, Sofie Kjendlie
dc.contributor.authorWold, Line Camilla
dc.coverage.spatialNordland fylke, Norway, Nordland countynb_NO
dc.date.accessioned2018-03-01T13:56:56Z
dc.date.available2018-03-01T13:56:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2488051
dc.description.abstractSelvaag S.K. & Wold L.C. (2018). Brukerundersøkelse i Rago nasjonalpark. NINA Rapport 1470. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Rago, i samarbeid med NINA, en brukerundersøkelse i Rago nasjonalpark. Undersøkelsen inkluderte en selvregistreringsunder-søkelse der de besøkende i området ble oppfordret til å fylle ut et kortfattet spørreskjema da de var på tur. Spørreskjemaene var plassert i kasser ved de viktigste innfallsportene til området. Det var utplassert tre svarkasser i Rago. I etterkant ble brukerne som hadde oppgitt e-postad-resse på kassekortet invitert til å delta i en internettbasert etterundersøkelse. Det ble samlet inn svar fra 814 brukere i kasseundersøkelsen og 171 av disse deltok også i etterundersøkelsen. Svarprosenten i etterundersøkelsen var 59 og representativiteten sammenlignet med kasseun-dersøkelsen var relativt god. For kjønn, alder og andel lokalt bosatte var det små forskjeller, men det var noen færre utlendinger, førstegangsbesøkende og brukere uten erfaring fra langturfri-luftsliv i etterundersøkelsen. Noen indikatorer oppsummeres i tabellen under. Gjennomsnittsalderen var 39 år og kjønnsfor-delingen var relativt lik – en liten overvekt av menn (53 %). Andelen utenlandske var relativt høy – 60 %, og det var dermed en lavere andel nordmenn og også få som var bosatt i lokalkommu-nene (8 %). Det betyr at over 90 % var tilreisende til området. Splitter vi ytterligere opp ser vi at kun 3 % hadde hytter/seter i nærheten av Rago. Dette er trolig noe av årsaken til at det var relativt mange førstegangsbesøkende – så få som 22 % hadde besøkt området tidligere. Likevel var det en relativt høy andel som følte en sterk tilknytning til Rago. 60 % av de besøkende var på dagstur da de fylte inn kassekort. Å oppleve helt spesiell og urørt natur, at området er lite tilrettelagt og å treffe få andre i området var de viktigste motivene for å besøke Rago. Samtidig var det mange fysiske tilretteleggingstiltak som ble verdsatt. Det var spesielt tiltak ved innfallsportene som var viktige for de besøkende. For det meste ser de besøkende i Rago nasjonalpark ut til å utøve «tradisjonelle» aktiviteter. Fottur var den aktiviteten flest oppga at de hadde bedrevet i området siste år og en stor andel hadde også drevet med fotografering og ulike høstingsaktivteter, spesielt fiske. I overkant av to tredjedeler hadde innhentet informasjon om Rago nasjonalpark før de besøkte området. Flest oppga at de hadde benyttet internett, venner/bekjente/familie eller reisehåndbok. Dersom de besøkende skulle motta mer informasjon fra forvaltningsmyndigheten er de foretrukne tidspunk-tene helt klart enten på parkeringsplasser/innfallsportene til området eller før avreise hjemmefra og brukerne ønsker spesielt mer informasjon om turforslag og kart. Nesten 90 % av brukerne visste at Rago var vernet som nasjonalpark før de besøkte området og det faktum at området er vernet påvirket for en stor andel valget om å besøke Rago. Brukerne var relativt godt fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv, men en del mente at stier er dårlig merket og/eller at det er slitasje/gjørme på stier i Rago. Samtidig var det noen som ikke ønsket tilrettelegging for friluftsliv i Rago. Til slutt i rapporten presenterer vi hvordan utvalgte indikatorer varierer mellom de ulike innfalls-portene, og vi summerer kort enkelte funn opp mot føringer eller ambisjoner i forvaltningsplanen for Rago nasjonalpark.nb_NO
dc.description.abstractSelvaag S.K. & Wold L.C (2018). Visitor survey in Rago National Park. NINA Rapport 1470. Norwegian Institute for Nature Research. In summer 2017, the National park management, in corporation with NINA, conducted a visitor survey in Rago National Park. The survey included a two-step process: first, an on-site self-registration survey were visitors were encouraged to fill in a short questionnaire when being in the area. The questionnaires were placed in boxes at the most important entrance points to the area, all together three boxes were used in the area. Second; the respondents in the on-site survey were asked to provide their e-mail addresses and a more comprehensive questionnaire were sent to those that did. We collected responses from 814 respondents in the on-site survey and from 171 in the follow-up. This gives a response rate of 59, and the representativeness was considered good for comparable variables in both data sets. For gender, age, percentage of local residents differences were small, however there was somewhat fewer foreigners, first-time visi-tors and users with little experience with long-distance hiking in the follow-up than in the on-site survey. Some of the mapped indicators are shown in the table below. The mean age was 39 years, and the gender balance was quite even – there were slightly more men than women. Foreigners constituted a relative large share of the respondents – 60 %, and thereby it was fewer Norwe-gians and only a small proportion were residents from the local municipalities (8%). This also means that over 90 % of the users were visitors to the area. We also found that only 3 % had a cabin or leisure home inside or nearby the national park. This is probably one explanatory factor for the finding that relatively many were first-time visitors – as few as 22 % had previously visited Rago. Sixty percent of the visitors were on a day-trip when they filled in the self-registration card. To experience special and untouched nature, that the area is sparsely facilitated and to meet few other hikers in the area were the most important motives for visiting Rago. At the same time, many physical measures were appreciated, especially measures at the entrance points. Tradi-tional outdoor activities are the activities that most visitors participate in and hiking by foot was the activity most said they had done in Rago last year. A large proportion had also photographed and taken part in various harvesting activities, especially fishing. A bit more than 2/3 of the re-spondents had obtained information about Rago prior the visit, the most common sources were internet, friends/family and travel guidebooks. If the management authority were to provide more information, the preferred places were clearly either at the parking lots/entrance points or before leaving home. Hiking suggestions and maps were the most requested topics. Nearly ninety percent knew that Rago is protected as a national park, and for many the protection status was an important reason for deciding to visit the area. For the most part the respondents were satisfied with the facilitation for outdoor recreation, but some pointed out poorly marked trails and / or wear and tear on paths in Rago. At the same time, some did not prefer any facili-tation for outdoor recreation in Rago. At the end of the report, we present some selected indicators in a comparable outline for entrance points, to show possible geographic variations throughout the area. We also include a short dis-cussion concerning some of the important and relevant issues in the management plan for the Rago National Park.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1470
dc.subjectRago nasjonalparknb_NO
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectFerdselsregistreringernb_NO
dc.subjectOutdoor recreationnb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectQuestionnairenb_NO
dc.subjectPeople countingnb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse Rago nasjonalpark. Sommeren 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Demografi: 300nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.relation.projectMidtre Nordland Nasjonalparkstyrenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record