Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.coverage.spatialGaula, Midtre Gauldal, Melhus, Trondheim, Holtålen, Sør-Trøndelag, Noreg, Norge, Norwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-06-14T07:41:47Z
dc.date.available2017-06-14T07:41:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3078-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445981
dc.description.abstractBergan, M.A. & Solem, Ø. 2017. Problemkartlegging og overvåking av sidevassdrag til Gaula, Årsrapport 2016.- NINA Rapport 1363. 47 s. Rapporten presenterer resultater fra ungfisktellinger og problemkartlegging i små sidevassdrag til Gaula. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden august-oktober 2016. Blant sidevassdra-gene er flere tidligere undersøkte områder inkludert for årlig overvåking av ungfisktetthet, samt at flere nye sidevassdrag er inkludert for problemkartlegging og avdekking av inngrep/belast-ninger det må rettes tiltak mot. Omfanget i 2016 var 36 stasjoner i 17 forskjellige små og mel-lomstore sidevassdrag til Gaula, fordelt på strekningen Gaulosen opp til nedstrøms Eggafossen. Samtidig ble strekninger problemkartlagt og befart for å avdekke risiko eller årsaker til bortfall av fisk. De beregnede ungfisktetthetene er benyttet til å klassifisere økologisk tilstand med laksefisk som kvalitetselement, og registrerte eller potensielle påvirkningsfaktorer som kan medvirke til redu-sert tilstand, er angitt. Sjøørret dominerer klart foran laks (med ett unntak) i de undersøkte vassdragene i 2016, noe som skyldes at fokus er lagt på sjøørretbekker i overvåkingen. Det er oppløftende resultater og god utvikling i ungfisktettheter for flere bekker der det er gjort tiltak, mens andre bekker har ne-gativ utvikling i ungfiskbestanden. Som tidligere år registreres nye, gamle, små og store inngrep og belastninger i mange vassdrag, og det er synliggjort store behov for tiltak i mange vassdrag i tiden framover.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1363
dc.subjectSidebekkernb_NO
dc.subjectGaulanb_NO
dc.subjectSjøørretnb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectUngfisknb_NO
dc.subjectProblemkartleggingnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectMiljøtilstandnb_NO
dc.subjectTiltaknb_NO
dc.titleProblemkartlegging og overvåking av små sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.source.pagenumber47 s.nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.relation.projectNorsk Kylling ASnb_NO
dc.relation.projectJernbaneverketnb_NO
dc.relation.projectStatens vegvesennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel