Show simple item record

dc.contributor.authorKaczensky, Petra
dc.contributor.authorDoldin, Ruslan
dc.contributor.authorEnke, Dag
dc.contributor.authorLinnell, John D.C.
dc.contributor.authorLukanovsky, Oleg
dc.contributor.authorSalemgareyev, Albert R.
dc.contributor.authorSidorova, Tetyana V.
dc.contributor.authorSklyarenko, Sergey
dc.contributor.authorKisebaev, Talgat
dc.contributor.authorWalzer, Chris
dc.contributor.authorWard, Stephanie
dc.contributor.authorZuther, Steffen
dc.date.accessioned2017-06-02T11:20:04Z
dc.date.available2017-06-02T11:20:04Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.isbn978-82-426-3085-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444245
dc.description.abstractKaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J. D. C., Lukanovsky, O., Salemgareyev A. R. Sidorova, T. V., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S., Zuther, S. 2017. Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of Kazakhstan. - NINA Report 1366. 69 pp. Asiatic wild ass, or kulan (Equus hemionous), were once a key species in the assemblage of large herbivores (along with saiga antelope, several gazelle species and wild horses) that ranged the Eurasian steppes, stretching from the eastern shores of the Mediterranean to Mongolia. Overhunting and habitat conversion has since decimated their populations and nowadays they can only be found on less than 3% of their historic global distribution range. While it is still possible to see large herds of kulan in the Gobi desert of Mongolia, the species only persist in tiny fragments in the rest of Central Asia. The end of the USSR resulted in dramatic socio-economic changes in the region. While some of these changes have been negative for species conservation, e.g. through the breakdown of management structures that prevented overhunting, others have created new opportunities for landscape-level biodiversity conservation and species recovery. In Kazakhstan, large parts of the central steppe – an area equal to the size of France – became almost devoid of people and livestock. This situation has created the rare opportunity for landscape-level biodiversity conservation and species recovery in a steppe ecosystem. In 2005, the Altyn Dala Conservation Initiative (ADCI), a large-scale joint initiative of the Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK), the Committee of Forestry and Wildlife of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, and international partners was initiated. The ADCI aims to conserve and recover nationally and internationally important flagship species and their habitats in the steppe and semi desert zones of Kazakhstan. This project links into the ADCI vison and aims to 1) Re-establish kulan as part of the historic large herbivore assemblage on the Torgai steppe, 2) Double the range of kulan in Central Asia, 3) Significantly increase the global population, 4) Provide a catalyst for kulan and Przewalski’s horse conservation actions across the region. This feasibility study focusses on the first fully funded three-year pilot phase, which is meant to establish a solid basis for the future conservation and management of kulan on the central steppe of Kazakhstan. The project involves a co-operation between several international partners (Norwegian Institute for Nature Research, Royal Society for the Protection of Birds, Nuremberg Zoo, Frankfurt Zoological Society) and a Kazakh NGO (Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan). In October 2017 and 2018, we will capture a total of 32-36 kulan in Altyn Emel National Park in south-eastern Kazakhstan and airlift them to the Torgai steppe using a large transport helicopter. There, kulan will be initially held in two large acclimatization enclosures (“soft release”) to famil-iarize them with the new environment and suppress excessive dispersal. The release site is strategically located in a network of protected areas and ecological corridors covering 40,000 km². All adult kulan will be released with GPS-Iridium collars to allow post-release monitoring. Post-release monitoring will be integrated in ongoing monitoring and patrolling routines by protected area and state rangers. Training of local staff and the implementation of an additional ranger patrol team will increase capacity to include kulan on top of existing duties. Health screening, post-mortem analysis, and genetic monitoring will be used to establish baselines and inform the adaptive management process. A socio-economic survey will establish pre-release attitudes towards kulan recovery and identify potential conflicts. This information will be integrated in ongoing outreach programs, while we will explore opportunities to generate revenues for local people and more actively involve them in species recovery and steppe conservation in the long term. This document aims to set the frames for a reintroduction project of kulan to the Torgai region of the central steppe of Kazakhstan. It is meant to provide: 1) Background information on the status quo, 2) A reference for the initial design in an adaptive management process, and 3) guidance for both the implementing organizations and the national management authorities. The feasibility study can only provide a general outline of issues and will be constantly readapted based on newly emerging realities and evidence.nb_NO
dc.description.abstractKaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J. D. C., Lukanovsky, O., Salemgareyev A. R. Sidorova, T. V., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S., Zuther, S. 2017. Gjeninnføring av kulan (Equus hemionus kulan) til den sentrale steppen i Kasakhstan – en gjennomførbarhets-studie. - NINA Report 1366. 69 pp. Asiatisk villesel, eller kulan (Equus hemionus), var tidligere en nøkkelart blant de store plante-eterne (sammen med saigaantilope, flere gasellearter og villhester) som var utbredt på de Eur-asiske steppene fra Middelhavet til Mongolia. Overbeskatning og habitatendringer har siden ført til en sterk bestandsreduksjon av kulan, som nå kun lever i mindre enn 3% av det historiske utbredelsesområdet. Mens det fremdeles er mulig å se store flokker av kulan i Gobiørkenen i Mongolia, finnes arten kun i ørsmå bestander i resten av Sentral-Asia. Sovjetunionens fall førte til dramatiske sosio-økonomiske endringer i regionen. Mens noen av disse endringene har vært negative for bevaring av arter, slik som kollapsen i forvaltningsstrukturer som hindret overbeskatning, har andre skapt nye muligheter for bevaring og restituering av biodiversitet. I Kasakh-stan ble store deler av den sentrale steppen – et område på størrelse med Frankrike – nesten fri for folk og buskap i denne perioden. Dette har skapt en sjelden mulighet for bevaring av biodiversitet på landskapsnivå og for tidligere undertrykte arter til å vende tilbake til et steppeøkosystem. I 2005 ble Altyn Dala Conservation Initiaitve (ADCI) igangsatt. Dette er et storskala felles initiativ på vegne av Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK), Committee of Forestry and Wildlife of the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan og internasjonale partnere. ADCI har som mål å bevare og gjenopprette nasjonalt og internasjonalt viktige flaggskip-arter og deres habitat i områdene med steppe og halvørken i Kasakhstan. Dette pro-sjektet er knyttet til ADCIs visjon og har som mål 1) å reetablere kulan som en del av den histo-riske gruppen med store planteetere på Torgai-steppen, 2) å doble utbredelsesområdet til kulan i Sentral-Asia, 3) å betydelig øke den globale bestanden, og 4) å være en katalysator for bevaring av kulan og Przewalskis hest over hele regionen. Denne gjennomførbarhetsstudien fokuserer på den første fullfinansierte treårige pilotfasen, som er ment å etablere et solid grunnlag for den fremtidige bevaringen og forvaltningen av kulanen på den sentrale steppen i Kasakhstan. Prosjektet involverer et samarbeid mellom flere internasjonale partnere (Norsk institutt for natur-forskning, Royal Society for the Protection of Birds, Nuremberg Zoo, Frankfurt Zoological Society) og en kasakhisk ikke-statlig organisasjon (Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan). I oktober 2017 og 2018 vil vi fange totalt 32-36 kulan i Altyn Emel nasjonalpark sør-øst i Kasakhstan og frakte dem til Torgai-steppen med et stort transporthelikopter. Etter ankomst vil dyrene bli holdt i to store innhegninger for akklimatisering («soft release») i det nye miljøet, og for å hindre overdreven spredning. Stedet for utsetting er strategisk plassert i et nettverk av verneområder og økologiske korridorer som dekker 40 000 km2. Alle voksne individer vil bli sluppet løs med GPS-Iridium halsbånd for å kunne overvåke dem etter slipp. Siden vil dyrene bli overvåket som en del av pågående overvåkings- og patruljeringsrutiner for statlige oppsynsmenn i verneområdet. Opplæring av lokale ansatte og opprettelsen av et nytt lag med oppsynsmenn vil bli gjennomført for at kulanovervåking kan innlemmes blant eksisterende arbeidsoppgaver. I tillegg vil helseovervåking, post-mortem analyser og genetisk overvåking av dyrene bli gjennomført for å etablere referanseverdier og grunnlagsdata for en adaptiv forvaltning. I forkant av utsetting vil vi gjennomføre en sosio-økonomisk undersøkelse for å kartlegge holdninger til reintroduksjon av kulan og for å identifisere potensielle konflikter med lokalbefolkningen. Kunnskap fra denne undersøkelsen vil bli innlemmet i et pågående kommunikasjonsprogram. I tillegg vil vi undersøke muligheten for å øke inntektsgrunnlaget lokalt, og for å mer aktivt involvere lokalbefolkningen i prosessen med å gjeninnføre arter og bevare steppelandskapet over tid. Dette dokumentet har som formål å sette rammene for et prosjekt for gjeninnføring av kulan til Torgai-regionen på den sentrale steppen i Kasakhstan. Dokumentet er ment å fungere som 1) kilde til bakgrunnsinformasjon om nåværende status, 2) et referansegrunnlag for en adaptiv forvaltningsprosess, og 3) en veiledning for utførende organisasjoner og nasjonale forvaltnings-myndigheter. Gjennomførbarhetsstudien vil tjene som et tidlig rammeverk, og vil bli tilpasset ny kunnskap og erfaring som opparbeides underveis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian Institute for Nature Research (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1366
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectAsiatic wild assnb_NO
dc.subjectKulannb_NO
dc.subjectEquus hemionusnb_NO
dc.subjectReintroductionnb_NO
dc.subjectKazakhstannb_NO
dc.subjectAsiatisk villeselnb_NO
dc.subjectGjeninnføringnb_NO
dc.subjectKasakhstannb_NO
dc.titleFeasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of Kazakhstannb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research. The publication may be freely cited where the source is acknowledgednb_NO
dc.source.pagenumber69 pp.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2328]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record