Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWalseng, Bjørn
dc.contributor.authorJonsson, Bror
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorReitan, Ole
dc.coverage.spatialNordland - Brønnøy Kalk ASnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-10T12:45:52Z
dc.date.available2017-04-10T12:45:52Z
dc.date.created2017-02-28T13:24:38Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn978-82-426-1778-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437329
dc.description.abstractWalseng, B., Jonsson, B., Often. A. og Reitan, O. 2006. Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS - NINA Rapport 218. 45 s. I forbindelse med at Brønnøy Kalk AS fremmet forslag om ny reguleringsplan for Akselberg-Forbergskog i Brønnøy kommune, påtok NINA seg oppdraget med å vurdere konsekvensene for naturmiljøet av alternativene i den nye planen. Endringen innebærer en utvidelse av nåværende område for steinbrudd og masseuttak (dagbrudd) samt nye deponier/veier. Inngrepsområdet ligger sørøst av Brønnøysund og er avgrenset av de indre deler av Sørfjorden og Hyllvatnet i øst. Inngrepsområdet er ca 1 km bredt og strekker seg ca 4 km i nord-sør-retning. To vann, Skjørtjønna og Hyllvatnet, blir berørt av inngrepene. En kort elvestrekning skiller de to vannene. Området har en berggrunn av kalkspat og dolomittmarmor. Området rundt eksisterende dagbrudd er i noen grad preget av virksomheten med tilførsel av kalkstøv og kalkfragmenter fra sprengningene i bruddet. Det er variert kalkvegetasjon, med i alt 12 verdifulle naturtyper, deriblant store areal med kalkbjørkeskog. Det ble funnet 287 karplantearter innen området. Ingen av disse er rødlistede, men det var gode forekomster av nasjonalt sjeldne kalkarter som kalktelg og lodneperikum. Kulturmarka rundt Høliaunet var variert, dog i gjengroing etter opphørt hevd. Det ble påvist tilsammen 32 krepsdyrarter i Hyllvatnet og 25 arter i Skjørtjønna. Pleuroxus laevis som ble funnet i Skjørtjønna, var ny for Nordland. Planktonsamfunnet i Hyllvatnet bestod av hele 10 arter mot tre i Skjørtjønna. Tettheten av bunndyr var liten noe som blant annet skyldes den store tettheten av stingsild (Gasterosteus aculeatus). Både i krepsdyrprøvene, bunndyrprøvene og i mageinnholdet til ørreten ble det påvist mye stingsild. Skjørtjønna hadde en tynn bestand av ørret der flere årsklasser manglet. I Hyllvatnet ble ørret (+sjøørret), stingsild og røye fanget under prøvefisket. I tillegg er laks og ål også påvist. Mens ørreten har rekruteringsproblemer i vannet, synes ikke røye å ha det. Både geologi, vegetasjon og insektfaunaen medfører et rikt næringsgrunnlag for fugler og pattedyr. Selve utbyggingsområdet er lite, men er tilholdssted for mange arter i hekke-/yngletid om våren-forsommeren, eller under trekk mellom sommer- og vinterområder. De aller fleste arter en kunne forvente skulle hekke/yngle i området, ble registrert. Særlig viktig forvaltningsmessig er hekkeplasser for rødlisteartene hønsehauk og smålom/storlom. Aunvatnet og Skjørtjørna er verdifulle og sårbare våtmarkslokaliteter. Eldre skog er viktig for hønsehauken som hekker i området. Intakt skog er viktig for trekket av pattedyr mellom sommer- og vinterbeiter.nb_NO
dc.description.abstractWalseng, B, Jonsson, B., Often. A. and O. Reitan. 2006. Biological investigations due to new plans for mining and processing activities by Brønnøy Kalk AS - NINA Oppdragsmelding 218. p. 1-45 Brønnøy Kalk AS has proposed a new plan for the exploitation of Akselberg-Forbergskog Limestone Quarry in the municipality of Brønnøy, the County Nordland in northern Norway. It includes a general expansion of the mining and processing activities which will affect the biology of the two lakes, Skjørtjønna and Hyllvatnet. NINA was therefore hired to perform an environmental assessment study in 2006. The bedrock of the area consists of limestone and dolomite. The area close to the area where the day-mining is run, is already affected by the ongoing activity in the stone quarry through deposition of lime dust and small fragments of lime. There were 12 valuable types of limestone vegetation; the total number of vascular plant species was 287. None of these are red-listed, but several are regionally and nationally rare. Respectively 32 and 25 species of crustaceans were found in the two lakes, Hyllvatnet and Skjørtjønna. The cladoceran Pleuroxus laevis found in Lake Skjørtjønna, was new to county Nordland. Among other lakes in the vicinity, the two lakes were most similar to Lake Medvatnet based on crustacean species. The number of bottom dwelling animals was low. This was expected because of the high density of three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus). Lake Skjørtjønna had a weak population of trout (Salmo trutta). In Lake Hyllvatnet the following species has been found, trout, three-spined sticklebacks, charr (Salvelinus alpinus), eel (Anguilla anguilla) and salmon (Salmo salar). This is an area with good habitats for birds and mammals. Geology, vegetation and insect fauna induce a rich food source for birds and mammals. The development area is small/limited, but is habitat for many species in the breeding season or during the migration between summer and winter habitats. Most of the potential species are breeding here. Especially important species of management interest are Goshawk and Divers (Black-throated and Red-throated). Two affected lakes are of especially great value for birds and vulnerable to development. The Goshawk depends on mature forest, which today occurs in the development area. Intact forest is important for an abundant migration of especially moose between summer and winter foraging areas.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;218
dc.subjectbotanikknb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectvilt/pattedyrnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectfreshwaternb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectmammalsnb_NO
dc.titleBiologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk ASnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber45 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1454643
dc.relation.projectBrønnøy Kalk ASnb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel