Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Dagmar
dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorOdden, John
dc.date.accessioned2017-02-16T13:50:49Z
dc.date.available2017-02-16T13:50:49Z
dc.date.created2017-02-14T11:48:16Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1657-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431098
dc.description.abstractHagen, D., Museth, J. og Odden, J. 2006. Økologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB). - NINA Rapport 109. 30 s. Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av riksvegnettet (ca 28 000 km riks- og europaveger) over hele landet. Veger og trafikk påvirker miljøet negativt gjennom bl.a. forurensing, forstyrrelse av økologiske prosesser, økt dødelighet hos dyr, og veger fører til tap, isolering, oppsplitting og redusert verdi av naturlige leveområder. Det foreligger håndbøker og veiledere for å ivareta hensynet til miljøet ved etablering av nye veger, men det finnes ikke tilfredsstillende systemer eller metoder for å ta slike hensyn ved utbedring, drift og vedlikehold av det eksisterende vegnettet. Vegdirektoratet ønsker, som en del av sitt sektoransvar for å integrere hensynet til biologisk mangfold i sin virksomhet, å utvikle en metode for økologisk vurdering av eksisterende vegnett. Målet med prosjektet har vært å utvikle forslag til en metode som skal brukes til registrering og tilstandsvurdering av naturverdier og konflikter langs vegnettet. Målet på sikt er å utarbeide strekningsvise tiltaksplaner. Forslaget til metode har tatt utgangspunkt i strukturen i nasjonal vegdatabank (NVDB). Den sentrale registreringsenheten i NVDB er vegobjekter. Det er lagt vekt på at innsamlede data skal være på en form som muliggjør innlegging og ajourføring tilsvarende andre typer data i NVDB. Utvalg og beskrivelse av gode og relevante objekter for kartlegging av biologiske verdier og konflikter har vært den sentrale delen av prosjektet, inkludert beskrivelse av tilhørende egenskapstyper og tillatte verdier (jfr. strukturen i NVDB). Hvilke krav som skal stilles til ”gode” objekter inkluderer både faglige, tekniske og praktiske vurderinger. Det er en forutsetning for Vegdirektoratet at registreringene skal kunne gjøres av personer uten spesialkompetanse i bio-logi. Det er imidlertid åpenbart at noen av de foreslåtte objekttypene krever en viss biologisk kompetanse dersom kartleggingen skal ha en verdi for påfølgende tiltaksarbeid. I forslaget er det valgt å skille mellom Vegobjekttypekategorier ”Naturverdi” og ”Påvirkning”. Under kategori ”Naturverdi” er i alt åtte Vegobjekttyper foreslått: Verneområder, prioriterte naturtyper, viktige naturområder, strandsoner, kulturlandskap, vegkantvegetasjon, viktige artsfo-rekomster og økologiske korridorer. Under kategori ”Påvirkning” er det foreslått fem Vegobjekt-typer: Veg krysser lineære habitat, veg tangerer lineære habitat, strekning med høg faunadødelighet, veg krysser naturområde og fremmede arter. Under ”Påvirkning” er i tillegg flere eksisterende vegobjekttyper fra NVDB i sin helhet er integrert i det foreslåtte systemet. Spesielt gjelder dette objekttyper i tilknytning til vann og vassdrag. Det er etter hvert gjort et omfattende kartleggingsarbeid i forbindelse med implementeringen av vannrammedirektivet rundt om i landet. Denne kartleggingen dekker allerede en del av kunnskapsbehovet knyttet til vegers påvirkning av vann og vassdrag. I det videre arbeidet med den ”økologiske vurderingen av vegnettet” må erfaringer og data fra dette arbeidet benyttes. Den økologiske situasjonen langs vegnettet er ikke statisk, heller ikke trafikkmengden, og det er viktig at informasjon om de ulike objekttypene som ligger inne i NVDB jevnlig blir oppdatert. Det vil også være viktig å samordne og ta i bruk allerede ekseisterende data og kunnskap. Dette kan være informasjon som allerede ligger inne i eksisterende databaser (f.eks. "Naturbase" og "Vanninfo"). Med tanke på framtidige handlingsplaner er det viktig at foreslåtte tiltak er kunnskapsbasert, dvs. både biologisk og teknisk kompetanse vil være viktig ved beskrivelse, planlegging, gjennomføring og evaluering av affekten av tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;109
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectmetodeutviklingnb_NO
dc.subjectpåvirkningnb_NO
dc.subjectriksvegnettetnb_NO
dc.subjectverdsettingnb_NO
dc.subjectøkologinb_NO
dc.subjectecologynb_NO
dc.subjectidentificationnb_NO
dc.subjectimpactnb_NO
dc.subjectinfluencenb_NO
dc.subjectmethodnb_NO
dc.subjectpublic roadsnb_NO
dc.subjectvaluationnb_NO
dc.titleØkologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1450319
dc.relation.projectVegdirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitcode7511,5,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.unitnameLillehammer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record