Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorMossing, Anders
dc.contributor.authorRomtveit, Lena
dc.coverage.spatialLufsjåtangen, Hardangervidda, Imingfjell, Norgenb_NO
dc.date.accessioned2017-06-27T08:39:32Z
dc.date.available2017-06-27T08:39:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3077-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446988
dc.description.abstractThomassen, J., Mossing, A. & Romtveit, L. 2017. Lufsjåtangen og villrein. Rapport fra et dialogseminar om villreinens bruk av Lufsjåtangen på Hardangervidda. - NINA Rapport 1362. 39 s. Lufsjåtangen på Hardangervidda regnes som et godt vinterbeiteområde for villrein. Imingfjellveien over tangehalsen (Fv. 124 i Buskerud, Fv. 755 i Telemark) har aldri vært vinterbrøyta, men det er et ønske fra lokalt hold at veien skal være vinteråpen med tanke på framtidig utvikling av området. Av hensyn til villreinen har forvaltningsmyndighetene imidlertid bestemt at veien skal være vinterstengt til 1. april, eller påske når denne faller i mars. I handlingsprogrammet for regional plan for Hardangervidda (2013–2016) er Lufsjåtangen et av tiltakene (prosjekt 6) som har høy prioritet. Prosjektet skal kartlegge virkninger og ferdsel på villreinens bruk og framtidige bruk av Lufsjåtangen, og vurdere oppfølgende tiltak. Buskerud fylkeskommune valgte å gjennomføre prosjektet som et dialogseminar med bredt sammensatt del-takelse. Dialogseminaret ble gjennomført fra lunsj til lunsj på Lampeland hotell 3.–4. mai 2017. Denne tekniske rapporten oppsummerer dialogseminaret om villrein og Lufsjåtangen og resultatene vil inngå som kunnskapsgrunnlag når den regionale planen skal rulleres. Dialogseminaret ble gjennomført etter en velutprøvd metode (Adaptive Environmental Assessment and Management – AEAM) hvor deltakerne avgrenser problemstillingene gjennom en fokusert trinn-for-trinn-prosess. Metoden baserer seg på en blanding av gruppearbeid og plenumspresentasjoner og ender opp med en rekke anbefalinger om ulike tiltak for fokustemaene. Fokustema i seminaret om Lufsjåtangen ble: Villrein; Reiseliv/løypenett; Næringsliv; Utmarksnæring; og Innbyggerne. Naturlig nok var det hovedfokus på om veien over Imingfjell bør være vinteråpen og hvilken virkning dette vil ha for villreinens muligheter til å nå vinterbeiteområdene på Lufsjåtangen. Det var til dels sterke motsetninger og oppfatninger om denne problemstillingen blant deltakerne på seminaret. Viktig i denne sammenhengen er sjølve dialogen og det at personer med ulike oppfatninger får muligheter til å legge fram sine syn. En rekke mulige tiltak for fokustemaene ble foreslått omkring vinteråpen vei eller ikke, ferdsel i og utenfor løypenettet, hyttebebyggelse og ulike former for arrangementer. Her vil ferdselsundersøkelsene, som nå er i en oppstartsfase, være viktige. Tiltak for økt næringsutvikling var sentralt for de lokale deltakerne. Flere forvaltningsregimer for Imingfjellveien ble vurdert med tiltak alt fra vinterstenging som i dag til vinteråpen vei med muligheter for stenging i perioder når det er villrein i området. En forsøksordning med vinteråpen vei ble også foreslått forutsatt en overvåking av effektene på villreinen. Nattestenging og stopp-forbud langs veien kan være en del av dette tiltaket.nb_NO
dc.description.abstractThomassen, J., Mossing, A. & Romtveit, L. 2017. Lufsjåtangen and wild reindeer. Report from a dialog workshop on wild reindeer use of Lufsjåtangen on Hardangervidda - NINA Report 1362. 39 pp. Lufsjåtangen at Hardangervidda is considered to be good winter pastures for wild reindeer. The Imingfjell road across the tange neck (Fv. 124 in Buskerud, Fv. 755 in Telemark) has never been open in wintertime, but there is a strong wish from the local people that the road should be winter opened due to future development of the area. However, for the sake of wild reindeer, the managing authorities have determined that the road should be closed in wintertime until April 1, or Easter when in March. In the Action Program of Regional Plan for Hardangervidda (2013 - 2016), Lufsjåtangen has high priority (project 6). The aim of the project is to map present effects of human traffic on wild reindeer and their future use of Lufsjåtangen, and assess follow-up actions. Buskerud county authority have chosen to carry out the project as a dialogue seminar with broadly participation. The dialogue seminar was conducted from lunch to lunch at Lampeland hotel 3. – 4. May 2017. This technical report summarizes the dialogue seminar on wild reindeer and Lufsjåtangen and the results will be included as a knowledge base when the regional plan is to be rolled. The dialogue seminar was conducted following a well-proven method (Adaptive Environmental Assessment and Management - AEAM), where participants define the issues through a focused step-by-step process. The participants were divided into three groups. The method is based on a mix of group work and plenary presentations and this seminar ended up with a number of recommendations on different actions for the focus topics: Wild reindeer; Travel business/trails; Business; Outfield business; and the Inhabitants. Naturally, the main focus was on whether the Imingfjell road should be open in the winter season and which effects a winter open road will have on the wild reindeer's ability to reach the winter pastures on Lufsjåtangen. There were partly strong contradictions and perceptions about this issue among the participants at the seminar. Important in this context is the dialogue in itself - that people with different opinions are given the opportunity to present their views. A number of possible actions for the focal topics were proposed concerning the winter open road or not, outdoor recreation outside and on the tracks, cottage settlement and various types of events. Here, the traffic surveys that now are in a start-up phase will be important. Actions for business development were essential to the local participants. Several management regimes for the Imingfjell road were evaluated, with measures ranging from winter closure as today to winter open road, with possibilities for closure during periods when there are wild reindeer in the area. An experimental scheme with winter open road was also proposed given a monitoring of the effects on the wild reindeer. Night closure and stop bans along the road can be part of this measure.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1362
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectvillreinnb_NO
dc.subjectvinterbeitenb_NO
dc.subjectdialogseminarnb_NO
dc.subjectwild reindeernb_NO
dc.subjectwinter pasture landnb_NO
dc.subjectdialog seminarnb_NO
dc.titleLufsjåtangen og villrein. Rapport fra et dialogseminar om villreinens bruk av Lufsjåtangen på Hardangerviddanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2327]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel