Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Karl-Otto
dc.contributor.authorBjerke, Jarle W.
dc.contributor.authorSystad, Geir Helge Rødli
dc.coverage.spatialFinnmark, Sør-Varangernb_NO
dc.date.accessioned2017-02-14T10:32:11Z
dc.date.available2017-02-14T10:32:11Z
dc.date.created2017-02-13T13:23:48Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-426-1650-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2430694
dc.description.abstractJacobsen, K.-O., Bjerke, J.W., og Systad, G.H. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning,deltema naturmiljø. - NINA Rapport 104. 47 s. + vedlegg. Statens vegvesen arbeider med en konsekvensutredning for ny mellomriksvei mellom Norge og Finland over Pasvik. Som underleverandør til Barlindhaug Consult AS fikk NINA i oppgave å vurdere konsekvensene på naturmiljøet. Parsellen mellom Gjøkåsen og Grensefossen følger i hovedsak eksisterende skogsbilvei, mens strekningen mellom Grensefossen og Treriksrøysa følger for det meste nordsiden av kjøretraseen etablert av Forsvaret. Planområdets verdier har resultert i opprettelse av tre naturvernområder. Våre undersøkelser viser at parsellen mellom Grenseberget og Treriksrøysa er den mest artsrike delen av undersøkelsesområdet med hensyn til vegetasjon. Totalt ble 99 karplantearter registrert i hele området, inkludert et fåtall registrert i tidligere undersøkelser. Samlet vurderes vegetasjonen i influensområdet å være av middels verdi. Det er registrert hele 156 fuglearter i influensområdet. Videre er 27 pattedyrarter samt en amfibie og en reptil registrert i influensområdet. Av de registrerte artene er henholdsvis 24 og 6 fugle- og pattedyrarter rødlistet, i tillegg til 13 ansvarsarter. Samlet viltvekt for området er satt til 5 (internasjonal verdi). Samlet vurderes faunaen i området å være av svært høy verdi, og området er et av de viktigste viltområdene i landet. Selv om områdets naturverdi for vegetasjon er satt til middels, settes den samlete naturverdien av området til meget stor, fordi de zoologiske verdiene veier svært tungt. Samlet vurderes omfanget til stort negativt. Tiltaket vil dermed ha meget stor negativ konsekvens på det samlede naturmiljøet. Et avbøtende tiltak på stekningen Grensefoss – Treriksrøysa vil være å la mellomriksvegen følge den allerede eksisterende traséen i langt større grad. Videre vil omfattende legging av kulverter bidra til å redusere de negative virkningene. På strekningen mellom Gjøkåsen og Grensefoss vil et viktig avbøtende tiltak være å legge om parsellen slik at Kildebekken og et spesifikt ospeholt ikke blir berørt. Et mulig tiltak for å hindre påkjørsler av større pattedyr (spesielt elg og tamrein) er å flytte reingjerdet til nordsiden av den planlagte veiparsellen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;104
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectvegbyggingnb_NO
dc.subjectkonsekvensanalysenb_NO
dc.subjectnaturmiljønb_NO
dc.subjectnaturtypernb_NO
dc.subjectvegetasjonnb_NO
dc.subjectfaunanb_NO
dc.subjectkarplanternb_NO
dc.subjectlavnb_NO
dc.subjectfuglernb_NO
dc.subjectviltnb_NO
dc.subjectmellomriksvegnb_NO
dc.subjectSør-Varangernb_NO
dc.subjectFinnmarknb_NO
dc.subjectroad constructionnb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectnatural environmentnb_NO
dc.subjectvaluable habitatsnb_NO
dc.subjectvegetationnb_NO
dc.subjectvascular plantsnb_NO
dc.subjectlichensnb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectwildlifenb_NO
dc.subjectinternational roadnb_NO
dc.titleNy mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik – Konsekvensutredning,deltema naturmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber47 s. + vedleggnb_NO
dc.source.issue104nb_NO
dc.identifier.cristin1449965
dc.relation.projectStatens vegvesen Region Nordnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
cristin.unitcode7511,4,0,0
cristin.unitnameTromsø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel