Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBevanger, Kjetil
dc.contributor.authorFalldorf, Tobias
dc.contributor.authorStrand, Olav
dc.date.accessioned2017-01-02T14:06:44Z
dc.date.available2017-01-02T14:06:44Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1653-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426022
dc.description.abstractBevanger, K., Falldorf, T. og Strand, O. 2005. Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein. - NINA Rapport 106. 40 s. På oppdrag fra Statens vegvesen har NINA laget en utredning for å belyse hvilken betydning en eventuell bygging av miljøtunneler langs deler Rv7 over Hardangervidda vil få for villreinen. En kunnskapsstatus om rein og effekter av menneskeskapte forstyrrelser og inngrep, barriere-effekter og tilrettelagte kryssingsmuligheter (korridorer) av vei er gitt på bakgrunn av tilgjengelig litteratur. Villreinens bruk av Hardangervidda generelt og nærområdene til Rv7 spesielt er diskutert, og det er redegjort for historisk, så vel som nåtidig kunnskap om hvordan reinen har krysset fra de sørlige områdene på vidda til Nordfjella, og vice versa. Effekten av miljøtunneler og deres plasseringer er vurdert i forhold til omfang og type av menneskelig ferdsel og andre faktorer som antas å virke inn på villreinens bruk av områdene, så som brøytekarakteristikk av ulike veistrekninger, forstyrrelsesgrad langs ulike deler av veien gjennom året, samt historisk og nåtidig kunnskap (inklusive kunnskap fra radioinstrumenterte rein i det såkalte ”GPS-prosjektet” som NINA utfører på oppdrag fra Vegdirektoratet) om reinens bruk av områdene. En hovedkonklusjon er at den potensielle barrierereduserende effekten av miljøtunneler for villrein er usikker, og avhengig av annen aktivitet i området. Hvis det etableres tunneler av tilstrekkelig lengde langs optimale terrengavsnitt for reinen, samtidig som det tas i bruk andre reguleringsverktøy som kontrollerer øvrige aktiviteter som kan skape unnvikelseseffekter, an-tas miljøtunneler å kunne gi en ønsket barrierereduserende effekt.nb_NO
dc.description.abstractBevanger, K., Falldorf, T. and Strand, O. 2005. Highway 7 tunnels on Hardangervidda. Effects on wild reindeer - NINA Rapport 106. 40 pp. In response to plans to establish environmental tunnels along parts of Rv7 across Hardanger-vidda, NINA has, on contract from the National Road Authority, prepared an appraisal to con-sider the consequences tunnel building will have for wild reindeer. Following a comprehensive literature review we have prepared a state-of-knowledge analysis on the effects of human dis-turbance and interventions, barrier effects and guided road crossing points (corridors). Further, the wild reindeer's use of Hardangervidda is reviewed in general, and that of areas near Rv7 in particular. Historical as well as current data on how reindeer have crossed from the southern areas of the Hardangervidda to Nordfjella, and vice versa, are reviewed. The scale and type of human traffic in the area is discussed in the light of plans for environmental tunnels aimed at reducing barrier effects for reindeer. The positioning of tunnels is considered in relation to other factors which are considered to affect the wild reindeer's use of these areas. This is in the first instance the background of snow clearing activity levels required on the various road sections, and the degree of disturbance on different parts of the road through the year, together with his-torical and modern knowledge (including knowledge from an ongoing GPS telemetry project) of the reindeers' use of the terrain. A main conclusion is that the potential barrier-reducing effect of environmental tunnels is uncertain, and will be dependent on other activity in the area. How-ever, if tunnels of sufficient length are constructed along the most optimal sections of terrain for reindeer, together with the adoption of other tools for regulating other activities which cause avoidance activities in reindeer, it can be expected that environmental tunnels will have the de-sired barrier reducing effect.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;106
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectvillreinnb_NO
dc.subjectbarrierenb_NO
dc.subjecttunnelnb_NO
dc.subjectviltovergangnb_NO
dc.subjectkorridornb_NO
dc.subjectreindeernb_NO
dc.subjectbarriernb_NO
dc.subjectwildlife crossingnb_NO
dc.subjectcorridornb_NO
dc.titleRv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villreinnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber40 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2314]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel