Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Arne Johan
dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorHvidsten, Nils Arne
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.contributor.authorLund, Egil
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.date.accessioned2017-10-09T08:05:21Z
dc.date.available2017-10-09T08:05:21Z
dc.date.created2017-03-14T10:26:44Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-426-1891-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459094
dc.description.abstractJensen, A.J., Bremset, G., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. & Solem, Ø. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2007. - NINA Rapport 327. 60 s. Formålet med denne undersøkelsen er å overvåke utviklingen av bestandene av laks og sjøørret i Auravassdraget. Resultatene skal danne grunnlag for å evaluere tiltak som gjennomføres som kompensasjon for negative effekter av kraftutbygginger som berører vassdragets nedslagsfelt. Vassdraget har vært gjenstand for tre store kraftutbygginger. Utbyggingene ble fullført i 1953 (Aura), 1962 (Takrenna) og 1975 (Grytten). Vann ble ført bort fra vassdraget i alle tre tilfellene. Dette medførte en samlet reduksjon i middelvannføringen i Eira ved utløpet av Eikesdalsvatnet på 58 prosent. Reguleringene førte til at fisket etter laks og sjøørret gikk kraftig tilbake. For å kompensere for dette, produserer Statkraft Energi AS årlig 50 000 laksesmolt og 2 500 sjøørretsmolt, som settes ut i vassdraget. Av dette blir 6 000 laksesmolt og 2 000 sjøørretsmolt Car-lin-merket. NINA fikk også i 2007 i oppdrag av Statkraft Energi AS å gjennomføre fiskeundersøkelser i Au-ravassdraget. Dette er en direkte oppfølging av undersøkelser som NINA har utført årlig siden 1987. Foreliggende rapport gir resultatene fra 2007, men inkluderer også resultater fra tidligere år der det er hensiktsmessig for å vise langsiktige trender. Undersøkelsene i 2007 bestod av følgende hovedelementer: 1) Kontroll av kvalitet på utsatt smolt og optimalisering av utsettingsrutiner, 2) Oppfølging av forsøk med Carlin-merking av anleggsprodusert smolt, samt rapportering av gjenfangster av tidligere merket fisk, 3) Innsamling og analyse av skjellprøver av voksen laks og sjøørret i vassdraget, 4) Fangst av utvand-rende smolt i felle, og beregning av villsmoltproduksjonen i Eira, 5) Kvantitativt elfiske etter ungfisk på 15 utvalgte lokaliteter i vassdraget og 6) Registrering av gytefisk i Eira. De sju siste årene (2001-2007) ble det hver vår montert ei smoltfelle ved Nyhølen i nedre del av Eira. Den var i 2007 operativ fra 4. mai til 1. juni. Både villfisk og utsatt fisk ble fanget i fella. På forhånd ble hvert år mellom 1 000 og 1 500 ville laksesmolt fanget ved elfiske i Eira ovenfor Nyhølen, deretter merket ved å klippe en flik av halefinnen og så satt ut igjen på fangststedet. Ut fra gjenfangsttallene beregnet vi at det vandret ut 30 476 ville laksesmolt fra vassdraget i 2007. I årene 2001-2006 utvandret mellom 14 192 og 20 675 ville laksesmolt. Dersom vi bare regner med arealet av Eira, og ser bort fra Aura og Eikesdalsvatnet, tilsvarer utvandringen i 2007 en produksjon på 6,0 smolt pr. 100 m², mot 2,8 - 4,1 smolt pr. 100 m² i årene 2001-2006. Kvaliteten på smolten i settefiskanlegget var ikke god først på 1990-tallet, og derfor ble et nytt lysregime introdusert våren 1995. Sjøvannstester viste at laksesmolt som ble satt ut i 1995-2006 hadde god sjøvannstoleranse, mens det fortsatt ble registrert dårlig sjøvannstoleranse hos ørreten. I 2006 hadde imidlertid ørreten bedre sjøvannstoleranse enn tidligere år og i 2007 var den enda bedre. Det arbeides stadig med å forbedre utsettingsmetodikken. De siste årene har anleggsprodusert smolt blitt satt ut i hvilemærer i elva, og etter noen dager har de fått mulighet til frivillig utvandring til sjøen. Aura, Eira, kraftutbygging, etterundersøkelse, laks, sjøørret, merkeforsøk, sjøvannstoleranse, smoltutvandring, smoltproduksjon, hydropower regulation, Atlantic salmon, anadromous brown trout, tagging experiments, seawater challenge tests, smolt migration, smolt productionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;327
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget Årsrapport 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber60 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1458105
dc.relation.projectAndre: Statkraft Energi ASnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record