Show simple item record

dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.date.accessioned2017-09-19T09:00:16Z
dc.date.available2017-09-19T09:00:16Z
dc.date.created2017-03-10T12:58:07Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1856-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455357
dc.description.abstractBjerke, J. W. 2007. Tilstandsvurdering av vegetasjonen i området Kjosen-Tønsvika, Tromsø kommune. Tilleggsutredning i forbindelse med reguleringsplan for Tønsnes industrihavn - NINA Rapport 294. 24 s. Reguleringsplan for Tønsnes storindustrihavn og fylkesvei 53 ble fremmet for politisk behand-ling i desember 2006. Kystverket krever i sin merknad til reguleringsplanen at kommunen gjen-nomfører en tilstandsvurdering av vegetasjon i området Kjosen-Tønsvika i forhold til gjengro-ing, beitestatus, tråkk og eventuelt andre inngrep. Dette området kan bli utsatt for marin for-urensning ved en eventuell havn like utenfor. Resultater fra feltundersøkelser i området og vur-deringer av tiltakets konsekvenser presenteres i denne rapporten. Årets undersøkelser viser at vegetasjonen i området, spesielt mellom Kjosen og Klubbholmen, er relativt lite påvirket av menneskelige aktiviteter. Bruken av området ser ut til å ha blitt redu-sert betraktelig i løpet av de siste 20-30 årene. Også beitepresset fra husdyr har blitt betydelig redusert. Følgelig er områdets tilstand blitt betydelig forbedret siden vegetasjonsundersøkelse-ne som ble foretatt på 1970- og 1980-tallet. Området rommer to kjerneområder med betydelige naturverdier. Begge kjerneområdene vur-deres å være av regional verdi. Det ene området, kalt Kjosen, er et brakkvannsdelta. Brakk-vannsdelta er en prioritert landskapsmessig formasjon som innbefatter andre viktige naturty-per, deriblant strandeng. Området er noe skjemmet av de kunstige vollene ved Ørretholmen kommunale boliger. Det andre kjerneområdet, kalt Klubbholmen, består av den prioriterte na-turtypen sanddyner, som her er dominert av lyngarter. Forekomster av tre rødlistede karplanter ble registrert her, deriblant én forekomst av den sjeldne arten handmarinøkkel. Omfanget av tiltaket er vanskelig å estimere. Derfor er usikkerheten stor omkring tiltakets kon-sekvens på området Kjosen/Tønsvika. Det er imidlertid sannsynlig at det hovedsakelig supra-littorale kjerneområdet Klubbholmen vil bli mindre påvirket enn Kjosen, som jevnlig dekkes av havvann ved flo. Norge, Troms, Tromsø, vegetasjon, flora, kysthei, strandeng, konsekvensutredning, kartlegging, beitestatus, gjengroing, inngrep, havn, marin forurensning, Norway, Troms County, Tromsø Municipality, vegetation, flora, coastal heath, salt marsh, impact assessment, survey, grazing pressure, bush encroachment, land use, harbour, marine pollutionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;294
dc.titleTilstandsvurdering av vegetasjonen i området Kjosen-Tønsvika, Tromsø kommune. Tilleggsutredning i forbindelse med reguleringsplan for Tønsnes industrihavnnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1457375
dc.relation.projectAndre: Byutvikling, Tromsø kommunenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record