Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstdahl, Torbjørn
dc.contributor.authorSkår, Margrete
dc.date.accessioned2017-03-10T12:55:33Z
dc.date.available2017-03-10T12:55:33Z
dc.date.created2017-02-13T09:53:09Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1635-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433545
dc.description.abstractØstdahl, T. og Skår M. Omfang av motorisert ferdsel i for-søkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005- NINA Rapport 91. 37 s. Registreringsmetodikk Som et ledd i arbeidet med evalueringen av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark er det gjennomført registreringer av omfang av motorisert ferdsel både barmark og på vinterføre i de 8 forsøkskommunene. Opplegget er utformet i samarbeid mellom SNO og NINA. Selve feltregistreringene er gjennomført av lokale SNO-representanter og andre lokale oppsyns-aktører (Statskog fjelltjenesten, lensmannskontoret, lokale fjelllstyrer) og består vinterstid av ulike typer tellinger i områder med skuterløyper og i områder uten skuterløyper. I barmark-sesongen har registreringene av motorisert ferdsel i hovedsak blitt utført i forbindelse med gjennomføring av andre oppdrag. I tillegg til trafikktellinger har oppsynsaktørene sammen med kommunene opprette lokale oppsynsforum for drøfting av erfaringer med registreringene og for utarbeidelse av halvårige rapporter på ulike aspekter når det gjelder status og utvikling i om-fanget av motorisert ferdsel i forsøkskommunene. Erfaringer med lokale oppsynsforum Opplegget med lokale oppsynsforum har gitt gode erfaringer. Oppsynet ser fordeler i samarbeid for å oppnå best mulig koordinering av oppsynsinnsatsen og i det å ha et forum for diskusjon av erfaringer fra oppsynsvirksomheten. Dette gir også mulighet for en felles rapportering der oppsynsaktørene gir en subjektiv vurdering/oppsummering av hhv. skutersesong og barmark-sesong i egne rapporter. Dette er et viktig supplement til selve metodikken med ulike typer trafikktellinger i kommuner med mye motorisert ferdsel, og er et selvstendig alternativ til egne tellinger i kommuner der den motoriserte ferdselen er liten og hvor oppsyn/ registrering av denne i stor grad må skje i kombinasjon med andre oppdrag (ikke som egne motorferdsel-kontroller). Spesielt gjelder dette for barmarkskjøring. Kommunevise endringer i omfanget av motorisert ferdsel Fauske: I løpet av forsøksperioden har tettheten av snøskutere i turistløypa og tilførselsløypene til denne økt, mens kjørevolumet ellers i kommunen er uendret. Tettheten av skutere i turist-løypa vinteren 2004/05 var 3,5 skutere per registreringskilometer ved trafikktellingene. Sammenliknet med nivået før forsøket har totalomfanget av snøskuterkjøring i Fauske hatt en økning. I forsøksperioden har omfanget på ulovlig kjøring holdt seg relativt konstant, men er mer konsentrert omkring ulovlige tilførselsløyper til turistløypa enn den ulovlige kjøringen som foregikk før forsøket startet. Omfanget av barmarkskjøring i forsøksperioden har vært lavt, men omfanget av ulovlig barmarkskjøring har økt noe mot slutten av forsøksperioden. Lovlig ferdsel med barmarkskjøretøy i forbindelse med tamreindrift er viktigste komponenten i barmarkskjøringen i Fauske.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;91
dc.subjectMotorferdsel i utmarknb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleOmfang av motorisert ferdsel i forsøkskommunene. Sammenstilling og drøfting av oppsynsregistreringer og halvårsrapporter 2002-2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1449797
dc.relation.projectMiljøverndepartementetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel