Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Nina Elisabeth
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorFlagstad, Øystein
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.contributor.authorLanda, Arild Magne
dc.date.accessioned2017-04-07T10:54:08Z
dc.date.available2017-04-07T10:54:08Z
dc.date.created2017-02-27T14:46:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1775-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437131
dc.description.abstractEide, N.E., Andersen, R., Flagstad, Ø., Linnell, J.D.C., Landa, A. 2006. Fjellrev i Norge 2006. Overvåkingsrapport. - NINA Rapport 215. 30 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev overvåker årlig kjente fjellrevhi på landsba-sis. Hi med registrert aktivitet av fjellrev, og hi i nærheten av disse, blir prioritert for kontroll om våren eller sommeren. I forbindelse med disse kontrollene registreres aktivitet og yngling av både fjellrev og rødrev. Funn av ferske ekskrementer, hår eller annet egnet biologisk materiale blir samlet inn og analysert med tanke på artsbestemmelse (fjellrev eller rødrev), haplotype-sammensetning, eventuell farmrevopprinnelse og individidentifikasjon. Kontrollene blir gjort av folk lokalt (personell fra Statens naturoppsyn (SNO), Fjelltjenesten, Fjellstyrer og andre). Seks regionale SNO-koordinatorer er ansvarlig for rapporteringen til NINA, som kvalitetssikrer, registrerer og sammenstiller resultatene. Detaljopplysninger om fjellrevhiene og kontrollene av disse blir oppdatert årlig. Disse blir gjort tilgjengelig for forvaltningen gjennom Naturbasen. Av 738 hi registrert i Hidatabasen er 554 fjellrevhi. De øvrige er rødrevhi eller usikre med hen-syn til opprinnelse. I 2006 ble det utført 328 kontroller på i alt 239 ulike hi (noen hi ble kontrollert flere ganger). Det ble dokumentert yngling av fjellrev på 5 av disse hiene i år, alle i Finnmark. Kullstørrelsen varierte fra 2-4 valper. Dette er langt færre ynglinger enn de to forutgående årene, og de har en helt annen geografisk fordeling. Fjellrevbestanden må karakteriseres å være i et bunnår, noe som trolig kan forklares gjennom totalt fravær av smågnagere i de fleste fjellområdene helt nord til Troms, mens det i Finnmark ble rapportert å være en del smågnagere. Forsøkene med rødrevkontroll på Varangerhalvøya kan også ha hatt positiv innvirkning på den geografiske fordelingen av fjellrevynglingene. Overvåkingsprogrammet mottok 93 prøver for DNA-analyse, hvorav 47 viste seg å være fra fjellrev. Det ble identifisert totalt 23 individer fra dette materialet, 15 i Nord-Norge og 8 i Sør-Norge. Alle prøvene fra Sør-Norge inneholdt haplotype H9 som ikke finnes naturlig i den opp-rinnelige fjellrevbestanden i Fennoskandia. Ut ifra prøvemateriale er det grunn til å anta at vi ikke har opprinnelig vill fjellrev igjen i Sør-Norge. Det ble også registret en hybrid i prøvemateriale fra sørlige Finnmark.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;215
dc.subjectFjellrevnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectAlopex lagopusnb_NO
dc.subjectynglingnb_NO
dc.subjectbestandsovervåkingnb_NO
dc.subjectArctic Foxnb_NO
dc.subjectreproductionsnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleFjellrev i Norge 2006. Overvåkingsrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1454317
dc.relation.projectDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,8,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameBergen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record