Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorErikstad, Lars
dc.contributor.authorSkjerping, Nina
dc.contributor.authorPrestø, Tommy
dc.coverage.spatialTydalnb_NO
dc.date.accessioned2017-03-24T12:21:26Z
dc.date.available2017-03-24T12:21:26Z
dc.date.created2007-01-17T16:28:36Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1744-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435300
dc.description© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.description.abstractHagen, D., Erikstad, L., Skjerping, N. og Prestø, T. 2005. Småkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 186, 20 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i elva Grøna, Tydal kommune. Den berørte elvestrekningen er ca. 2 km lang fra planlagt inntaksdam ned til utløpet i Mosjøen. Det skal bygges inntaksdam i betong og det er tre ulike alternativer for plassering av rørgate og kraftstasjon. Kon-sekvenser av en eventuell utbygging er vurdert for landskap, naturtyper og kulturminner i henhold til retningslinjer gitt av NVE. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i tilgjengelige data, kontakt med personer i lokalmiljøet og forvaltningsmyndigheter og befaring til området. Elva er ikke spesielt synlig i landskapet, men utgjør lokalt viktige og varierte landskapselement. Tiltaket vurderes samlet sett å få små negative konsekvenser for landskapet. Konsekvensene er lokale og består dels av redusert vannføring og dels av de tekniske inngrepene som blir påført området. Verdier og konsekvens for naturtyper og vegetasjon er vurdert for hvert av de tre rørgatealternativene. Området ligger på rik berggrunn og inneholder forekomster av verdifulle naturtyper som høgstaudebjørkeskog og fossesprutsoner. Ei rask befaring gjennom området avslørte forekomst av de rødlista kryptogamene, barksigd (Dicranum tauricum) duftskinn (Cystostereum murryii). Befaringa viste også at det er klart potensiale for flere rødlista og sjeldne arter, spesielt knytta til berget og fossesprøytsoner langs elva og på læger i skogen langs elva og langs de foreslåtte rørgatetraseene. Området er artsrikt, og inneholder mange kalkkrevende arter, noen østlige arter og også fjellarter. Endringer i vanntilførsel (mengde, frekvens og varighet) vil føre til tap av biologisk mangfold langs elvestrengen. Generelt er kunnskapen om hvor mye vann som trengs for å opprettholde verdier knyttet til biologisk mangfold langs fosser og elveløp er svært mangelfull. De ulike rørgatealternativene vil ha ulik konsekvens for biologisk mangfold. Vanlig forekommende samiske kulturminner, samt seter og gruvelandskap gir området opplevelse og kunnskapsverdi. Samlet vurdering: Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser av lokal karakter for landskapet. Tiltaket vurderes å ha middels til stor negativ konsekvens på naturmiljø og biologisk mangfold langs elvestrengen. De ulike røralternativene vil ha ulik negativ konsekvens på na-turmiljøet: Konsekvensen av rørgatene vil være små til middels negative ved valg av alternativ 1730 eller 1610 (der vatnet fra Grøna føres tilbake til elvestrengen før utløpet til Mosjøen). De negative konsekvensene vil være middels til store ved valg av alternativ 1620 (der vatnet fra Grøna føres i rør helt uti Mosjøen). Ettersom det ikke er registrert kulturminner i tiltaksområdet, er det ingen effekt av tiltaket i fht. kulturminner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;186
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subjectGrønanb_NO
dc.subjectkonsekvensvurderingnb_NO
dc.subjectkulturminnernb_NO
dc.subjectlandskapnb_NO
dc.subjectsmåkraftverknb_NO
dc.subjectTydal kommunenb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectcultural heritagenb_NO
dc.subjectGrøna rivernb_NO
dc.subjecthydropowernb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectlandscapenb_NO
dc.subjectTydal municipalitynb_NO
dc.titleSmåkraftverk i Grøna, Tydal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminnernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.identifier.cristin315577
dc.relation.projectNorconsultnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record