Show simple item record

dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.date.accessioned2017-08-01T10:54:41Z
dc.date.available2017-08-01T10:54:41Z
dc.date.created2017-02-24T12:27:29Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1757-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449618
dc.description.abstractBongard, T. 2006. Al-behandling mot G. salaris i Steinkjervassdragene 2006: Test av ny metode for bunndyrovervåking. NINA Rapport 197. 20 sider. Hensikten med denne rapporten er å prøve ut den modifiserte metoden for innsamling og ana-lyse av bunndyr i elver, som ble presentert i NINA Rapport 113, på det praktiske spørsmålet hvordan behandling med surt aluminium mot Gyro-infeksjon påvirker bunndyrsamfunnet i ren-nende vann, I NINAs og NIVAs felles instituttprogram ”Vann og vassdrag i by- og tettstedsnære områder” ble bunndyrforekomstene i ferskvann analysert med utgangspunkt i sannsynlighet for fore-komst av de ulike artene innen de ulike regionene i landet. På bakgrunn av dette arbeidet har NINA publisert en modifisert innsamlingsmetodikk og rammene for en indeks som kan brukes til å beskrive økosystemtilstander og påvirkningsgrad i rennende vann ved hjelp av artsfore-komster av bunndyr. Den modifiserte innsamlingsmetoden betyr et større fokus på artsfore-komst og mindre vekt på kvantitative forhold i bunndyrsamfunnet. Kravene i EUs Vannramme-direktiv om å klassifisere lokalitetens økologiske status legger svært stor vekt på artsforekomst. Ressursbruk ved den undersøkelsen som er rapportert her tilsvarer omtrent én tredjedel av ressursene som kreves ved bruk av tradisjonelle bunndyrmetoder. På grunnlag av resultatene fra to runder med prøvetaking, en rett før og en rett etter Al-behandling i Steinkjervassdragene synes ikke behandlingen å ha dramatiske konsekvenser for artssammensetning og økologisk status for bunndyrsamfunnene. Behandlingen utgjør likevel en tidsbegrenset belastning, og det er tidligere vist at behandlingen fører mange bunndyrarter ut i driv med strømmen. Arter som kun finnes lengst ned i elva kan derfor drive ut i brakk- eller saltvann og dermed forsvinne fra faunaen. Den nye metodikken har ført til at det ble registrert flere nye arter for området og fylket, og en rødlistet art ble funnet før behandlingen. En mer komplett oversikt over rødlistede og sjeldne arter er imidlertid avhengig av at det gjøres flere runder med prøvetaking gjennom året. Stan-dard bør være fire prøverunder i den isfrie delen av året. I forbindelse med behandling mot G. salaris vil dette gi grunnlag for å utføre behandlingene slik at man unngår de mest sårbare pe-riodene til hensynskrevende og rødlistede arter. Dette vil redusere eventuelle negative effekter av fullskalabehandlinger betraktelig, uansett om det er tale om rotenon eller aluminium. ferskvann, bunndyr, aluminium, freshwater, zoobenthos, aluminiumnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;197
dc.titleAl-behandling mot G. salaris i Steinkjervassdragene 2006: Test av ny metode for bunndyrovervåkingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1453670
dc.relation.projectAndre: Norsk Institutt for Naturforskningnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record