Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.date.accessioned2017-06-29T07:59:04Z
dc.date.available2017-06-29T07:59:04Z
dc.date.created2017-02-03T12:54:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1552-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447306
dc.description© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.description.abstractJacobsen, K.-O. & Bjerke, J. W. 2005. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 32. 28 pp + vedlegg. Det planlegges en utvidelse av masseuttaket Jordfallet i Alta, og Barlindhaug Consult AS har fått i oppdrag å gjennomføre en konsekvensutredning for det planlagte tiltaket. NINA er underleverandør, og har i oppgave å utrede konsekvensene for naturmiljøet. NINAs oppdrag har derfor vært å opparbeide en oversikt over hvilke innvirkninger de planlagte inngrepene kan ha på naturmiljøet, både generelt biologisk mangfold, samt å foreslå endringer som kan minske mulige negative konsekvenser på naturmiljøet. Størstedelen av influensområdet består av flate partier dominert av furu- og bjørkeskog. Dette gjelder spesielt de vestlige partiene vest til Storelvdalen / Altaelva. Fjellbjørk er i enkelte områder mer tallrik enn furu. Feltsjiktet er dominert av lyng- og vierarter. De vanligste artene er fjellkrekling, tytebær, blokkebær og blåbær. Finnmarkspors og einer er mer spredt. Kulturspredte arter finnes i store deler av området, hovedsakelig langs småveiene, i selve masseuttaket og rundt åkeren i vest. Partier med høgstaudeskog finnes langs bekken nord for dagens masseuttak. Ingen av de registrerte karplantene er rødlistede i Norge. Ingen av plantene eller vegetasjonstypene er heller regionalt sjeldne, men to lavarter registrert i området, er sjeldne i Finnmark. Det ble ikke registrert noen rødlistede fugle- eller pattedyrarter i undersøkelsesområdet. Artsantallet var forholdsvis lavt og besto av stort sett vanlige spurvefugler. Kun forekomsten av hekkende sandsvaler og beite- eller trekkområde for elg er gitt en viltvekt, men da bare av lokal verdi. Den samlede naturverdien av hele planområdet vurderes til å være av liten til middels verdi. De to alternativene på masseuttak utgjør et stort arealmessig inngrep, men samlet vurderes omfanget til lite negativt. Tiltaket vil dermed ha liten negativ konsekvens på det samlede naturmiljøet. Ingen avbøtende tiltak ser ut til å kunne minske de negative effektene av inngrepet på kort sikt, men direkte forurensning under anleggsfasen må generelt unngås. masseuttak, konsekvensanalyse, naturmiljø, naturtyper, vegetasjon, fauna, karplanter, fugler, vilt, Finnmark, Alta, quarry, impact assessment, natural environment, valuable habitats, vegetation, fauna, vascular plants, birds, wildlife, Finnmark County, Altanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforvaltningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;32
dc.titleMasseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Konskvensutredning, deltema naturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber28 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1446630
dc.relation.projectAndre: Barlindhaug Consult ASnb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel