Show simple item record

dc.contributor.authorBratli, Harald
dc.contributor.authorFramstad, Erik
dc.contributor.authorJordal, John Bjarne
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.contributor.editorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.contributor.editorBrandrud, Tor Erik
dc.date.accessioned2018-01-04T11:24:55Z
dc.date.available2018-01-04T11:24:55Z
dc.date.created2012-03-21T14:48:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2267-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475581
dc.description© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.description.abstractSverdrup-Thygeson, A. og Brandrud, T.E. (red.), Bratli, H., Framstad, E., Jordal, J.B. & Ødegaard, F. 2011. Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet - NINA Rapport 683. 64 s. På oppdrag for prosjektgruppen for Trua arter under Nasjonalt Program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold har vi gjennomgått Rødlista for arter 2010 og søkt etter overlappende habitatkrav hos artene. Vi har også sett på i hvilken grad arter som har en stor andel av europeisk populasjon i Norge, forekommer i de samme naturtypene. Som bakgrunn for oppdraget har vi benyttet en datafil med naturtypeinformasjon fra Rødlistebasen, levert av Artsdatabanken i februar 2011. Arbeidet har møtt på flere begrensinger, blant annet fordi det er ulikheter i utfyllingen av naturtype-informasjon. For å bøte på dette har vi supplert med tilleggsinformasjon og ekspertbasert, artsgruppevise gjennomganger av Rødlista. Grovsorteringen i basen peker på visse viktige overordnete naturtyper med høyt antall rødlistearter. Den ekspertbaserte gjennomgangen bekrefter trendene i det grove søket, og bidrar med informasjon om spesifikke dominansforhold, tilstander og sammensatte livsmediumobjekter som er viktige. Når det gjelder arter med en stor andel av europeisk populasjon i Norge, viser vår gjennomgang at disse er spredt på mange ulike natursystemer og livsmedium-typer. Når det gjelder behov for utredning av ytterligere naturtyper med mange rødlistearter (hotspot-habitater), viser vår gjennomgang at det er flere gode kandidater til dette. I tillegg til en foreslått utvidelse av den eksisterende hotspot-naturtypen Naturbeitemark til Kulturmarkseng (der også slåtteeng inngår), og en utvidelse av den eksisterende hotspot-naturtypen Åpen grunnlendt kalkmark til også å inneholde Kalkberg, framkommer også flere nye hotspot-kandidater. De viktigste er Strandeng og strandsump, Gamle edellauvtrær (i tillegg til eik, som allerede er ivaretatt i hotspot Hule eiker), Kalkfuruskog, Rik lågurteikeskog og Oseaniske skoger. Vår utredning peker også på et behov for en spesialmodul som kan undersøke om det er hensiktsmessig å avgrense Treslagsbaserte vedlivsmedium-hotspots i skog i lite påvirket tilstand.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;683
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/683.pdf
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjecthotspotsnb_NO
dc.subjecthabitaternb_NO
dc.subjectlivsmiljøernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectmetodeutviklingnb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectsoppnb_NO
dc.subjectmosernb_NO
dc.subjectlavnb_NO
dc.subjectinsekternb_NO
dc.subjectbillernb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectred-listed speciesnb_NO
dc.subjecthotspotsnb_NO
dc.subjecthabitatsnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectfunginb_NO
dc.subjectbryophytesnb_NO
dc.subjectlichensnb_NO
dc.subjectinsectsnb_NO
dc.subjectbeetlesnb_NO
dc.titleHotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.identifier.cristin916292
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record