Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSelvaag, Sofie K.
dc.contributor.authorWold, Line C.
dc.contributor.authorVistad, Odd Inge
dc.coverage.spatialNorge, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Sylan landskapsvernområdenb_NO
dc.date.accessioned2017-07-10T12:32:07Z
dc.date.available2017-07-10T12:32:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3102-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448329
dc.description.abstractSelvaag, S.K., Wold, L.C. &. Vistad, O.I. 2017. Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016. - NINA Rapport 1377. 84 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde i Sør- og Nord-Trøndelag fylke, Norge. Gjennom selvregistreringskort i svarkasser utplassert ved elleve lokaliteter, ferdselstellere på utvalgte stier og en oppfølgende web-basert spørreundersøkelse, ble bruken i området kartlagt. Det ble samlet inn svar fra 2514 brukere i selvregistreringsundersøkelsen og svar fra 432 respondenter kunne brukes i etterundersøkelsen. Representativiteten mellom undersøkelsene var generelt god, men det var spesielt en lavere andel førstegangsbesøkende som deltok i etterundersøkelsen. Lokalitetene som ble undersøkt ble valgt fordi de i hovedsak befinner seg ved de viktigeste stiene i områdene. Her ser vi at de besøkende i stor grad er nordmenn (83 %). Førti prosent er førstegangsbesøkende og det er en relativt lik andel av personer som er på dags- eller flerdagstur. Det er tydelig at besøk i området også utløser overnatting innenfor eller i nærområdet til verneområdene, og turisthytte er hyppigst nevnt som overnattingssted. De fleste går en fottur langs merkede stier og både interessen for, og den faktiske bruken av området, er i stor grad knyttet til tur- og høstingsfriluftsliv. Vi kartla også vinteraktiviteter, og skiturer av ulike typer er mest utbredt. Natur- og villmarksopplevelse og kontemplative verdier, som å føle frihet og fred og ro, er viktige motiver for brukerne til å besøke områdene. I denne undersøkelsen ble det kartlagt purismegrad (indikasjon på preferanse for ulik fysisk tilrettelegging og toleranse for å møte andre brukere i et tenkt idealområde). Ett overveiende flertall setter pris på høy grad av tilrettelegging (stimerking, skilting, bruer, stokklegging osv.) og dette er også en høy andel sammenlignet med andre norske verneområder. Det er fra tidligere studier kjent at nordmenn, som er en stor andel av de besøkende i området, er mer positive til tilrettelegging enn utlendinger. Nærmest alle er positive til at områdene er vernet og oppgir at de generelt er fornøyd med tilretteleggingen for friluftsliv i områdene. Samtidig mener flere at det er elementer som kan forbedres. Bedre merking og skilting av stier er av tiltakene som nevnes hyppigst. Relativt få av de besøkende oppgir at de opplevde negative hendelser, for det meste gjelder dette ulike former for slitasje, motorferdsel og trengsel. Når det gjelder tilgang til informasjon er det spesielt kart, turforslag og beskrivelser av attraksjoner de besøkende etterspør. Brukerne foretrekker at informasjonen enten er tilgjengelig når de er hjemme eller ved innfallsportene. Informasjonstavler, brosjyrer i selvbetjeningsautomater ved innfallsportene og internett er foretrukne kanaler. Bruken og brukernes preferanser er for en stor del forenlig med forvaltningsmål og tiltak forvaltningen har utført og ønsker i området. Kunnskapen som nå er innhentet gir, sammen med kunnskap om for eksempel sårbarhet, kulturminner, vegetasjon, gode bakgrunnsdata for å kunne etablere en besøksstrategi for området. I tillegg vil resultatene fra undersøkelsen kunne fungere som et viktig referansegrunnlag for Skarvan, Roltdalen og Sylan i framtiden.nb_NO
dc.description.abstractSelvaag, S.K., Wold, L.C. &. Vistad, O.I. 2017. Visitor survey in Skarvan and Roltdalen National Park and Sylan landscape protection area summer 2016 - NINA Report 1377. 84 p. In the summer of 2016, we carried out a visitor survey in Skarvan and Roltdalen National Park and Sylan landscape protection area in Sør- and Nord-Trøndelag county, Norway. A questionnaire placed in self-registration boxes at eleven points, traffic counters on selected paths and a web-based survey were used to examine the use. In all, 2514 respondents answered the ques-tionnaire and we could use 432 replies from the web-based survey. The latter was mostly repre-sentative to the self-registration sample in regards to the comparative variables, but with fewer respondents representing first-time visitors. The locations investigated were chosen because they are located at important paths in the areas. The visitors are mainly Norwegians (83 %). Forty percent of the users are first-time visitors and it is a relatively equal proportion of people on a daytrip or multiday trip. A visit to the area usually also involves staying overnight inside or near the protected areas, and tourist cabins seems to be the most popular accommodation. Most people hike along marked paths, and both the interest in and the actual use of the area, are largely linked to hiking and harvesting activities. We have also measured winter activities, and to go cross-country skiing is most common. Having a nature and wil-derness experience, together with contemplative values, such as tranquility, peace and the feeling of freedom, were the most important motives for visiting the area. In this report, the purism scale was measured (an indication of preferences for different kinds of physical facilitation and tolerance for meeting other people in an imagined ideal area). A large majority appreciates the high degree of facilitation (marked paths, signs, bridges etc.), and this is a high proportion compared to other protected areas in Norway. From earlier studies, it is known that Norwegians, which is a large proportion of visitors in the area, are more positive about facilitation than foreigners are. Almost all appreciate that the areas are protected and are mainly satisfied with the facilitation for outdoor recreation in the areas. However many still point out elements that can be improved. More signposts and better marking of trails are most commonly mentioned measures. Some visitors stated that they had experienced negative behavior or elements; mostly this was various forms of wearing of the vegetation, motorized traffic and crowding of people. In terms of access to information, the visitors especially request maps, hiking suggestions and descriptions of attractions. Visitors prefer to obtain such information either at home, or at the main entrance points to the park. Information boards, brochures in self-service machines (at entrance points) and internet are the preferred channels for information. The visitor’s preferences are largely consistent with management objectives, measures that the management has carried out and how they want to develop the area further. The knowledge gathered through the visitor survey will together with knowledge of vulnerability, vegetation, cultural heritage and reindeer herding, provide a solid knowledge base to be implemented in a visitor strategy for the area. In addition, these results will serve as an important reference year for the Skarvan, Roltdalen and Sylan in the future.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1377
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectBrukerundersøkelsenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.subjectFerdselsregistreringernb_NO
dc.subjectOutdoor recreationnb_NO
dc.subjectVisitor surveynb_NO
dc.subjectQuestionnairenb_NO
dc.subjectPeople countingnb_NO
dc.titleBrukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber84 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel