Show simple item record

dc.contributor.authorStrann, Karl Birger
dc.contributor.authorGaarder, Geir
dc.contributor.authorHofton, Tom Hellik
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorKlepsland, Jon T.
dc.contributor.authorSvalastog, Dag
dc.contributor.authorTømmervik, Hans
dc.contributor.authorRøsok, Øystein
dc.contributor.authorAbel, Kim
dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorReiso, Sigve
dc.contributor.authorBlindheim, Terje
dc.contributor.editorFramstad, Erik
dc.date.accessioned2017-09-08T13:45:38Z
dc.date.available2017-09-08T13:45:38Z
dc.date.created2017-03-10T10:06:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1840-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453814
dc.description.abstractFramstad, E. (red.), Strann, K.B., Gaarder, G., Hofton, T.H., Bjerke, J.W., Klepsland, J.T., Svalastog, D., Tømmervik, H., Røsok, Ø., Abel, K., Sverdrup-Thygeson, A., Bendiksen, E., Reiso, S. & Blindheim, T. 2007. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 4 Årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006. – NINA Rapport 278. 172 s inkl. vedlegg. I forbindelse med skogvernplaner på Statskog SFs arealer har BioFokus (tidligere Siste Sjanse), Miljøfaglig Utredning (MU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) utført naturfaglige registreringer på opprinnelig 61 områder i Nordland nord for Saltfjellet og i Troms med et samlet undersøkelsesareal på mer enn 600 km2. Områdenes verneverdi er beskrevet, med en metodikk som bygger på vurdering av verneverdi ut fra et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og artsmangfold (herunder rødlistearter) står sentralt. Områdene er verdisatt etter en femdelt skala, både mht 12 spesifiserte enkeltkriterier og total verdi fra ikke verneverdig (-) til nasjonalt verneverdig, svært viktig (****). Områdene ble registrert som 62 lokaliteter, der 52 lokaliteter med et samlet areal på ca 585 km2 er vurdert som verneverdige. Disse fordeler seg på 22 lokaliteter (256 km2) lokalt verneverdig (*), 26 lokaliteter (243 km2) regionalt verneverdig (**), 4 lokaliteter (86 km2) nasjonalt verneverdig. Fjorten verneverdige lokaliteter (189 km2) ligger i Nordland og 38 (419 km2) i Troms. Disse 52 lokalitetene spenner over stor variasjon i beliggenhet og skogtyper, fra oseaniske områder på kysten av Nordland og på Senja til kontinentale områder i indre Troms, og fra frodige rike lauvskoger til fattig fjellbjørkeskog. Størsteparten av arealet ligger i høydelaget 300-600 m oh (50%). Fordelt på vegetasjonssoner ligger 11% i mellomboreal, 64% i nordboreal og 25% i alpin sone. Lokalitetenes størrelse varierer fra 88 daa til 85 km2, med en snittstørrelse på ca 11,2 km2. 16 lokaliteter er større enn 10 km2 totalareal, men her inngår også store ikkeskogdekte arealer. Lokalitetene omfatter samlet 350 km2 skog (60% av arealet). Ulike typer ”ordinær” boreal lauvskog dominerer (ca 70% av skogarealet), rikere lauvskogstyper utgjør ca 15% (det meste er høgstaudebjørkeskog), mens barskog utgjør ca 15%. Det ble avgrenset 135 kjerneområder med et samlet areal på ca 51,5 km2, hvorav 118 (med areal på 46,8 km2) var innenfor avgrenset verneverdig areal, mens 17 (4,7 km2) var helt eller delvis utenfor. Innenfor verneverdig areal utgjør kjerneområdene 8% av totalarealet og ca 13% av skogarealet. 54 rødlistearter fordelt på mer enn 1000 funn er registrert (1 CR, 1 EN, 10 VU, 42 NT). De registrerte lokalitetene omfatter relativt store arealer med til dels betydelige verneverdier og kan være et viktig bidrag til å dekke inn mangler ved skogvernet. Lokalitetene kan særlig bidra til økt dekning av rike skogtyper, både i form av mindre spesialområder og som del av større natursystemer. Dessuten vil flere lokaliteter bidra med skog under naturlig dynamikk, både for furuskog og boreal lauvskog, så vel som med viktige leveområder for rødlistearter. Flere av lokalitetene er store med betydelige arealer med skog og kan bidra til å øke arealet av store verneområder. Derimot vil disse lokalitetene bare i liten grad bidra til å dekke Norges internasjonale ansvar for spesielle skogtyper som bekkekløfter og boreal regnskog. skogvern, registreringer, verneverdier, Statskog SF, forest protection, inventories, conservation values, state forestsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;278
dc.titleNaturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Del 4 : Årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber172 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1457241
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record