Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHustad, Håkon
dc.contributor.authorAndersen, Reidar
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2017-06-29T07:20:51Z
dc.date.available2017-06-29T07:20:51Z
dc.date.created2006-02-27T15:25:26Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1547-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447295
dc.description.abstractHustad, H., Andersen, A. & Linnell, J.D.C. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa) - Akseptable Kompromissløsninger for framtidig rovviltforvaltning? Oppsummering av RoSas aktivitet i forbindelse med St.meld. nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur - NINA Rapport 28. 14pp. Det tverrfaglige prosjektet "Rovvilt og samfunn - mot en fleksibel forvaltning" (RoSa) pågikk i perioden 2000-2004. En bredt sammensatt rådgivningsgruppe dannet i prosjektet en felles arena for ulike forskningsmiljøer og brukerinteresser innen rovviltfeltet. I 2002-2003 ble deler av utredningsaktiviteten i forbindelse med den nye rovviltmeldinga (St. meld nr. 15 (2003-2004)) lagt til Rosa-prosjektet, der rådgivningsgruppa spilte en sentral rolle. I denne perioden ble det utarbeidet i alt 12 NINA fagrapporter i fagmiljøene og et NINA temahefte som representerte rådgivningsgruppas samlede gjennomgang av Kunnskapsgrunnlag og tilrådninger for en framtidig rovviltforvaltning. Rosa-prosjektet med rådgivingsgruppa fungerte som en plattform for aktører med ulike ståsteder i forbindelse med utredningsarbeidet i forkant av den nye rovviltmeldinga. Erfarings- og kunnskapsutvekslingen mellom forskning og ulike aktører, samt mellom forskere fra ulike miljøer, bidro til at deltagerne utviklet seg i løpet av prosessen; fra å diskutere svart-hvitt løsninger til å diskutere ulike nyanser i grått. Innen fagmiljøene skjedde det en utvikling i retning av større forståelse og aksept mellom samfunnsforskere og biologer. En rekke grep ble gjort for at rådgivningsgruppa skulle bli en arena for konstruktiv dialog fremfor tradisjonell rovviltdebatt der partene lå i hver sine "skyttergraver". Dette bidro til at gruppa kunne enes om et kunnskapsgrunnlag for kompromissløsninger. Det er imidlertid vanskelig å konkludere om hvorvidt Rosa-prosjektet i tilstrekkelig grad lyktes i å få aktørene på rovviltarenaen til å målbære slike kompromissløsninger også i etterkant av prosessen. Utredningsmaterialet fra Rosa er godt synlig i den nye rovviltmeldinga. En rekke av de sentrale prinsippene og tilrådningene fra RoSas rådgivningsgruppe gjenspeiles i meldinga, for eksempel inndelingen av hele landet i forvaltningsregioner med hver sine målsettinger som til sammen skal innfri nasjonale mål, mulighetene t il å tilpasse forvaltning og rovdyrutbredelse innen regionene, ambisjonene om større grad av alminneliggjøring av rovdyra og større fokus på lokal/regional medvirkning. Det er naturligvis også elementer i meldinga som ikke gjenspeiler - eller omfattes av - rådgivningsgruppas tilrådninger. Dette gjelder blant annet de valgte avgrensinger av forvaltningsområdene, konkrete bestandsmål for rovviltbestandene, oppnevning og representasjon i rovviltnemndene, utforming av erstatningsordning m.m. På bakgrunn av de positive erfaringene med Rosaprosjektet, ble det i løpet av 2004 gjennomført et nytt prosjekt, Villrein og Samfunn (ViSa), etter mønster fra Rosa. Store rovdyr, rowilt og samfunn, rådgivningsgruppe, stortingsmelding, rovviltforvaltning, forskning, tverrfagliglig, Large carnivores, human communities, advisory group, white paper, carnivore management, research, multidisciplinarynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;28
dc.titleRovvilt og Samfunn.- akseptable kompromissløsninger for framtidig rovviltforvaltning? Oppsummering av RoSas aktivitet i forbindelse med St.meld. nr. 15 (2003-2004)Rovvilt i norsk naturnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber14 s.nb_NO
dc.identifier.cristin323274
dc.relation.projectAndre: Norges forskningsrådnb_NO
cristin.unitcode7511,0,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for naturforskning
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel