Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeiberg, Mette Marie
dc.contributor.authorChristensen, Haaken
dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.date.accessioned2017-07-07T11:20:02Z
dc.date.available2017-07-07T11:20:02Z
dc.date.created2017-02-10T13:58:37Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1631-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2448204
dc.description.abstractHeiberg, M.M., Christensen, H.M. & Aas, Ø. 2005. Turisme i verneområder. Forprosjekt. - NINA Rapport 87. - NINA Rapport 87. 87 pp. Rapporten er en innledende del av et større samarbeidsprosjekt mellom NORSKOG og Norsk Institutt for naturforvaltning (NINA). Hensikten med forprosjektet er å innhente, bearbeide og strukturere informasjon rundt reiselivsbasert bruk og vern i våre større verneområder. Resultatene skal brukes til å identifisere de mest sentrale problemområdene i skjæringsfeltet mellom vern og næringsutvikling. Målsetningene med forprosjektet var å kartlegge pågående norske prosjekter av interesse for samarbeidsprosjektet, studere bruk og vern i noen andre land, kartlegge ulike typer næringsaktivitet som foregår i større norske verneområder i dag, og beskrive mulige effekter av økt aktivitet på natur, kultur og samfunnsmessige verdier. Bakgrunnen for initiativet til samarbeidsprosjektet ”Turistbasert næringsvirksomhet i verneområder - muligheter og hindringer” var det politiske fokus som ble satt på å øke verdiskapingen fra våre større verneområder (nasjonalparker) i den såkalte ”Fjellteksten” (i St. prp. 65 2002- 2003 ”Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003”). Her fremmet regjeringen et ønske om en økt bærekraftig bruk av våre fjellområder, også de som er vernet etter naturvernloven. Økt verneinnsats kombinert med fokus på verdiskaping i områdene skaper behov for kunnskap om hvilke utsikter det er for å styrke verdiskapingen. I den forbindelse er det spesielt interessant å se på hva som hemmer utvikingen av ny næringsvirksomhet, og hvilke effekter økning av eksisterende virksomhet kan påføre naturmiljøet. NORSKOG og NINA har sammen tatt initiativ til en undersøkelse for å identifisere muligheter og hinder for næringsutvikling i verneområder. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd ved programmet ”Marked og Samfunn” samt Utviklingsfondet for Skogbruket, Miljøverndepartementet og Skogtiltaksfondet. Prosjektet starter opp i 2005. For å sette arbeidet ut i livet initierte NORSKOG et forprosjekt under samme navn høsten 2004. Rapporten gir eksempler på ulike typer prosjekter relatert til økt utnyttelse av verneområder og utmark i Norge. Mange av prosjektene er organisert regionalt, da mange av de store verneområdene strekker seg over fylkesgrenser og dermed berører større regioner. De regionale prosjektene er sammensatt hva angår innhold, vinkling og eierskap. Det såkalte Naturbruksprosjektet i Sogn og Fjordane, etter initiativ fra fylkesmannen, har en rent praktisk tilnærming. I dette tilfellet er det er valgt ut fire pilotområder i fylket, og bygger på konkrete iverksatte prosjekter og virksomheter. Et annet eksempel er Nasjonalparksatsinga i Nord- Gudbrandsdalen, som omfatter flere store verneområder i en og samme region. Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, reiselivsorganisasjonene og fjellstyrene i Nord Gudbrandsdalen, Statskog Sør- Norge og Oppland Fylkeskommune. Prosjektleder er finansiert av Oppland fylkeskommune. Nasjonalparkprosjektet har hatt stor fokus på forankring av prosjektet, og ulike arbeidsgrupper er satt ned for å utvikle ulike praktiske arbeidsområder, for eksempel skilting, markedsføring og produktutvikling. Det pågår også prosjekter der man prøver ut lokal forvaltning av større verneområder. I Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene landskapsvernområde er forvaltningen delegert til de berørte kommuner. Det er opprettet et eget forvaltningssekretariat med prosjektleder lokalisert i Valle kommune. Sekretariatet skal samordne både lokal forvaltning og arbeidet med forvaltningsplan og den praktiske lokale forvaltningen. En lignende prøveordning pågår i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med omkringliggende landskapsvernområder. verneområder, turisme, forvaltning, muligheter, begrensninger, protected areas, tourism, management, possibilities, challengesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;87
dc.titleTurisme i verneområder. Forprosjektnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber87 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1449350
dc.relation.projectAndre: Norskognb_NO
dc.relation.projectAndre: Norges forskningsrådnb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel