• Kontroversen rundt bruken av søkevinkler i skredsøk i Norge - en analyse 

   Horgen, André; Eikje, Cleng A. (Journal article, 2022)
   I artikkelen presenteres resultatene av en historisk undersøkelse av kontroversen rundt bruken av søkevinkler til skredsøk i norsk redningstjeneste. Forskningsspørsmålene i artikkelen er: Når og hvordan kom bruken av ...
  • Kultur for skredsikkerhet i Norge, 1960 – 2020 

   Horgen, André; Christoffersen, Fredrik (Journal article, 2021)
   This article presents the results of a cultural-historical study related to avalanche safety and risk in Norway in the period 1960-2020. We have identified three major shifts related to how, at an institutional level, the ...
  • Kystopprøret 2017- interessekamp og samfunnskritikk 

   Nilsen, Ragnar; Cruickshank, Jørn (Journal article, 2018)
   Det nordnorske kystopprøret som slo ut særlig rundt stortingsvalget 2017 vurderes her som en generell folkelig – såkalt populistisk - protest. Det argumenteres for at opprøret er rettet mot de dramatiske endringene som har ...
  • Landskapsbiografi – et nyttig verktøy i forvaltningen av Utvalgte kulturlandskap 

   Pedersen, Christian; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar (Journal article, 2023)
   2023 er det 19 år siden daværende minister Lars Sponheim lanserte målet at «spesielt verdifulle kulturlandskap skal være kartlagt og få en særskilt forvaltning innen 2010». I dag er det etablert 51 «utvalgte kulturlandskap ...
  • Leder (Utmark 2016-1) 

   Museth, Jon (Others, 2016)
  • Lærerstudenters kajakkpadling - en aristotelisk danningsreise? 

   Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Løtveit, Karl; Riise, Ronny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Denne artikkelen belyser hvordan masterstudenters deltakelse på et forskningsseminar utendørs, med nærhet til naturen og bruk av kajakk, kan gi rom for en bred kunnskapstilegnelse og danning, personlig og profesjonsfaglig. ...
  • Mellom rasjonalitet og fascinasjon. Forstvesenets forestillinger om skog i den offentlige forvaltningen. 

   Lorås, Jostein (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Utover 1800-tallet ble stadig mer av de offentlige skogene utarmet som følge av økende folketall og økonomisk spekulasjon. Dette dannet opptakten til etableringen av det norske forstvesen i 1860. Artikkelen handler om ...
  • Miljøetiske tanker rundt utmarksbeite 

   Spedener, Mélanie (Journal article, 2021)
   Utmarksbeite har en lang tradisjon i Norge. Målet med utmarksbeite er å utnytte beiteressursene i utmarka uten at det går utover tømmerproduksjon, jakt, sanking av bær og sopp eller mulighetene for friluftsliv i området, ...
  • Mjøsens fisker og fiskerier gjennom 100 år 

   Dervo, Børre K.; Skurdal, Jostein; Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon (Journal article, 2017)
   Hartvig Huitfeldt-Kaas var en av pionerene innen norsk fiskebiologi, og beskrev fisk og fiskerier i Mjøsa for hundre år siden. Vi ønsker å bruke hundreårsjubileet til å se nærmere på hvordan forholdene har endret seg gjennom ...
  • Moltekrig på Hedmarksvidda 

   Teien, Ida Kristine (Journal article, 2019)
   Large quantities of cloudberries were picked on Hedmarksvidda (the Hedmark Plains) during the interwar years. Hedmarksvidda is the name of large, contiguous marshy areas in the municipalities of Ringsaker, Hamar, Løten, ...
  • Naturgrunnlaget for turismen er i endring: flere faktorer virker sammen 

   Steinsvåg, Kirstin Maria Flynn; Wangen, Kristin; Brendehaug, Eivind; Hessen, Dag O. (Journal article, 2021)
   Samtidig som turisme er sårbart for en rekke effekter av klimaendringer, så er turisme i seg selv en viktig pådriver både for klimaendringer og naturslitasje. Den naturbaserte turismen i Norge har derfor et behov for en ...
  • Naturmangfold i vann og vassdrag innen Røros-circumferensen 

   Sandlund, Odd Terje (Journal article, 2017)
   I Røros by og området rundt finner vi mange ulike tiltak for vern av natur- og kulturverdier. Likevel er det ennå mye å gå på før vi har et integrert natur- og kulturvern. I dette området ser vi utallige eksempler på ...
  • Norgesferie i krisetider – Hvordan så sommeren 2020 ut i fjellet? 

   Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Keller, Rose; Vistad, Odd Inge (Journal article, 2021)
   The Covid-19 pandemic has led to dramatic changes in the tourism industry and Norway is no exception. One major change in Norwegian tourism in 2020 was that most Norwegians had their summer holiday in their own country ...
  • Om departemental politisk spagat og folkerettens kulturvern 

   Broderstad, Else Grete (Journal article, 2022)
   Utgangspunktet for denne artikkelen er Kalvvatnan-saken i det sørsamiske området. I 2016 stoppet Olje- og energidepartementet planene om å bygge et vindkraftverk på et område brukt av reindriften. Folkerettslige bestemmelser ...
  • Opphevelse av blyhaglforbudet strider mot befolkningens holdninger til blyutslipp i naturen 

   Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Kaltenborn, Bjørn Petter; Arnemo, Jon M. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen presenteres resultater fra en landsrepresentativ undersøkelse om befolkningens holdninger til utslipp av miljøgifter i naturen (herunder bly) og opphevelse av blyhaglforbudet. Vi fant ingen signifikant ...
  • Opplevelser i relativt urørt natur med få andre folk 

   Gundersen, Vegard; Barton, David N.; Köhler, Berit (Journal article, 2019)
   This article presents a literature study of the comprehensive amount of North-American wilderness research. In recent years there has been a paradigm shift in national park policy and management in Norway from nature ...
  • Personleg råd og hjelp reduserer talet redningsaksjonar 

   Brendehaug, Eivind; Urbaniak-Brekke, Anna-Maria; Dannevig, Halvor (Journal article, 2019)
   Mountain tourism is in rapid growth, and Norway is receiving its share. This again has led to unprecedented levels of mountain rescue missions, which has trespassed the capacity of the mountain rescue service at some ...
  • Reindriftas tradisjons- og erfaringsbaserte kunnskap – hvordan synliggjøres den og hvilken gjennomslagskraft har den? Erfaringer fra utbyggingsprosesser i Nordland 

   Risvoll, Camilla; Riseth, Jan Åge; Pavall, Mats; Eilertsen, Svein Morten (Journal article, 2022)
   En stor utfordring i dagens arealplanlegging er de mange virksomhetene som benytter seg av land- og naturressurser som konkurrerer eller kommer i konflikt med reindriftsnæringen. Reindrifta deltar i et mangfold av prosesser ...
  • Restaurering av edelløvskog – holdninger, muligheter og virkemidler 

   Kvakkestad, Valborg; Helgesen, Hilde; Flø, Bjørn Egil; Nordén, Björn; Rønningen, Katrina; Rørstad, Per Kristian (Journal article, 2021)
   I Norge regnes flere varianter av edelløvskog som truet. På Østlandet finnes det gjengrodde jordbruks- og skoglandskap hvor skjøtselstiltak kan bidra til å gjenskape edelløvskogen. Formålet med denne artikkelen er å ...
  • Rypeforvaltning i 15 utvalgte jaktterreng i Sør-Norge 

   Lyng, Ane Margrethe; Sky, Per Kåre (Journal article, 2019)
   This study aims to generate information about the basis for management of ptarmigan hunting areas, the options managers have for regulating ptarmigan hunting, and how the managers respond to fluctuations in ptarmigan ...