Show simple item record

dc.contributor.editorFramstad, Erik
dc.date.accessioned2017-03-13T13:26:38Z
dc.date.available2017-03-13T13:26:38Z
dc.date.created2017-02-20T09:47:30Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1701-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433979
dc.description.abstractFramstad, E. (red.) 2006. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2005: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. – NINA Rapport 150. 102 s. Resultatene fra Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) i 2005 viser endringer i overvåkingsområdene som kan knyttes til endringer i bl.a. klimaet og forurensningsbelastninger. Endringer i artssammensetningen av lav på trær i Børgefjell tyder på effekter av et mildere og fuktigere klima i overvåkingsperioden i forhold til tidligere. En sen og kald vår i flere av overvåkingsområdene ga forsinket start på hekkesesongen for fluesnappere i 2005. Den sene våren synes også å ha ført til at en større del av fuglebestandene knyttet til åpne områder, måtte hekke i lavereliggende deler av fjellet enn vanlig. Reduksjon i skader og framgang for forurensningsfølsomme lavarter på trær i bl.a. Solhomfjell synes å ha en klar sammenheng med dokumentert reduksjon i svovelnedfall og tilknyttet forsuring. For faunaen er det ikke funnet klare indikasjoner på effekter av forurensninger. Overvåkingsområdene gjennomgår endringer i utmarksbruk, og markvegetasjonen i noen områder viser skader pga tråkk og beiting av sau eller tamrein. Også mer akutt menneskelig påvirkning var tydelig i Børgefjell i 2005, ved omfattende kjøreskader på vegetasjonen. Det er ingen indikasjon på effekter av overbeskatning, og det er heller ikke observert noen fremmede arter som ledd i overvåkingen. Derimot er det observert en håndfull truete og sårbare arter, i hovedsak noen arter av lav og fugler. En del av de observerte endringene hos smågnagere og rovfugl har ikke vært helt som forventet, og her er det behov for mer omfattende undersøkelser for å belyse mulige årsaksforhold. Markvegetasjonen i TOV-områdene kartlegges i 5-årssykler ved vegetasjonsøkologiske ruteanalyser. En bestandstopp av smågnagere i 2004 var trolig viktigste årsak til observerte endringer i markvegetasjonen i overvåkingsområdet i Børgefjell. Flere arter av karplanter og moser hadde gått noe tilbake siden forrige analyse i 2000. Det var også synlige tråkkskader på vegetasjonen etter tamrein, ett av overvåkingsfeltene var ødelagt av telting/bålbrenning, og det var betydelig slitasje etter barmarkskjøring i områdene rundt overvåkingsfeltene. Trass i en periode med mildere og fuktigere klima enn normalt i Børgefjell ble det ikke påvist endringer i vegetasjonen som reflekterte dette, noe som kan skyldes stor effekt av smågnagertoppen det foregående året. Det er som ventet ingen tegn til effekter av forsuring eller overgjødsling i Børgefjell, som er lite påvirket av langtransportert forurensning. Epifyttvegetasjon på trestammer blir kartlagt med 5-årssyklus i TOV-områdene, og i 2005 ble epifytter igjen kartlagt på bjørk i Børgefjell og på furu i Solhomfjell. I Børgefjell var endringene fra 1990 til 2005 særlig kjennetegnet ved klar framgang for vanlig kvistlav (fra 27% til 42% dekning) og tilbakegang for snømållav (fra 16% til 8%), noe som kan knyttes til en trend mot mildere klima og lengre vekstsesong. Lavdekningen er generelt høy (74%), og ytterligere økning i dekningsgrad er lite trolig. Det var noe mindre andel skadd lav i 2005 enn i 2000, men fremdeles noe mer enn i 1990. Et nytt prøvefelt ble lagt ut for å utvide dekningen av klimagradienten i området. Dette feltet har en større andel kuldetolerante arter enn de øvrige feltene. Epifytter på furutrær i Solhomfjell hadde forholdsvis lav, men svakt økende dekningsgrad (fra 13% til 17%) i overvåkingsperioden. Artsmangfoldet er generelt lavt, men forekomst av knappenålslav tyder på skoglig kontinuitet.nb_NO
