Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorBengtson, Roald
dc.coverage.spatialHalden, Tvedestrand, Norgenb_NO
dc.date.accessioned2018-03-01T13:22:51Z
dc.date.available2018-03-01T13:22:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3197-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487990
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2018. Kartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017. NINA Rapport 1466. Norsk institutt for naturforskning. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av vårt lands mest sjeldne dagsommerfugler. Ifølge Norsk rødliste for arter 2015, er klippeblåvinge vurdert som kritisk truet (CR). Dette skyldes at man har hatt en kraftig tilbakegang i artens utbredelsesområde i Norge, og at nyere kartlegging av gamle og andre potensielle lokaliteter ikke har resultert i noen nye forekomster av sommerfuglen – med unntak av én ny lokalitet i Sponvika ved Svinesund i Halden kommune i 2017. Arten er også en prioritert art etter naturmangfoldloven. I 2017 har hovedvekten av arbeidet med kartlegging og overvåking vært på de to lokalitetene med kjente forekomster av arten i nyere tid; henholdsvis i Halden og i Tvedestrand kommuner. I tillegg er det utført et utvidet søk med båt i skjærgården i Aust-Agder fra Strengereid (Arendal) til Mindalen (Risør). Klippeblåvinge (voksne, larver og egg) ble i 2017 kun funnet i Halden kommune. Dette betyr at arten ikke er observert i Aust-Agder (Tvedestrand) siden 2012. Heller ikke det utvidede søket i skjærgården der i 2017 ga funn av klippeblåvinge. Situasjonen er derfor kritisk for arten i Aust-Agder, hvis den da fortsatt finnes i fylket. For Halden sitt vedkommende er situasjonen langt bedre. Arten ble i 2017 funnet spredt (voksne, egg og larver) fra Torp brygge og over hele området kalt «Torpbukta» («Lilleneset», Kjellvik og «Steinbruddet [N]»). Det ble i 2017 funnet 171 egg i dette området, og følgelig omtrent like mange egg som i 2016. Videre nordover langs Iddefjorden ble arten funnet ved Monolittbruddet, langs Hovsveien og Nokkedal. Det anbefales å fortsette arbeidet med kartlegging og overvåking av nyere kjente forekomster i Norge, særlig langs Iddefjorden. Det anbefales videre å gjøre ytterligere skjøtselstiltak i Halden, spesielt langs Hovsveien og videreføre skjøtsel av allerede skjøttede arealer ved Torpbukta.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Bengtson, R. 2018. Mapping of the Chequered Blue Butterfly Scolitantides orion in Norway 2017. NINA Report 1466. Norwegian Institute for Nature Research. The Chequered Blue Butterfly Scolitantides orion is one of the rarest butterflies in Norway. According to The 2015 Norwegian Red List for Species, the Chequered Blue Butterfly is considered critically endangered (CR) in Norway. This is because a sharp decline in the species’ range in Norway has been observed, and that new surveys of old and other potential sites have not resulted in the discovery of new localities for the butterfly – except a new locality detected in Sponvika at Svinesund in Halden municipality in 2017. The species is a prioritized species according to the Nature Diversity Act. In 2017, mapping and monitoring have mainly been done on the two localities with known populations from the recent years; in Halden municipality (Østfold county) and in Tvedestrand municipality (Aust-Agder county). In addition a survey was conducted along the coastline by boat in Aust-Agder county from Strengereid (Arendal municipality) to Mindalen (Risør municipality). The Chequered Blue Butterfly (imagines, larvae and eggs) was in 2017 only found in Halden municipality. This means that the species has not been observed in Aust-Agder county (Tvedestrand municipality) since 2012. Nor did the survey along the coastline in 2017 reveal any positive observations of the Chequered Blue Butterfly there. The situation is therefore critical for S. orion in Aust-Agder, if it still exists in the county. As for Halden municipality, the situation is far better. The species was found scattered (imagines, eggs and larvae) from Torp pier and throughout the area called «Torpbukta» («Lilleneset», Kjellvik and «Steinbruddet [N]»). In 2017, 171 eggs were found in this area, approximately the same amount as in 2016. Further north along the Iddefjord the species was found at Monolittbruddet, along Hovsveien and Nokkedal. It is recommended to continue the work on mapping and monitoring of recent proven localities in Norway, especially along the Iddefjord. It is also advisable to undertake further habitat management measures in Halden, especially along Hovsveien, and to follow up already managed sites at Torpbukta.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1466
dc.subjectKlippeblåvingenb_NO
dc.subjectScolitantides orionnb_NO
dc.subjectUtbredelsenb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectChequered Blue Butterflynb_NO
dc.subjectDistributionnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.titleKartlegging av klippeblåvinge Scolitantides orion i Norge 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record