Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorBretten, Tord
dc.contributor.authorEide, Nina E.
dc.contributor.authorJaxgård, Peter
dc.contributor.authorKönig, Malin
dc.contributor.authorLiljemark, Lars
dc.contributor.authorNorén, Karin
dc.date.accessioned2017-01-06T13:53:28Z
dc.date.available2017-01-06T13:53:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-426-2965-4
dc.identifier.issn2464-2797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426632
dc.description.abstractTovmo, M., Bretten, T., Eide, N. E., Jaxgård, P., König, M., Liljemark, L. og Norén, K. 2016. Forslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverige. - NINA Kortrapport 31. 45 s. I september 2015 skrev statssekretærene i Miljø- og energidepartementet i Sverige og Klima- og miljødepartementet i Norge en intensjonserklæring om en koordinert forvaltning av den felles skandinaviske fjellrevbestanden. Som et ledd i oppfølgingen av denne opprettet Miljødirektoratet og Naturvårdsverket i april 2016 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til framtidig felles overvåkingsmetodikk for fjellrev i Norge og Sverige ut fra en del føringer. Arbeidsgruppen mener at overvåking av fjellrev i Skandinavia primært skal gjøres ved å registrere antall ynglinger/kull. Dette er en ressurseffektiv måte å overvåke bestanden på. Dersom man i tillegg registrerer tilfeldige observasjoner av fjellrev får man oversikt over fjellrev også i områder uten yngling eller regelmessig tilhold av fjellrev. Systematisk registrering av slike observasjoner kan gi grunnlag for nyleting av hi, samt at det dokumenterer utvandring og nyetablering. Dersom det er ønskelig med et høyere detaljnivå i overvåkingen kan man, i tillegg til å registrere antall ynglinger, også samle og analysere DNA for å overvåke bestanden på individnivå. For at overvåkingen av fjellrev skal skje etter de samme kriteriene i hele Norge og Sverige er det viktig med ett sett klare instrukser både til feltpersonellet og andre som er involvert. Arbeidsgruppen foreslår en tredelt organisering av overvåkingsarbeidet på fjellrev, der alle data kvalitetssikres på både regionalt og nasjonalt nivå hvert år. Arbeidsgruppen anbefaler at Rovbase brukes som datalagringsvertøy, og at alle data knyttet til overvåkingsprogrammet legges inn fortløpende slik at databasen er mest mulig oppdatert til enhver tid. I tillegg til eventuell nasjonal rapportering, skal bestandstall for Norge og Sverige rapporteres i en felles årlig rapport. Arbeidsgruppen anbefaler at denne rapporten oppsummerer overvåkingen på fjellområdenivå, slik at sammenhengende fjellområder får et sammenslått bestandsestimat. Ved en samordning av overvåkingen av det omfang arbeidsgruppen anbefaler vil kostnadene på norsk side trolig ikke endre seg mye, da overvåkingen i stor grad allerede gjennomføres i tråd med det arbeidsgruppen anbefaler. Dersom overvåkingen i Sverige skal gjennomføres og organiseres på samme måte som i Norge, vil de samlede årlige kostnadene trolig øke vesentlig. Det er i dag stor forskjell mellom finansiering av overvåkingsarbeidet i Norge og Sverige. I Norge finansieres overvåkingen med midler avsatt i statsbudsjettet til prioriterte arter, mens overvåkingen av fjellrev i Sverige er finansiert gjennom handlingsplaner (ÅGP) og midler til tiltak gjennom disse, samt mer uforutsigbar prosjekt-/forskningsfinansiering. Arbeidsgruppen anbefaler at overvåkingen i begge land bør være fristilt fra forskningsfinansiering, og heller finansieres gjennom midler avsatt til overvåking slik at ikke fjellrevovervåkingen avhenger av ekstern finansiering og personlig engasjement.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Kortrapport;31
dc.subjectNINA Kortrapportnb_NO
dc.subjectfjellrevnb_NO
dc.subjectAlopex Lagopusnb_NO
dc.subjectBestandsovervåkingnb_NO
dc.subjectynglingnb_NO
dc.subjectDNA-analysernb_NO
dc.subjectarctic foxnb_NO
dc.subjectpopulation monitoringnb_NO
dc.subjectreproductionnb_NO
dc.subjectDNA analysisnb_NO
dc.titleForslag til samordning av overvåkingsprogrammene på fjellrev i Norge og Sverigenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber45 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet: M-645|2016nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Kortrapport [72]
    Tilbakemeldinger til oppdragsgiver underveis i prosjektet. Er enklere i formen enn de øvrige NINA-seriene.

Vis enkel innførsel