Show simple item record

dc.contributor.authorWestergaard, Kristine Bakke
dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.contributor.authorKyrkjeeide, Magni Olsen
dc.date.accessioned2017-11-01T10:11:56Z
dc.date.available2017-11-01T10:11:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3124-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2463389
dc.description.abstractWestergaard, K.B., Endrestøl, A., Often, A., Hanssen, O., Åström, J., Fossøy, F. & Kyrkjeeide, M.O. 2017. Fremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017 – NINA Rapport 1397. 23 s. I denne rapporten gjør vi greie for metodene og de foreløpige resultatene for kartlegging og overvåking av fremmede karplanter og invertebrater som kom til Norge med planteimport i 2017. Målet med prosjektet er å videreføre og utfylle basisovervåkingen av karplanter og invertebrater som følger med som blindpassasjerer ved planteimport, men også kontinuerlig forbedre overvåkingsmetodikken ved å bruke data fra foregående prosjektår (2013-2016) for å systematisk jobbe med de statistiske modellene for artsforekomster og deteksjonsevne. I 2017 har vi videreført basisovervåkingen med datainnhenting for karplanter og invertebrater fra konteinerjordprøver, bankeprøver og lysfeller på to importlokaliteter på Østlandet. Det var fokus på å ta så mange prøver som mulig fra konteinere som kommer fra Italia for å komplementere tidligere data. Invertebratene fra jordprøvene er drevet ut, sortert og talt opp på høyere taksonomisk nivå, og frøbanken i jordprøvene er spirt, delvis artsbestemt, og satt til vernalisering. Endelig artsbestemmelse av materialet vil foreligge tidlig i 2018. Bankeprøvene gav 237 individer invertebrater som er delvis artsbestemt, der antall edderkopper utmerker seg med 84 individer. Sommerfuglene som ble fanget i lysfellene er artsbestemt, og her ble det påvist ni fremmede arter, hvorav tre er nye for Norge. Ute rundt importlokalitetene har vi gjort manuell og målrettet innsamling etter fremmede invertebrater i flere ulike habitat. Dette materialet er ikke ferdig sortert, men det ble blant annet funnet mange individer av en fremmed løpebille (Tachyura parvula) som nå ser ut til å ha etablert seg i bevokste sprekker mellom belegningsstein. Ved å bruke en kombinasjon av innsamlede jordprøver og konstruerte prøver satt sammen av allerede artsbestemt materiale, tester vi hvordan miljø-DNA-analyser kan brukes for å artsbestemme samleprøver av invertebrater. Ulike markører påviser ulike arter, og vi beskriver her hvordan vi jobber for å finne en kombinasjon av markører som kan påvise flest mulig aktuelle arter i en slik overvåking av fremmede invertebrater. For 2018 har vi planlagt et folkeforskningsprosjekt som skal øke mengden registrerte artsobservasjoner av fremmede karplanter, samt gjøre målrettede søk etter fremmede karplanter i tidlig spredningsfase. For å kunne vurdere hvorvidt antall registrerte funn vil øke etter et slikt prosjekt, har vi foreslått et utvalg av både sjeldne og mer vanlige fremmede arter, som også varierer i hvor enkle de er å artsbestemme. Til slutt beskriver vi en nyutviklet database for å bedre sikre og systematisere alle artsfunnene gjort gjennom hele prosjektperioden fra 2013. Databasen tilrettelegger for uttrekk av informasjon, og forenkler eksport til for eksempel Artskart.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1397
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectfremmede arternb_NO
dc.subjectkarplanternb_NO
dc.subjectinvertebraternb_NO
dc.subjectplanteimportnb_NO
dc.subjectjordprøvernb_NO
dc.subjectfeltundersøkelsernb_NO
dc.subjectmiljø-DNAnb_NO
dc.subjectfolkeforskningnb_NO
dc.subjectAlien speciesnb_NO
dc.subjectvascular plantsnb_NO
dc.subjectinvertebratesnb_NO
dc.subjectplant importnb_NO
dc.subjectsoil samplesnb_NO
dc.subjectfield studiesnb_NO
dc.subjectenvironmental DNAnb_NO
dc.subjectcitizen sciencenb_NO
dc.titleFremmede arter: import av planteprodukter. Overvåking og metodeutvikling 2017nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-845|2017nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1895]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record