Show simple item record

dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.date.accessioned2017-10-09T07:00:01Z
dc.date.available2017-10-09T07:00:01Z
dc.date.created2017-05-22T14:06:51Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1886-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459067
dc.description.abstractKraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S. I. 2007. Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen: Vurdering av kunnskapsstatus og konsekvenser for fisk - NINA Rapport 322. 26 s. Bakgrunn: Oppland Energi AS sendte i juni 2007 melding om Rosten kraftverk med forslag til utredningsprogram ut på høring. I tillegg til å vurdere konsekvensene av tiltaket har et av formålene med dette prosjektet vært å vurdere eksisterende kunnskap som grunnlag for en forsvarlig utredning av konsekvensene en utbygging vil ha på fisk i influensområdet. Områdets verdi for fisk og konsekvenser av tiltaket er ikke endelig fastsatt i denne rapporten på grunn av generelt liten kunnskap om fiskebestandene i influensområdet. Utredningen baserer seg på gjennomgang av tidligere undersøkelser i influensområdet, nye befaringer, intervjuer og fangstopplysninger fra fiskere. Områdebeskrivelse, registreringer og verdivurdering: Eventuell etablering av Rosten kraftverk vil gi betydelige endringer i vannføringen på strekningen fra inntaksdammen nedenfor Storrusti bru (nær kommunegrensa mellom Sel og Dovre) og ned til tunnelutslaget med planlagt lokalisering om lag 100 m ovenfor Laurgård bru. Denne 5-6 km lange elvestrekningen vil etter reguleringen få vesentlig redusert vannføring i store deler av året, og er derfor et område av Lågen som vil direkte bli påvirket av inngrepet. I tillegg vil etablering av dam og redusert vannføring kunne påvirke massetransporten i elva. Ørret og harr har imidlertid frie vandringsveier i denne delen av Lågen og kan derfor potensielt vandre over store avstander. Inngrepets influensområde for ørret og harr fastsettes derfor til Lågen mellom Harpefoss og Dombfoss, samt Ottaelva nedenfor Eidefoss kraftverk. Influensområdet karakteriseres som mangfoldig både med hensyn til gyte-, oppvekst- og overvintringshabitater for ørret og harr. Den geografiske fordelingen av disse habitattypene, samt utøvelsen av fisket, indikerer betydelig grad av fiskevandringer. Det generelle inntrykket fra fiskerne innenfor hele influensområdet er at ørret- og harrbestandene tilbyr gode og til dels svært gode fiskemuligheter. Fossefall mellom Stampestuggusvingen og Rosten bru er trolig et vandringshinder for harr. I Rostenfallene fanges det regelmessig harr i de øvre og nedre deler, mens det i de midtre deler nesten ikke forekommer harr. Det er usikkert om ørret kan passere disse fossene. I selve Rostenfallene nedenfor Rosten bru og på strekningen fra den planlagte dammen og nedover mot gamle Rosten bru ble det funnet potensielle gyte- og overvintringsområder. I Rostenfallene fanges det sjelden ørret over 500 g under sommerfiske, men det er kjent at det under tidlig vårfiske ble fanget en betydelig mengde storvokst ørret mellom 1 og 2,5 kg i de dype kulpene nedenfor Rosten bru. Dette er en sterk indikasjon på at storvokst ørret fra Selsvollene og eventuelt nedenforliggende områder vandrer opp til Rostenfallene for å gyte og overvintre. Potensielt kan ørret fra nedre del av Otta (nedenfor Eidefoss) og Lågen mellom Otta og Harpefoss, samt ørret og harr fra Dovre, benytte Rostenfallene som gyte- og overvintringslokalitet. Ut i fra dagens kunnskap er det ikke mulig å fastlå Rostens relative betydning som gyte- og oppvekstområdet for harr og ørret i influensområdet. Innhenting av ny kunnskap er derfor nødvendig for å vurdere konsekvensene av utbyggingen på en forsvarlig måte. Samtidig er det i løpet av prosjektperioden blitt kjent at det foreligger konkrete planer om flere kraftverk i influensområdet til Rosten. Effektene av disse utbyggingene bør derfor utredes samlet. Rosten kraftverk, konsekvensutredning, gyteplasser, oppvekstområder, vandringshindernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;322
dc.titlePlanlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Vurdering av kunnskapsstatus og konsekvenser for fisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber26 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1471364
dc.relation.projectAndre: Oppland Energi ASnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record