Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.contributor.authorBakkestuen, Vegard
dc.contributor.authorStabbetorp, Odd Egil
dc.contributor.authorTöpper, Joachim Paul
dc.coverage.spatialGossa, Aukra, Fræna, Møre & Romsdal fylke,nb_NO
dc.date.accessioned2017-10-09T10:23:19Z
dc.date.available2017-10-09T10:23:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3056-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459134
dc.description.abstractAarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O.E. & Töpper. J.P. 2017. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016. - NINA Rapport 1348. 42 s. Ormen Lange landanlegg på øya Gossa i Aukra kommune mottar ubehandlet gass og lettolje (kondensat) fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Ved produksjon av salgsgass og kondensat slipper landanlegget ut CO, CO2, NOx, CH4, NMVOC (inklusive BTEX), SO2 og mindre mengder tungmetaller etter utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. Prosessanlegget ble ferdigstilt for drift i 2007 med A/S Norske Shell er operatør. Utslipp av nitrogen og svovelholdige gasser kan generelt påvirke terrestriske økosystemer ved forsuring og gjødsling av jordsmonn og vegetasjon. Utslippene fra landanlegget ble ved oppstart beregnet til å ligge under gjeldende kritiske tålegrenseverdier for terrestriske naturtyper, men tålegrenseverdiene i influensområdet ligger nær overskridelsestersklene. For å kunne dokumentere eventuelle effekter av utslipp til luft av forurensende stoffer, ble det i 2008 etablert en overvåking av vegetasjon og jord i influensområdet fra Ormen Lange landanlegg. Overvåkingen er videreført med noen justeringer i metodikk siden oppstart. Det er opprettet to overvåkingsområder, ett med relativt høy avsetning av nitrogen nord for anlegget innenfor Gule-Stavikmyrane naturreservat i Fræna kommune (lokalitet Gulmyran), og ett sør for landanlegget på øya Gossa (lokalitet Aukra), med lavere estimert avsetning fra anlegget. Innen hvert område utføres en integrert overvåking av vegetasjonens artssammensetning, plantevekst og kjemisk innhold i planter og jord og jordvann i tre ulike næringsfattige vegetasjonstyper: 1) tørr røsslynghei, 2) tuemyr og 3) fastmattemyr, begge de to siste på nedbørsmyr. Disse vegetasjonstypene anses for å ha lave tålegrenser for forurensing, og er følsomme for forsuring og eutrofiering. Fra oppstart av anlegget i 2008 har det skjedd relativt små endringer i vegetasjonens artssammensetning på begge lokaliteter, bortsett fra en svak økning av graminidene torvull og duskull, samt en svak tilbakegang av lavarter og mosene heigråmose og heiflette. I tillegg har vi registrert en betydelig tilbakegang av røsslyng, både i røsslynghei og fastmattemyr, noe som skyldes klima. Vinterfrost de senere årene, kombinert med sterk vind som tørker ut planten, har ført til sterk avdøing av planten. Økningen av graminider og tilbakegangen av lav kan imidlertid indikere en begynnende eutrofiering fra utslipp og avsetninger av nitrogen. Vegetasjonsanalysene viser også at røsslyngheia og tuemyrene har endret karakter mot noe fuktigere plantesamfunn. Dette er trolig et resultat av klimatisk påvirkning og naturlige prosesser i myrsystemene, og det er således lite sannsynlig at disse endringene skyldes utslipp til luft fra Ormen Lange landanlegg. Resultatene viser ikke entydige forskjeller i endringer i vegetasjonens artssammensetning mellom de to områdene siden oppstart. Dette kan enten skyldes at nedfallet fra anlegget ikke er vesentlig forskjellig i de to områdene, eller at annen luftforurensning har større betydning enn nedfallet fra Ormen Lange landanlegg. De kjemiske analysene av jord, jordvann og plantevev viser verdier som generelt indikerer næringsfattige og lite forurensede områder, og de fleste overvåkingsparametere viser ingen signifikante endringer over tid. Det er imidlertid en svak tendens til forsuring av jordvann på begge lokaliteter. Humusjorden blir også svakt surere på begge lokaliteter, men det er ingen tegn til nitrogeneutrofiering av jordsmonnet. Kvikksølv viser en svak økning i jord på lokaliteten Aukra, og mengden kvikksølv i jordvann har økt betydelig etter oppstart av prosessanlegget på begge lokaliteter. De målte konsentrasjonene alle år etter oppstart er høyere enn den gjennomsnittlige årlige konsentrasjonen av kvikksølv i nedbør i Norge. Tungmetallet nikkel øker også både i jord og jordvann. Økningen av kvikksølv og nikkel i jord og jordvann etter oppstart av prosessanlegget, er således noe bekymringsfullt. Nivåene av tungmetaller i planter ligger omtrent på samme nivå som ikke-forurensede områder i Norge. Det er imidlertid en svak økning av tungmetaller som kvikksølv, nikkel og titan i heigrå-mose og lys reinlav. De fleste endringene skjer på begge lokaliteter, og siden begge lokaliteter er påvirket av nedfall fra anlegget, kan man ikke se bort ifra at økningen kan skyldes utslipp fra Ormen Lange landanlegg. Endringene siden oppstart må likevel sies å være marginale i begge områdene. Lokalitet Aukra er siden 2008 blitt sterkt påvirket av beite fra hjortedyr og noe endring i dreneringsmønster. Det er også usikkert om lokaliteten virkelig har mindre nedfall av forurensede stoffer fra bedriften enn lokalitet Gulmyran, og andre forurensningskilder kan finnes i nærområdet til lokalitet Aukra. De ulike påvirkningene og usikkerheten i deposisjonsdata vanskeliggjør klare tolkninger av datamaterialet. Vi anbefaler derfor å legge ned lokalitet Aukra og heller opprette en ny referanselokalitet lenger sør, helt uten påvirkning fra anlegget. Samtidig bør man overveie å måle de reelle avsetninger av nitrogen, surhet og tungmetaller i nedbør på begge lokaliteter.nb_NO
dc.description.abstractAarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O.E. & Töpper. J.P. 2017. The environmental monitoring program for the Ormen Lange Onshore Processing Plant – Nyhamna, Gossa. Monitoring of vegetation and soil – changes from 2008 to 2016. – NINA Report 1348. 42 pp. The Ormen Lange Onshore Processing Plant in Aukra municipality (Møre and Romsdal county) receives unprocessed gas and condensate from the Ormen Lange field in the Norwegian Sea. During processing of sales gas and condensate, the plant emits CO, CO2, NOx, CH4, NMVOC (including BTEX), SO2 and small amount of heavy metals, as specified in the discharge permit issued by Norwegian Environment Agency. The plant started production in 2007, with A/S Norske Shell as operator. In general, emissions of nitrogen- and sulfur containing gasses may affect terrestrial ecosystems through acidification and fertilization of soil and vegetation. The emissions from the onshore plant are estimated to be low. However, the nitrogen background level in the influenced area is close to the critical loads of nitrogen for oligotrophic habitats. To be able to document any effects of emissions to air on terrestrial ecosystems, a monitoring program for vegetation and soil was established in 2008. The monitoring has been continued with certain adjustments in methodology until 2016. In 2008 two monitoring sites were established, one with rather high deposition of nitrogen north of the plant within the Gule-Stavmyrane nature reserve in Fræna municipality (site Gulmyran) and one south of the plant on the island Gossa (site Aukra) with estimated deposition levels somewhat lower than Gulmyran. Within each site, integrated monitoring of the species composition of the vegetation and chemical content of plants, soil and ground water are conducted for three distinct nutrient-poor vegetation types: 1) dry oligotrophic Calluna vulgaris dominated heathland, 2) hummocks and 3) wet oligotrophic lawns, both on raised bogs. These types of vegetation are considered to have low critical loads for air pollution, i.e. they are sensitive to both acidification and eutrophication. Since the start of the plant in 2008, there have been minor changes in the species composition of the vegetation at both sites, except for a strong decline in the cover of Calluna vulgaris, a slight increase in graminoids of Eriophorum vaginatum and E. angustifolium as well as a slight decline in lichens and mosses, such as Racomitrium lanuginosum and Hypnum jutlandicum. The significant decline in Calluna, both on heathland and hummocks, is caused by the degeneration of the plant due to winter frost in recent years, combined with intense winds, which dries out the heather, while increases in graminoids and decline of lichens