Show simple item record

dc.contributor.authorHesthagen, Trygve
dc.contributor.authorSandlund, Odd Terje
dc.date.accessioned2017-01-25T14:41:20Z
dc.date.available2017-01-25T14:41:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2979-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2428338
dc.description.abstractHesthagen, T. og Sandlund, O.T. 2016. Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk – en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016. - NINA Rapport 1302. 49 s. Denne rapporten omhandler en videreføring av prosjektet om tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmede (innførte) og regionalt fremmede fiskearter i ferskvann. For om mulig å sette inn tiltak mot spredningen, ønsker miljøforvaltningen tidligst mulig varsling av nye introduksjoner. Hensikten med denne rapporten er todelt: (1) kartlegge nye tilfeller av spredning i løpet av 2016. Slik informasjon ble innhentet på følgende måter: (i) respons fra publikum etter informasjon om prosjektet på nett og media, (ii) henvendelse til medlemmer av NJFF via nettet, (iii) Nettverk av frivillige kontaktpersoner (iv) fylkesmannen i hvert fylke, (v) Statens naturoppsyn, (vi) Fjellstyre-sambandet, (vii) Statskog, (viii) Norsk Allmenningsforbund, (ix) kollegaer og fagfeller i ulike insti-tusjoner, (x) overvåking av nettsider og andre nettmedier og (xi) informasjon fremkommet gjennom andre NINA-prosjekter. (2) Oppsummere forekomst og spredning pr. 2016 hos alle fremmede arter, og noen utvalgte regionalt fremmede arter. I 2016 ble 33 nye tilfeller av spredning innrapportert. Dette fordelte seg på 11 fylker og ni arter, med seks registeringer hver av gjedde, sørv og mort. Av nye gjeddelokaliteter var to i Rogaland (Sandnes og Tysvær), én i Vestfold (Bugardsdammen fra ca. 2005), én i Oppland (spredning i Begna) og tre i Sør-Trøndelag (Bjugn, Trondheim og Malvik). For sørv var fem nye lokaliteter i Vest-Agder og én i Aust-Agder. Av nye registreringer med mort var fem i Hedmark (Hamar, Stange og Nord-Odal) og én i Sør-Trøndelag (Røros). Det ble rapportert om to nye lokaliteter med canadarøye; én i Nord-Trøndelag (Snåsa) og én i Nordland (Rana). I Vest-Agder ble det påvist to nye bestander med bekkerøye. I Hordaland er abbor satt ut i ytterligere én innsjø (Bergen). Videre er det fanget pukkellaks i to elver i Nordland og i to elver i Agder. Trolig har ikke alle de nye innrapporterte bestandene etablert seg. Overvåking av media (Nettavis), Fylkesmannen og eget kontaktnett ga flest observasjoner. Blant de fremmede artene har suter og bekkerøye den største utbredelsen med anslagsvis 200 bestander av hver art. For begge arter finnes de fleste bestandene i Aust-Agder. I seinere år har det også vært satt ut suter i en rekke vassdrag i andre fylker. For karpe foreligger det ingen sikre opplysninger om antall bestander, men det dreier seg trolig om nærmere hundre. I de siste åra har det blitt mange nye bestander av karpe i Grenlandsområdet, nedre Telemark. Canadarøye er påvist i totalt 13 innsjøer, hovedsakelig i Nord-Trøndelag. Den reproduserer trolig ikke i alle disse lokalitetene. Pukkellaks forekommer i hovedsak i Øst-Finnmark, der det i noen elver også er påvist gyting. I seinere år har det vært tatt noen individ i elver fra Troms til Agder. Gullfisk, sandkryper, regnlaue, dvergmalle og regnbueaure har en svært begrenset utbredelse. Også spredningen av regionalt fremmede arter fortsetter, spesielt hos ørekyt og gjedde. Det samme gjelder til en viss grad også for sørv, med en svært begrenset naturlig utbredelse på Østlandet. Det har også vært en økt spredning av mort i seinere år, i hovedsak på Østlandet. Spredning av abbor er nå et tiltakende problem i Hordaland. Spredning av fisk er forbudt og vurderes som miljøkriminalitet. Det er en alvorlig trussel både mot stedegne arter og det biologiske mangfoldet ellers. Spredningen er i hovedsak forårsaket av mennesker som enten ønsker å etablere nye arter for fiske, eller benytter fisk som agn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1302
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.subjectspredning av fisknb_NO
dc.subjectfremmede arternb_NO
dc.subjectregionalt fremmede arternb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.titleTiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk - en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-670|2016nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record