Show simple item record

dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.contributor.authorBlom, Hans H.
dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.contributor.authorJordal, John Bjarne
dc.contributor.authorNilsen, Jan Erik
dc.contributor.authorStokland, Jogeir Nicolai
dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.contributor.authorAarrestad, Per Arild
dc.date.accessioned2017-03-23T08:30:04Z
dc.date.available2017-03-23T08:30:04Z
dc.date.created2015-07-22T14:52:02Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1729-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435111
dc.description.abstractØdegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. og Aarrestad, P.A. 2006. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2003-2004. – NINA Rapport 174. 54 s. Mer enn 300 rødlistearter og nærmere 1500 rødlisteforekomster er registrert på over 160 loka-liteter, og en rekke hotspot-lokaliteter med ansamlinger av rødlistearter er påvist gjennom årets feltkartlegging. Pilot-kartleggingen av insekter i Steinknapp-området i Drangedal gav f. eks. 55 rødlistearter av biller, som er det høyeste antall rødlistede biller funnet i noe enkelt-område i Norge. Pilotkartleggingen av jordboende rødlistede sopper i kalkbarskog på Hadeland gav 80 arter i 50 hotspot-lokaliteter som anslås å representere 80 % av det antatt totale artstilfanget i området. De høye tallene på funn viser at organisert søk direkte rettet mot hotspot-habitater i regioner med stort potensial for rødlistearter (hotspot-regioner) er kostnadseffektivt og gir gode resultater, spesielt for de store organismegruppene sopp og insekter. Kun tre nye arter for Norge ble funnet, noe som indikerer at de aller fleste sjeldne arter innenfor de undersøkte organismegruppene allerede er kjente og håndtert på rødlista. Intensiv-kartleggingen i Kragerø-Drangedal har påvist et betydelig overlapp i forekomst av rød-listearter mellom flere organismegrupper, bl.a. et sammenfall i særlig rike hotspotlokaliteter for sopp og insekter som knapt er dokumentert tidligere. Intensivkartleggingen på Bømlo har vist at det er stort overlapp i forekomster av organismegruppene sopp, moser, lav og karplanter på landskapsnivå, men lite overlapp på lokalitetsnivå. For sopp er klumpingen større for jordboende enn for vedboende arter pga. at mange har like økologiske krav, og at mange hotspot-habitater forekommer på små, velavgrensete arealer. Slike artsgrupper er særlig velegnet for hotspot-kartlegging og overvåking. Klumpingen er mindre for moser og lav, der det i hovedsak ble registrert 1-2 arter pr. lokalitet. Graden av overlapp mellom rødlistearter i hotspot-arealer er derfor avhengig av taksonomiske grupper, romlig skala og regional fordeling. Aktiviteter i 2003 og 2004 knyttet til igangsettelse av et nasjonalt overvåkingsopplegg for rød-listearter inkluderer metodeutvikling mot flere aspekter omkring iverksettelse av et operasjonelt overvåkingsprogram. Dette inkluderer prioritering av områder, naturtyper og habitater og arter, samt valg av metoder og overvåkingsdesign. Vi ser for oss et overvåkingsnettverk på flere skalanivå innen naturtyper som kombinerer arealrepresentativ overvåking og overvåking i selektivt utvalgte områder (hotspot-arealer). Overvåking i hotspot-arealer vil inkludere tilnærminger som er tilpasset ulike organismegrupper, habitattyper, og størrelsen på lokaliteten. Populasjons-overvåking mot bestemte arter vil kunne gjennomføres på flere arter i utvalgte områder med artstilpassede metoder. For et flertall arter vil det kunne registreres forekomst/ikke-forekomst både i hotspot-arealer og i arealrepresentative nettverk. Omfanget av overvåkingen vil i stor grad bli bestemt av de økonomiske rammene som blir lagt. Det langsiktige målet med dette prosjektet er å etablere kontinuerlige aktiviteter både mot kartlegging av alle hotspot-arealer i Norge, basert på artsforekomster av rødlistearter, og etablering av overvåkingsnettverk for rødlistearter i flere ulike naturtyper. Det presenteres derfor pla-ner for fortsettelse av kartleggingsaktivitetene i flere geografiske områder, samt videreutvikling og oppstart av overvåkingsopplegg for rødlistearter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;174
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2006/174.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectRødlistearternb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectmetodeutviklingnb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectsoppnb_NO
dc.subjectmosernb_NO
dc.subjectlavnb_NO
dc.subjectinsekternb_NO
dc.subjectbillernb_NO
dc.subjecthotspotsnb_NO
dc.subjecthabitaternb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectred-listed speciesnb_NO
dc.subjectsurveysnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectfloranb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectfunginb_NO
dc.subjectbryophytesnb_NO
dc.subjectlichensnb_NO
dc.subjectinsectsnb_NO
dc.subjectbeetlesnb_NO
dc.subjecthotspotsnb_NO
dc.subjecthabitatsnb_NO
dc.titleKartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II : Arealer for rødlistearter - Kartlegging og overvåking (AR-KO). Framdriftsrapport 2003-2004.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber54 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1254898
dc.relation.projectDirektoratet for Naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record