Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen-Dalsgaard, Signe
dc.contributor.authorBustnes, Jan Ove
dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.contributor.authorSystad, Geir Helge Rødli
dc.contributor.authorEriksen, Jorunn Mittet
dc.contributor.authorLorentsen, Svein Håkon
dc.contributor.authorAnker-Nilssen, Tycho
dc.date.accessioned2017-10-13T06:29:35Z
dc.date.available2017-10-13T06:29:35Z
dc.date.created2017-03-16T11:46:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1902-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459971
dc.description.abstractChristensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad G.H., Eriksen, J.M., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2008. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. - NINA Rapport 338. 161 s. Denne rapporten er en del av utredningsprosessen i forbindelse med utarbeidelse av en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning, Olje- og energidepartementet, Fiskeridirektoratet og Kystverket vurdert mulige konsekvenser av forskjellige påvirkningsfaktorer på sjøfugl i Norskehavet. Utredningen omhandler mulige konsekvenser av petroleumsaktivitet, skipsfart og fiskeri, samt ytre påvirkninger (konsekvenser av klimaendringer, langtransportert forurensning, forsuring av havet, petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet, skipstrafikk utenfor Norskehavet, vandrende arter, aktiviteter i kystsonen og introduserte arter). Vurderingene er gjort i forhold til dagens tilstand og i forhold til et mulig fremtidsbilde (2025). De er basert på eksisterende kunnskap, og det er tatt utgangspunkt i fem indikatorarter (toppskarv Phalacrocorax aristotelis, ærfugl Somateria mollissima, krykkje Rissa tridactyla, lomvi Uria aalge og lunde Fratercula arctica) som representerer ulike økologiske fuglegrupper. I enkelte tilfeller er også andre arter vurdert. Vurderingen av konsekvenser fra de ulike påvirkningsfaktorene er hovedsakelig kvalitative, hvor eksisterende viten er brukt for å sannsynliggjøre mulige effekter, og hvilke konsekvenser disse kan ha for sjøfugler i utredningsområdet. Simulerte uhellssituasjoner for petroleum og skipsfart innenfor utredningsområdet samt for skipsfart utenfor utredningsområdet er imidlertid behandlet med en semi-kvantitativ tilnærming. Basert på fordelingsdata for sjøfugl i åpent hav, samt forekomstene av hekkekolonier og andre viktige funksjonsområder langs kysten, er det gjort overlappsanalyser for olje og sjøfugler. Petroleum (kapittel 5) Petroleumsaktivitet vil potensielt kunne påvirke sjøfugler på ulike måter. Basert på nåværende kunnskap og de nivåene for utslipp som er lagt til grunn i denne rapporten, er det vurdert at regulære driftutslipp (2006- og 2025-nivå) vil ha ubetydelige konsekvenser for sjøfugl. De alvorligste effektene vil være gjennom søl av olje på sjøen. Sjøfugler er svært sårbare for både direkte og indirekte effekter av oljesøl. Selv små mengder av olje i fjærdrakten kan ha fatale konsekvenser ved at fjærene klistrer seg sammen slik at de mister isolasjonsevnen. I tillegg vil tilsølte individer lett kunne bli forgiftet ved at de får olje inn i fordøyelsessystemet f. eks. under fjærstell. Omfanget av konsekvensene etter et oljeutslipp er avhengig av sesong (når på året uhellet skjer), lokalisering av utslippet, samt hvilke arter som finnes i området og deres antallsfordeling på det gitte tidspunktet. For vurderingene av petroleumsaktiviteten ble det gjort statistiske oljedriftsmodelleringer for simulerte utblåsinger fra ulike oljefelt i utredningsområdet. Resultatene ble benyttet i en geografisk overlappsanalyse med predikerte forekomster av sjøfugl, basert på modellerte sammenhenger mellom sjøfugl og ulike miljøparametre. Kvalitative vurderinger av disse modelleringene gir et inntrykk av hvilke områder og arter som potensielt kan bli rammet, og hvilke konsekvenser et slikt utslipp dermed kan få på de rammede bestandene. sjøfugl, Norskehavet, konsekvensvurdering, kunnskapsbehov, petroleumsaktivitet, vindkraft, skipsfart, fiskeri, andre aktiviteter, klimaendringer, forurensning, radioaktivitet, forsuring av havet, introduserte arter, seabirds, Norwegian Sea, impact assessment, information needs, petroleum activities, wind power, shipping, fisheries, other activities, climate change, pollution, radioactivity, sea acidification, introduced speciesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;338
dc.titleTverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber161 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1458717
dc.relation.projectAndre: Kystverketnb_NO
dc.relation.projectAndre: Olje og energidepartementet (OED)nb_NO
dc.relation.projectAndre: Fiskeridirektoratet (Fidir)nb_NO
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitcode7511,8,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameTromsø
cristin.unitnameBergen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record