and bryophytes may indicate an early eutrophication stage from nitrogen depositions. The vegetation analyses also show that the Calluna heath and the hummocks have changed their character into somewhat more moist plant communities. This is probably a result of climatic influence and natural processes occurring in the bog ecosystem, and it is unlikely that these changes are due to emissions to air from the Ormen Lange Onshore Processing Plant. The results of the vegetation analyses do not show unequal differences between the two sites since start-up of the plant. This could indicate that the deposition of air pollution at the two sites is not significantly different, or that impact from other air pollution is more important than the deposition from the plant. In general, the chemical analyses of soil, soil water and plant tissue show values that indicate nutrient-poor and less polluted sites, and most monitored parameters show no significant changes over time. However, there is a slight tendency for acidification of soil water at both sites. Soil humus also becomes weakly more acidic at both sites, but there are no signs of N-eutrophication of the soil. There is a slight increase in mercury content in the soil from the Aukra site, and mercury in groundwater has increased significantly after the start of the processing plant at both sites. The concentrations in soil water are higher than the average annual concentration value in the precipitation of Norway. Also, the content of nickel increases in soil and soil water. The increase of mercury and nickel in soil and groundwater after the start of the processing plant, is thus somewhat worrying. The levels of heavy metals in plants are approximately the same as in non-polluted areas in Norway. There is, however, a slight increase in heavy metals (mercury, nickel and titan) in Raco-mitrium lanuginosum and lichens from 2008 to 2016. Most changes occur at both sites, and since both sites are affected by deposition from the plant, one cannot ignore that the changes in plant tissue chemistry may be due to emissions from the plant. However, the changes since start-up are marginal in both areas. The site Aukra has been heavily affected by grazing and trampling by deer and some change in drainage since 2008 that may have affected the results from this site. In addition, one might raise the question if this site really has less deposition of air pollution emitted from the Ormen Lange Onshore Processing Plant, than the site Gulmyran. There may also be other sources of air pollution near the plant. The external impacts and the uncertainty in deposition complicates clear interpretations of the data. We therefore recommend to close down the Aura site, and instead create a new reference site completely without impact from the plant. One should also consider measuring the deposition of air pollution at both sites.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1348
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectoljeindustrinb_NO
dc.subjectprosessanleggnb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectluftforurensingnb_NO
dc.subjectnitrogengjødslingnb_NO
dc.subjecteutrofieringnb_NO
dc.subjectforsuringnb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectartssammensetningnb_NO
dc.subjectnedbørsmyrnb_NO
dc.subjectlyngheinb_NO
dc.subjectplantekjeminb_NO
dc.subjectjordanalysernb_NO
dc.subjectjordvannanalysernb_NO
dc.subjecttungmetallernb_NO
dc.subjectgjenanalysernb_NO
dc.subjectoil industrynb_NO
dc.subjectprocess plantnb_NO
dc.subjectenvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectair pollutionnb_NO
dc.subjectnitrogen fertilizationnb_NO
dc.subjecteutrophicationnb_NO
dc.subjectacidificationnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectspecies compositionnb_NO
dc.subjectbogsnb_NO
dc.subjectheathlandnb_NO
dc.subjectplant chemistrynb_NO
dc.subjectsoil analysesnb_NO
dc.subjectground water analysesnb_NO
dc.subjectheavy metalsnb_NO
dc.subjectre-analysesnb_NO
dc.titleMiljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer fra 2008 til 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber42 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2326]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel