Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrand, Rita
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.date.accessioned2017-06-27T10:16:30Z
dc.date.available2017-06-27T10:16:30Z
dc.date.created2017-03-07T11:32:40Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1825-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447001
dc.description.abstractStrand, R. & Finstad, B. 2007. Smoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2006 - NINA Rapport 263. 29 s. Smoltproduksjonsforsøkene ved settefiskanlegget i Talvik har pågått siden 1986. Det har vært gjennomført ulike forsøk med hensikt å undersøke produksjons- og utsettingsmetoder, utvandringsatferd, transportmetoder og stressnivå i forbindelse med utsettinger. Forsøkene viste at det må settes mer ressurser inn på å finne årsaker til skader på fisken for å kunne redusere skadeomfanget under produksjonen. Resultatene fra forsøkene i Talvikanlegget har overføringsverdi til andre anlegg, og vil kunne benyttes til å optimalisere smoltproduksjonen også i andre tilfeller. Skader på fisken i løpet av produksjonsperioden i anlegget har vært høyt og er en av de viktigste faktorene vi har jobbet med de siste årene. Skadene på fiskens finner, spord og gjellelokk var på samme nivå som i 2002 - 2005. Mikrobiologiske undersøkelser har avdekket funn av en Clamydia bakterie som svekker blodtilførselen til fiskens finner. Vi vet enda ikke hvordan denne overføres og utvikles, men det jobbes med å utvikle analyseteknikker som er bedre i stand til å beskrive bakterien. Vi ville finne ut hvor store forskjellene er mellom ulike størrelsesgrupper innen ettårig smolt når det gjelder evnen til å smoltifisere. Større fisk regulerte bedre i sjøvann enn mindre fisk, men de to størrelsesgruppene smoltifiserte omtrent samtidig (uke 25). Stor smolt var på vei til å desmoltifisere i uke 27 som er tidspunktet for utsetting av forsøksgruppene i Altaelva. Alle individene i gruppen mellomstor fisk smoltifiserte, mens bare 80 % av stor fisk var smoltifisert. Det var ingen forskjell i andel smolt som vandret ut av smoltgruppene som ble satt ut i uke 25, 26 og 27. Smolten satt ut i begynnelsen av juli vandret også raskere ut enn smolten satt ut to uker tidligere. Disse resultatene er sammenfallende med forsøkene i 2002 - 2005. Laksesmolt viser stressresponser i form av økt nivå av klorid, kortisol og magnesium i blodplasma ved håndtering og transport før utsetting. I 2006 økte plasmakortisol og magnesium i forbindelse med håndtering og transport til Altaelva, og gikk litt tilbake etter en uke i hvilemerd i elva. Plasmakloridnivået endret seg ikke i forbindelse med håving og transport, men var lavere enn før forsøket etter hvile. Gjenfangstene i 2006 fra utsettingene i 2005 var høyere enn fra tidligere utsettinger, og det ble også registrert en høyere andel stor laks fra tidligere utsettinger. I 2006 var gjenfangstene for PIT- og Carlinmerket fisk like. smoltproduksjon, laks, sjøvannstoleranse, overlevelse, transportstress, kortisol, smolt production, Atlantic salmon, seawater tolerance, survival, transport stress, cortisolnb_NO
dc.description.abstractStrand, R. & Finstad, B. 2006. Experimental Atlantic salmon smolt production and release in the River Halselva and the River Alta- 2005. – NINA Report 263. 29 pp. Smolt production experiments at the hatchery in Talvik (70º N) have been carried out since 1986. Several projects have been carried out with focus on production- and release methods, migratory behaviour, transport methods and stress experiments, in relation to smolt releases. The experiments revealed that we have to continue focusing on the causes to the fish damage and reduce the damage during production. The results from the Talvik hatchery are applicable for optimising the smolt production in other hatcheries. The level of damage to the fish during the smolt production in the hatchery has been extensive and is the most important factor we have focused on the last years. The level of damage to the fins and gill cover were at the same level as it was in 2002 - 2005. Microbiological investigations revealed Clamydia bacteria which act to reduce the blood flow to the fins. We do not know how this bacterium is spread and develops, but new techniques being developed in order to better describe the bacteria. We wanted to examine the magnitude of difference in smolting ability among two size groups of one-year old smolt. The larger fish regulated better in sea water than smaller fish, but they smoltified at the same time, in week 25. Larger smolt were about to desmoltify in the beginning of July, at the smolt release time for fish in the River Alta. All the individuals in the group of medium sized fish smoltified, but only 80 % of the larger sized group smoltified. Smolt groups were released at different time during the spring, in week number 25, 26 and 27. There were no differences in proportion of the groups that descended the river at different time, the smolt released in the beginning of July descended the river faster after release than smolt released one and two weeks earlier. This applies to the results in 2002 - 2005. Handling and transportation to the release site may induce stress in fish, in terms of increased freshwater plasma chloride-, cortisol- and magnesium levels. In 2006, plasma cortisol and magnesium levels increased in connection to handling and transportation, and decreased during the seven days in a resting cage in the river. The plasma chloride level din not change during handling and transportation, but dropped to a level lower than it was before after resting for a week. The recaptures in 2006 from the releases in 2005, were higher than from previous releases, 2002 – 2004, and there were also a higher recapture of three-sea winter fish than from earlier releases. In 2006 the recapture rates for PIT tagged and Carlin tagged fish were equal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;263
dc.titleSmoltproduksjonsforsøk og utsettinger av laks i Halselva og Altaelva - 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber29 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1456235
dc.relation.projectAndre: Statkraft Energi ASnb_NO
cristin.unitcode7511,3,0,0
cristin.unitnameAvdeling for akvatisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel