Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorBakkestuen, Vegar
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2017-12-07T08:26:00Z
dc.date.available2017-12-07T08:26:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3132-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469474
dc.description.abstractAndersen, O., Erikstad, L. og Bakkestuen, V. 2017. Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland. En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. NINA Rapport 1404. 135 s. Utbygging av vannkraft har en lang historie i Norge og i Nordland. Det finnes store kraftverk med omfattende regulering av vann og vassdrag, men også små anlegg. All vannkraftutbygging påvirker miljøet på ulike måter. Denne rapporten gir en oversikt over målt sum av fysisk påvirkning av eksisterende infrastruktur, eksisterende vannkraftutbygging og planer om ny vannkraftutbygging i Nordland for temaene reindrift, friluftsliv, landskap og enkelte naturtyper. Formålet med rapporten er at den skal kunne legges til grunn for vannkraftforvaltning i Nordland. Rapporten bør ses på som en generell og overordnet beskrivelse av situasjonen. Det er det regionale nivået av påvirkning som vurderes. Hvis dette blir stort nok kan det kalles sumvirkning. Det er ikke etablert en klar definisjon av hvor stor påvirkningen må være før vi begynner å snakke om sumvirkning. En klarere definisjon vil gjøre det mulig å beskrive samlet fysisk belastning og eventuelt tålegrenser, men den bør være et resultat av en bred diskusjon og enighet som det ikke har vært rom for å gå lenger med i denne rapporten. Det er bare i noen få tilfeller at vi har beregnet et påvirkningsnivå som vi har kalt sumvirkninger. Dette gjelder særlig store innsjøer. I flere tilfeller ser vi imidlertid et noe lavere påvirkningsnivå som antyder at påvirkningene regionalt kan være i ferd med å utvikle seg til sumvirkninger. Disse er identifisert og vist i en rekke diagrammer, kart og tabeller som vi har kalt aktsomhetstabeller. Meningen er at disse kan peke på viktige forhold som forvaltningen kan ta inn i sin saksbehandling ved å fokusere på både disse forholdene generelt og de spesielle områdene der disse oppstår. Generelt kan man si at resultatene av våre analyser indikerer at sumvirkningene er små. En av grunnene til det relativt lave nivået av påvirkning er at berørte naturtyper og utvalg av landskapsområder er knyttet til kjente verdier og kjent behov for aktsomhet. Videre har man Verneplan for vassdrag (www.nve.no) som har som målsetning at vi skal beholde et representativt utvalg av norsk vassdragsnatur. Omfanget av verneplaner er såpass omfattende at den sikrer at sumvirkningene målt på fylkesnivå knyttet til vannkraftutbygging, blir begrensede. Resultatene fra dette arbeidet indikerer at generell god forvaltning i kombinasjon med verneplan for vassdrag virker positivt og at statusen generelt er bra. Den største faren for å opparbeide sumvirkninger av betydning er ved storstilt utbygging av småkraft. Ikke bare vil en slik utbygging fange opp mange verdifulle elvestrekninger, men tilordnede inngrep er normalt store slik at virkningen per utbygd energimengde blir relativt store. Våre resultater i denne rapporten og i Erikstad m.fl. (2009) er imidlertid basert på NVEs ressurskart for småkraft, ikke på reel utbygging. Det er trolig liten sjanse for at småkraftutbyggingen vil nå et nivå som gjør at disse sumvirkningene blir utløst. Kartene som vi har produsert gir likevel en mulighet for forvaltningen til å utvise aktsomhet i de områdene som er mest utsatt.nb_NO
dc.description.abstractAndersen, O. Erikstad, L. and Bakkestuen, V. 2017. Sumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland. En analyse av virkninger på reindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper. NINA Report 1404. 135 pp. The report contain an assessment of accumulated impact levels of hydropower development on reindeer husbandry, recreation, selected nature types and landscape in Nordland County. We have measured impacts of infrastructure, current hydropower production, planned hydropower development and an existing database of small-scale hydropower potential. Analyzes are done on a county level, and then split up to a regional level, based on predefined water districts and reindeer husbandry districts. In general, the measured accumulated impacts from current hydropower was low. When adding planned hydropower development and small-scale hydropower potential to the current status, the estimated impacts did increase. With few exceptions the increase is low to moderate and we have not defined the impact level as identified negative accumulated impacts, but rather indications of the need for attention to avoid such impacts. Results are presented thematically on maps for the county level and more detailed in tables for the district level. The highest impacts was found on the nature type large lakes, as many of these already are hydropower reservoirs. In addition, we identified high impact levels within some areas when using climate gradients as a regional reference. This was especially the case for river gorges. Reindeer husbandry was analyzed by using main grazing seasons. We found highest accumulated impact on spring pastures/calving areas especially when including planned hydropower development and small scale hydropower potential. For the other seasons (summer-winter) the impacts was low. Recreation was analyzed in lowland, low-mountain and high-mountain landscapes. We did not identify accumulated impacts, but some low-mountain and high-mountain areas in the eastern part of Nordland County may be in danger of developing accumulated impacts on a regional scale. Some of the nature types and landscapes are especially vulnerable like caves and spring pasture/calving areas. These areas should be carefully considered when new hydropower development is planned, independent of identified accumulated impact levels. In general, accumulated impact assessment should be regarded as a supplement to normal environmental assessment and not as an alternative.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1404
dc.subjectreindriftnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectlandskapnb_NO
dc.subjectberørte naturtypernb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.subjectVannkraftnb_NO
dc.subjectreindeer husbandrynb_NO
dc.subjectleisurenb_NO
dc.subjectLandscapenb_NO
dc.subjectaffected nature typesnb_NO
dc.subjectHydropowernb_NO
dc.titleSumvirkninger ved bygging av vannkraft i Nordland. En analyse av virkninger påreindrift, friluftsliv, landskap og berørte naturtyper.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber135 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2073]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel