Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorJohansen, Bernt
dc.contributor.authorNilsen, Stein Ørjan
dc.coverage.spatialPorsanger, Finnmarknb_NO
dc.date.accessioned2018-01-09T12:12:51Z
dc.date.available2018-01-09T12:12:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3127-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2476404
dc.description.abstractBjerke, J.W., Jacobsen, K.-O., Johansen, B. & Nilsen, S.Ø. 2018. Områderegulering for Halkavarre skyte- og øvingsfelt, Porsanger kommune. Konsekvensutredning naturmangfold. NINA Rapport 1403. Norsk institutt for naturforskning. Halkavarre-Porsangmoen skyte- og øvingsfelt har en utstrekning på 208 km2 og ligger i Porsanger kommune. Feltet er per i dag det største skyte- og øvingsfeltet i Norge. Det er regnet for å være et av Europas beste øvingsområder, fordi både norske og utenlandske soldater her har muligheten til å øve uforstyrret over store områder og under varierte klimatiske forhold. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Forsvarsbygg startet arbeidet med en områdereguleringsplan for skyte- og øvings-feltet. Som en del av planarbeidet utredes mulige konsekvenser av ulike alternativer som vil medføre endring i aktivitet og arealbruk. Det pågår allerede en betydelig aktivitet innenfor skyte- og øvingsfeltet, som gjennom mange år har medført fysiske inngrep og etablering av bygg og anlegg, samt annen påvirkning på omgivelsene. Utbyggingsalternativ 1 beskriver en situasjon der dagens aktivitet videreføres og det legges til rette for nødvendige fysiske inngrep/tiltak, men uten at det gjøres endringer i områdets avgrensning. Utbyggingsalternativ 2 beskriver en situasjon der det legges opp til en noe endret aktivitet, samtidig som at området utvides og det legges til rette for nødvendige fysiske inngrep/tiltak. I forbindelse med at Multiconsult AS har fått i oppdrag å utrede konsekvensene iht. KU-forskriften, er NINA engasjert som underleverandør. Deler av planområdet har tidligere blitt kartlagt. Rapporten her redegjør for disse og for våre supplerende feltbefaringer i 2015 og 2017. Basert på dette utreder vi mulige konsekvenser av de planlagte aktivitetene for naturmiljøet innenfor skyte- og øvingsfeltet. Alternativene 1 og 2 for framtidig bruk av feltet sammenlignes mot dagens situasjon, dvs. 0-alternativet. Vårt feltarbeid ble gjennomført i syv delområder valgt ut av Forsvarsbygg i samråd med Multiconsult og NINA. Disse delområdene dekker arealene med nåværende og framtidig størst aktivitet. Fem av de syv befarte delområdene er vurdert å være av middels naturverdi, ett er vurdert å være av liten verdi og ett er i kategorien liten til middels naturverdi. Noen mindre arealer befart av oss har fått høyere verdi enn delområdet som de er en del av. Det gjelder bl.a. et område nær skytefeltet H5 ved Gaggasieđga som er av stor verdi. Naturverdi for de delområdene befart av oss er samlet vurdert å være av middels verdi. Basert på tidligere innhentet kunnskap er også flere lokaliteter utenfor de delområdene befart av oss vurdert å være av stor verdi. Dette gjelder bl.a. flere vann- og fjell-lokaliteter. Omfanget av dagens aktivitet (0-alternativet) og de framtidige aktivitetene (alternativene 1 og 2) ligger alle innenfor middels negativ. Konsekvensen for alle tre alternativene blir da middels negativ. Dette er presentert grafisk slik at ulikheter innenfor middels negativ konsekvens kan skilles. En rekke tiltak for å unngå negativ påvirkning er foreslått. Hvis disse tiltakene for å unngå aktivitet og inngrep ikke kan følges opp til fulle, har vi foreslått flere mulige avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1403
dc.subjectNaturtypernb_NO
dc.subjectViltverdiernb_NO
dc.subjectKonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectSkytefeltnb_NO
dc.subjectØvingsfeltnb_NO
dc.subjectFjellnb_NO
dc.subjectSkognb_NO
dc.subjectMyrnb_NO
dc.subjectNordboreal sonenb_NO
dc.subjectHabitat typesnb_NO
dc.subjectWildlifenb_NO
dc.subjectImpact assessmentnb_NO
dc.subjectGunnery rangenb_NO
dc.subjectMilitary training groundnb_NO
dc.subjectAlpine beltnb_NO
dc.subjectForestnb_NO
dc.subjectWetlandsnb_NO
dc.subjectNorthern boreal zonenb_NO
dc.subjectsub-Arcticnb_NO
dc.titleOmråderegulering for Halkavarre skyte- og øvingsfelt, Porsanger kommune. Konsekvensutredning naturmangfoldnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber65 s. + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2329]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record