Show simple item record

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorBerge, Olav
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.date.accessioned2017-08-04T06:16:16Z
dc.date.available2017-08-04T06:16:16Z
dc.date.created2017-03-02T13:44:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1794-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449865
dc.description.abstractMuseth. J., Kraabøl, M., Berge, O. & Andersen, O. 2007. Definisjon av gyteperioder og atferdsresponser hos harr og ørret i Søndre Rena i forbindelse med militær båttrafikk - NINA Rapport 234. 35 s. Målet med denne undersøkelsen har vært å 1) definere gyteperiodene for harr og ørret i Søndre Rena og 2) undersøkelse hvordan harr og ørret responderer på militær båttrafikk i elva i perioder nær gyting. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra og er finansiert av Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Løpsjøen og deler av Søndre Rena i Åmot kommune vil bli en del av Forsvarets øvingsareal. Behovet for bruk av Rena elv og Løpsjøen knytter seg til ingeniørvåpenets øvingsaktiviteter i rennende og stillestående vann og flytting av personell og kjøretøy fra Rena Leir til Regionfelt Østlandet (i anlegg for oversetting over vassdrag, OVAS). Den militære aktiviteten er hjemlet og regulert i utslippstillatelse gitt av Statens Forurensingstilsyn (SFT) og i egen reguleringsplan for Søndre Rena og Løpsjøen, blant annet for å redusere de negative effektene av militær aktivitet på vassdragsmiljø, fiske og friluftsliv. Forsvaret har anledning til å øve i Søndre Rena i inntil 37 dager per år (andre reguleringer gjelder for Løpsjøen). I tillegg er det forutsatt i eget vilkår i SFTs utslippstillatelse at øvelser i elva skal legges utenfor gyteperioden for ørret. I SFTs innstilling til Miljøverndepartementet i oversendelsen av klagesaken, er vilkåret foreslått strammet inn ved at øvelser skal holdes utenom gyteperioden også for harr. Undersøkelsene som ble utført våren og høsten 2006 bekreftet at OVAS-området er et viktig gyteområde for både harr og ørret. Telemetristudier viste at gytemodne individer av henholdsvis harr og ørret oppholdt seg i dette området i gyteperiodene. Samtidig viste registrering av gytegroper (ørret) på strekninger av Søndre Rena, hvor det tidligere er påvist gyting av ørret, at tettheten var størst i det framtidige OVAS-området. Mulige effekter av militær aktivitet på gytesuksessen til harr og ørret er derfor en svært relevant problemstilling. Gyteperioden for ørret Gytegropregistreringer høsten 2006 viste en tiltakende graveaktivitet i begynnelsen av oktober, men at hovedaktiviteten trolig foregikk i månedsskiftet oktober / november. Fangst av gytefisk i forbindelse med radiomerking og kontrollfiske ga også det samme bildet. De første utgytte individene ble fanget i slutten av oktober (25. oktober), samtidig som det ble funnet hunnfisk med løse rognsekker som ble vurdert til å gyte i løpet av en uke. Radiomerkede individer som stod på gyteområdet ved Rødsbakken hadde markerte nedstrøms forflytninger som var relativt konsentrert i tid i løpet av første halvdel av november. Denne forflytningen markerte sannsynligvis slutten på gytingen til disse individene. Vi konkluderer med at det pågikk gyting hos ørret i Søndre Rena i 2006 fra begynnelsen av oktober fram til og med midten november, men at hovedaktiviteten var fra midten av oktober til og med første uka i november. Dette er senere på året enn hva som regnes som vanlig for ørret i denne delen av landet, og skyldes at vanntemperaturen i Søndre Rena er noe høyere på grunn av vassdragsreguleringen. Det er også viktig å ta høyde for at toppen i gytingen vil variere noe fra år til år. Ut i fra en samlet vurdering av resultater fra denne og andre undersøkelser i Søndre Rena og generell litteratur om gytetidspunkt for ørret, defineres gyteperioden for ørret til å omfatte hele oktober måned og første halvdel av november måned (årlige variasjoner inkludert). Søndre Rena, Hedmark, harr, ørret, gyteperiode, forstyrrelse, telemetri, River Søndre Rena, Hedmark County, brown trout, spawning period, movements, disturbance, telemetrynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;234
dc.titleDefinisjon av gyteperioder og atferdsresponser hos harr og ørret i Søndre Rena i forbindelse med militær båttrafikknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1455383
dc.relation.projectAndre: Forsvarsbygg. Utvikling Østerdalennb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record