Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2017-10-06T13:07:25Z
dc.date.available2017-10-06T13:07:25Z
dc.date.created2017-03-13T13:42:10Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1883-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458997
dc.description.abstractLarsen, B.M. 2007. Elvemusling og fisk i Hammerbekken, Aust-Agder. Etterundersøkelser i forbindelse med utslipp av dieselolje i vassdraget høsten 2006. - NINA Rapport 319. 17 s. Utslippene av dieselolje fra bensinstasjonen YX Sørlandsporten på Akland høsten 2006 så ikke ut til å ha hatt noen negativ effekt på bestandene av elvemusling og fisk i Hammerbekken. Det var ingen endringer i forekomst, tetthet eller vekst i 2007 sammenlignet med tidligere un-dersøkelser i vassdraget. Avstand fra utslippsstedet til Molandsbekken og rask og god innsats med å begrense utslippet er sannsynligvis årsaken til dette. Dette er konklusjonen av etterun-dersøkelsene som ble gjennomført i vassdraget i september 2007 etter oppdrag fra YX Norge AS. Det var ingen forskjell i vannkvalitet ovenfor og nedenfor bensinstasjonen på Akland ved prø-vetaking i vassdraget i september 2007. Ingen parametere endret verdi mellom de to måle-punktene, noe som tyder på at det ikke var tilførsler av forurensende stoffer på strekningen. Heller ikke i målområdet ved Hammeren i Hammerbekken var det avvik fra det som var forven-tet. Alle målte parametere hadde verdier eller konsentrasjoner sammenlignbart med det som tidligere er beskrevet fra vassdraget. Et overvåkingsprogram på elvemusling og fisk i Hammerbekken har pågått årlig siden 2000, og det fantes et meget godt referansemateriale for å undersøke om oljeutslippet hadde forårsaket noen effekt på dyrelivet i vassdraget. I Hammerbekken finnes det levende elvemusling ujevnt fordelt i lave tettheter på strekningen mellom Hammertjern og Fossen; en strekning på nær fem hundre meter. Antall elvemusling varierte mellom 0,2 og 1,3 individ per m² på de fem stasjone-ne som ble undersøkt i 2007. Det var ingen endring i fordeling og tetthet av elvemusling fra 2006 til 2007. Laks har sporadisk forekommet i Hammerbekken i mange år, men det har hele tiden vært lite gytefisk. Det er nå påvist laksunger i vassdraget hvert år siden 2000. I Hammerbekken som helhet har det vært en økning både i antall laksyngel og eldre laksunger i perioden 2000-2007. I 2007 var samlet tetthet av laksyngel og eldre laksunger den høyeste som er notert i de åtte årene som overvåkingen har pågått. En sterk årsklasse av laksyngel i 2007 tyder på at både gytingen høsten 2006, klekkingen om våren 2007 og forholdene under oppveksten har vært tilfredsstillende. Ørret har forekommet vanlig i hele Hammerbekken i alle år. Antall ørretyngel har vært relativt stabil både i nedre og øvre del av Hammerbekken i perioden 2000-2007. I midtre del var tett-heten av ørretyngel lavere enn forventet i 2007, og dette ga seg utslag i at den gjennomsnittli-ge tettheten for hele vassdraget gikk ned sammenlignet med de siste tre årene. Tettheten var likevel sammenlignbar med det som ble funnet på begynnelsen av 2000-tallet. Slike endringer i antall ungfisk er naturlige variasjoner mellom år. Da det var høyest tetthet av ørretyngel på sta-sjonen nærmest Aklandstjern i 2007, tyder dette på at vannkvaliteten ut fra Aklandstjern har vært normal og tilfredsstillende også for ørret. elvemusling, laks, ørret, vannkvalitet, overvåking, oljeutslipp, Hammerbekken, fresh water pearl mussel, Atlantic salmon, brown trout, water quality, monitoring, oil spill, Hammerbekkennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;319
dc.titleElvemusling og fisk i Hammerbekken, Aust-Agder. Etterundersøkelser i forbindelse med utslipp av dieselolje i vassdraget høsten 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber17 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1457872
dc.relation.projectAndre: YX Energi Norge ASnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record