dc.description.abstractFramstad, E. (ed.) 2006. Nature in transition. The Terrestrial Ecosystems Monitoring Pro-gramme in 2005: Ground vegetation, epiphytes, small mammals and birds. – NINA Rapport 150. 102 pp. The results from the Terrestrial Ecosystems Monitoring Programme (TOV) in 2005 document changes that may be linked to changes in climate and pollution loads. Changes in the species composition of lichens on trees in Børgefjell show effects of a milder climate with longer grow-ing season in recent years. A late and cold spring for several monitoring sites in 2005 resulted in a delayed start of the breeding season for pied flycatchers. Due to late snow in the moun-tains, species preferring open areas in mountains apparently increase their use of the lowest part of the alpine zone. Reduced damage to and increase in pollution-sensitive lichen species on trees in Solhomfjell and other areas reflect documented reductions in sulphur deposition and associated acidification over S Norway. There were no clear indications of pollution effects on animals. The monitoring sites undergo long-term changes in land use, and in places the ground vegetation is significantly damaged by trampling and grazing by sheep or reindeer. More acute human influence was apparent as extensive vegetation damage from vehicle tracks in Børgefjell in 2005. There is no indication of effects of excessive harvesting of game, and no alien, invasive species have been observed at the monitoring sites. A handful of threat-ened or vulnerable species, mainly some lichens and birds, have been observed at the sites. Parts of the observed changes in small mammals and predatory birds have not been entirely as expected and further investigations are needed to clarify the underlying causes. The ground vegetation at the monitoring sites is surveyed as small quadrate frequencies at 5-year intervals. In Børgefjell, a population peak of small rodents in 2004 was the most likely cause of the observed vegetation changes. Several species of vascular plants and bryophytes had retreated somewhat since the previous analyses in 2000. Damage to the vegetation from trampling by reindeer was also visible, one of the vegetation plots had been destroyed by camping activities, and there was considerable damage to the surrounding vegetation from ve-hicle tracks. In spite of a period of milder and moister climate than normal in Børgefjell, changes in the vegetation did not reflect this, probably due to disturbance by the rodent popu-lation peak the year before. As expected, there were no apparent effects of acidification or eu-trophication in Børgefjell, an area little influenced by long-range pollution. Epiphytes on tree trunks are surveyed at 5-year intervals at the monitoring sites. Changes in epiphytes on birch trunks in Børgefjell 1990-2005 were characterised by a clear increase in the cover of Hypogymnia physodes (from 27% to 42%) and a retreat for Melanelia olivacea (from 16% to 8%), changes that may be linked to a milder climate and longer growing season. The lichen cover is generally high (74%) and unlikely to increase further. Damage level for lichens was somewhat lower than in 2000 but still higher than in 1990. A new sample plot was estab-lished to expand the local climate gradient. This plot has a higher proportion of cold-tolerant species than the other plots. The cover of epiphytes on pine trunks in Solhomfjell in 2005 was still rather low (17%), but had increased somewhat since 1990 (13%). The species richness is generally low but the occurrence of Caliciales is a sign of forest continuity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;150
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectTerrestrisk miljønb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectmarkvegetasjonnb_NO
dc.subjectepifytternb_NO
dc.subjectsmågnagerenb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectreproduksjonnb_NO
dc.subjectbestandsvariasjonernb_NO
dc.subjectartssammensetningnb_NO
dc.subjectTerrestrial environmentnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectground vegetationnb_NO
dc.subjectepiphytesnb_NO
dc.subjectsmall mammalsnb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectreproductionnb_NO
dc.subjectpopulation variationnb_NO
dc.subjectspecies compositionnb_NO
dc.titleNatur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2005: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fuglnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber102 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1452115
dc.relation.projectDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record