Show simple item record

dc.contributor.editorTveraa, Torkild
dc.contributor.editorBrøseth, Henrik
dc.contributor.editorLangeland, Knut
dc.contributor.editorStien, Audun
dc.contributor.editorStien, Jenny
dc.contributor.editorTovmo, Mari
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2017-11-29T13:44:28Z
dc.date.available2017-11-29T13:44:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3160-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468551
dc.description.abstractTveraa, T., Brøseth, H., Langeland, K., Stien, A., Stien, J. & Tovmo, M. 2018. Produksjon og tap i reindriften i Nordland. NINA Rapport 1556. Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nordland ønsket å få gjennomført et forprosjekt om tap og produksjon i reindrifta i Nordland basert på historiske data over reintall, rovviltforekomster og værforhold. Bakgrunnen for prosjektet var de store tapene av rein og lav produksjon som reindrifta i Nordland opplever. Vi har gått gjennom tilgjengelig tallmateriale over reintall, satellittdata som viser når det blir grønt på bakken, og registrerte gaupe-, jerve- og bjørnebestander i Nordland og diskutert funnene opp mot tidligere litteratur på temaet. Gjennomgangen viser at reintallet har økt siden begynnelsen av åttitallet, mens slakteuttaket ikke har hatt en tilsvarende økning. Ulike forhold er dokumentert å påvirke reintallet og derigjennom slakteuttaket. Økt reintall påvirker bestandsveksten og derigjennom slakteuttaket negativt. Samtidig er høyt reintall den klart viktigste forklaringsvariabelen for hvor stort slakteuttaket er. Antall registrerte gaupeynglinger (siden 1997) påvirket også bestandsveksten negativt, mens vi ikke var i stand til å finne noen negative effekter av registrerte jerveynglinger (siden 2000) eller antall registrerte bjørner (siden 2006). Tidlig vår påvirket derimot bestandsveksten og slakteuttaket positivt. Et påfallende funn er at det er en negativ utvikling i slakteuttak og bestandsvekst over tid som ikke kan relateres til de ovenfor nevnte forholdene. Det tilsier at det skjer endringer som vi per dags dato mangler kunnskap om. I tillegg til de generelle trendene, er det en del variasjon mellom distrikter. Dette kan skyldes variasjon i driftsmønster eller driftsforhold mellom distriktene, eller usikkerhet i dataene som er brukt. For analysene av gaupe, jerv og spesielt bjørn er tidsseriene korte og dette gir økt usikkerhet i beregningene som er gjort. For å nøste videre i de funnene som er belyst i denne rapporten vil det kreves detaljerte, individbaserte studier både av rein og rovvilt som kan gi oss økt forståelse av hvordan variasjon i disse faktorene så vel som driftsforhold påvirker produksjon og tap i reindriften. Samtidig kreves det økt forståelse av hvordan klimatiske forhold, kanskje særlig vinterstid, påvirker produksjon og tap. Her kan forskning i Nordland danne grunnlaget for klimatilpasninger også i andre reindriftsområder. En tilnærming som utnytter at det er forskjellige responser og trender i de ulike reinbeitedistriktene kan være effektiv for å forstå mekanismene som ligger til grunn for de observerte mønstrene. Mulige kandidater for å forklare den negative utviklingen er tap av beiteland gjennom økt bruk av utmark til andre formål, endringer i driftsmønster og muligens forandringer i kongeørnbestanden. Økt sårbarhet for rovdyr som en følge av endret klima er også en mulighet, men dette er forhold som vi mangler data for å si noe sikkert om. Reindriftsnæringen i Nordland fikk presentert et utkast til denne rapporten tidligere i år under et møte hos Fylkesmannen i Nordland og ble samtidig bedt om å komme med tilbakemeldinger på innholdet. De poengterer at de gjerne skulle ha vært invitert inn i prosessen på et tidligere stadium. Før videre arbeid igangsettes er det viktig at det avklares med næringen hvilke tiltak de anser som mest effektive for å redusere tapene og øke produktiviteten. Tallmaterialet og resultatene som er samlet i denne rapporten bør kunne danne et utgangspunkt for en slik diskusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1556
dc.subjectReinnb_NO
dc.subjectJervnb_NO
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectNDVInb_NO
dc.subjectReindriftnb_NO
dc.subjectReindeernb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectReindeer husbandrynb_NO
dc.titleProduksjon og tap i reindriften i Nordlandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber57 s.nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Nordland: NA661nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2317]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record