Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergesen, Knut Aanestad
dc.contributor.authorPettersen, Kristian
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2017-11-23T11:54:28Z
dc.date.available2017-11-23T11:54:28Z
dc.date.created2017-03-20T13:26:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1932-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467757
dc.description.abstractBergesen, K.Aa., Pettersen, K. & Larsen, B.M. 2008. NINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007. – NINA Rapport 368. 26 s. Året 2007 har vært et spennende og utfordrende år for stasjonen. Utvidelse av anleggsfasiliteter, økonomi og opplæring av nye ansatte ga utfordringer på alle plan. Av høydepunktene i 2007 er det naturlig å trekke fram Elveparken. Elveparken er siste tilskudd til anlegget på Ims, og ble ferdigstilt våren 2007. Elveparken består av to mindre kunstige elvestrekninger, hver med en lengde på ca 110 m, og en minstebredde langs bunnen på litt over en meter. Elveløpene er belagt med elvegrus, som kan utformes på ulike måter for å lage terskler, bakevjer eller strømbrytere etter behov. Det er en fiskefelle ved utløpet av hver kanal der all utvandrende fisk fanges opp i et fangstkammer. Elveparken muliggjør forsøksaktivitet der miljø og sammensetning av fiskepopulasjoner kan manipuleres for å simulere naturlige populasjoner. NINA Forskningsstasjon har gjennom flere år hatt et betydelig driftsunderskudd som har blitt dekket av inntekter fra annen aktivitet i NINA. Dårlig økonomi gjorde derfor at stasjonen en stund var truet av nedleggelse. NINA samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning med en utredning av ulike løsninger for å kunne sikre videre drift av stasjonen. I statsbudsjettet for 2008 fikk NINA Forskningsstasjon, Ims et øremerket driftstilskudd på tre millioner kroner pr år. Dette var viktig for å sikre en forsvarlig drift videre. Fiskefella i Imsa, en såkalt Wolf-felle, fanger all opp- og nedvandrende fisk. Smoltutvandringen av laks lå våren 2007 på samme nivå som de to foregående årene. Utviklingen i Imsa er ikke positiv, men det kan se ut til at den negative trenden fra de siste årene har flatet ut. Det bør likevel utarbeides en plan om et gytebestandsmål i Imsa som bidrag til å sikre en livskraftig be-stand. Det ble til sammen registrert 451 oppvandrende laks i fella høsten 2007, men tilbakevandringen har vært jevnt avtagende siden 2003. Det ble bare registrert 15 Imsa villaks, mens innslaget av oppdrettslaks avtok noe. Antall tilbakevandrende ål ser fremdeles ut til å holde seg lavt etter en nedadgående tendens i flere år. Utviklingen er bekymringsfull, og fremtiden for ålen er usikker. Av andre viktige ting fra aktiviteten ved NINA Forskningsstasjon, Ims i 2007 kan det kort nevnes at - Ti av NINAs forskningsprosjekter hadde direkte tilknytning til NINA Forskningsstasjon, Ims - Til sammen seks doktorgradsstudenter/stipendiater hadde aktiviteten sin knyttet til NINA Forskningsstasjon, Ims - Det er registrert 11 publiserte artikler og rapporter som helt eller delvis bygger på arbeider som er utført ved Forskningsstasjonen på Ims eller på materiale samlet inn fra Imsa - Månedlige veterinærkontroller av fisk i anlegget har vist at helsestatusen er god - Stryking av stamfisk startet opp i begynnelsen av november 2007, og det ble lagt inn rogn fra ni ulike laksestammer og to ørretstammer i anlegget - Omfattende vedlikeholdsarbeid er utført med stor egeninnsats av ansatte ved stasjonen, som viser at kompetansen er stor og variert; ikke bare når det gjelder kunnskap om fisk. NINA Forskningsstasjon, Ims, Imsa, laks, ørret, røye, sik, ål, NINA Aquatic Research Station, Ims, River Imsa, Atlantic salmon, brown trout, Arctic charr, European whitefish, European eelnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;368
dc.titleNINA Forskningsstasjon, Ims. Årsmelding 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1459666
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel