Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorEklund, Ann
dc.contributor.authorHöglund, Linda
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.coverage.spatialSkandinavia, Skandinaviennb_NO
dc.date.accessioned2016-11-02T15:47:28Z
dc.date.available2016-11-02T15:47:28Z
dc.date.issued2016-11-02
dc.identifier.isbn978-82-426-2963-0
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419123
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have drawn up common guidelines and a common methodology for the monitoring of wolverines, and these are in force in both Norway and Sweden since 2014. The population size and the population trend for wolverines in Scandinavia is monitored through the record of reproduction areas (territories) where reproductions have occurred during the late winter. The population size estimate is calculated annually based on the registrered number of wolverine reproductions that fulfil the common criterias for Documented or Certain reproduction. Most wolverine reproductions are monitored and registrered in the common database Rovbase by the field staff from the County Administration Boards (Länsstyrelserna) in Sweden and the Norwegian Nature Surveillance (Statens Naturoppsyn) in Norway. In Sweden, the Sami villages (administrative units for reindeer herding) are active in reporting suspected den sites that the field staff from the Country Administration Board then will evaluate in the field. During the wolverine monitoring of 2016, 108 wolverine reproductions were registered in Scandinavia, a decrease of 33 % in comparison to the 2015 result. Out of these, 58 reproductions were found in Sweden, and 50 were found in Norway. This corresponds to a 39 % decrease in Sweden and a 23 % decrease in Norway in comparison to the 2015 result. Based on the number of reproductions found during the years 2014–2016, the Scandinavian population size is estimated to 848 adult wolverines, defined as one year old or above (95 % CI = 716–1072), which represents a decrease of 8 % from last year’s estimate for Scandinavia as a whole. Out of the total 848 wolverines, an estimated 349 wolverines (95 % CI = 297–440) are found in the Norwegian part of the population, and 499 wolverines (95 % CI = 391–667) in the Swedish part of the population. The Norwegian part of the population has thus seen an increase of 4 % and the Swedish part of the population a decrease of 15 % in comparison to the estimated population size in 2015. The model used to calculate the estimated population size takes into consideration the fact that the reproductive success of previous years as well as the current reproductive success will affect the total population size. Hence, it is the average number of reproductions during the last three years that are used for the calculation that translates the number of reproductions into the number of adult individuals in the population.nb_NO
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet felles retningslinjer og metodikk for overvåkingen av jerv som har vært gjeldende i både Norge og Sverige siden registreringssesongen 2014. Bestandsstørrelse og –utvikling for jerv i Skandinavia overvåkes ved registrering av ynglelokaliteter (revir) hvor det har blitt født ungekull i løpet av vårvinteren. Det gjøres en årlig beregning av bestandsstørrelsen som baseres på antall påviste ynglinger som er Dokumentert eller Antatt sikre ut i fra de felles skandinaviske overvåkingskriteriene. Jervynglingene overvåkes og registreres i Rovbase i hovedsak av feltpersonell fra Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som utfører feltkontrollene. På svensk side er samebyene i reinbeiteområdene aktive i rapporteringen av mulige hilokaliteter som personell fra länsstyrelsen deretter kvalitetssikrer i felt. I løpet av registreringssesongen 2016 ble det totalt registrert 108 ynglinger av jerv i Skandinavia, noe som tilsvarer en reduksjon av antall ynglinger på 33 % sammenlignet med 2015. Av disse ble 58 ynglinger påvist i Sverige og 50 i Norge. I Sverige tilsvarer dette en nedgang på 39 % og i Norge en nedgang på 23 % sammenlignet med 2015. Basert på antall ynglinger i perioden 2014–2016 beregnes den skandinaviske bestanden i 2016 til 848 voksne jerver som er ett år eller eldre (95 % CI = 716–1072), noe som tilsvarer en nedgang på 8 % for Skandinavia som helhet. Av de 848 jervene utgjør anslagsvis den norske delen av bestanden 349 individer (95 % CI = 297–440), og 499 individer (95% CI = 391–667) i den svenske delen av bestanden. Den norske delen av bestanden er økt med 4 % og den svenske delen er redusert med 15 % sammenlignet med bestandsestimatet for 2015. Modellen som brukes i bestandsestimeringen tar hensyn til at både årets og foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden. Det gjennomsnittlige antallet påviste jervynglinger de tre siste årene brukes derfor som grunnlag for bestandsestimeringen fra antall ynglinger til antall voksne jerver i populasjonen.nb_NO
dc.description.abstractMiljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat gemensamma riktlinjer och metodik för övervakning av järv vilka följs gemensamt av Norge och Sverige sedan inventeringssäsongen 2014. Populationsstorleken och populationsutvecklingen för järv i Skandinavien övervakas genom registrering av föryngringslokaler (revir) där föryngring skett under vårvintern. Det görs en årlig beräkning av populationsstorleken som baseras på det inventerade antalet järvföryngringar som Dokumenterats eller Bedömts som säkra utifrån de gemensamma kriterierna. Järvföryngringar inventeras och registreras i Rovbase främst av fältpersonal från Länsstyrelserna i Sverige och Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge, som utför fältkontrollerna. På svensk sida är även samebyarna i renskötselområdet aktiva att rapportera misstänkta lyelokaler som länsstyrelsens personal sedan kvalitetssäkrar i fält. Under inventeringssäsongen 2016 registrerades 108 järvföryngringar i Skandinavien, vilket motsvarar en minskning av antalet föryngringar med 33 % jämfört med 2015. Av dessa återfanns 58 föryngringar i Sverige och 50 i Norge. I Sverige motsvarar det en minskning med 39 % och i Norge med 23 % jämfört med 2015. Baserat på de antal föryngringar som hittats 2014–2016 beräknas den skandinaviska populationen 2016 till 848 vuxna järvar som är ett år eller äldre (95 % CI = 716–1072), vilket är 8 % lägre än fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet. Av de 848 järvarna återfinns uppskattningsvis 349 individer (95 % CI = 297–440) i den norska delen av järvpopulationen och 499 individer (95 % CI = 391–667) i den svenska delen av populationen. Den norska delen av populationen har sett en ökning på 4 %, och den svenska delen en minskning på 15 % jämfört med 2015. Modellen som används för att beräkna populationsuppskattningen tar hänsyn till att både årets och föregående års reproduktionsframgång påverkar den totala populationsstorleken. Det genomsnittliga antalet fastställda järvföryngringar de senaste tre åren utgör därför grunden för populationsuppskattningen från antalet föryngringar till antalet vuxna järvar i populationen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3:2016
dc.subjectBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavianb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectantall ynglingernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectjärvnb_NO
dc.subjectantal föryngringarnb_NO
dc.subjectinventeringnb_NO
dc.subjectpopulationsutvecklingnb_NO
dc.subjectSkandinaviennb_NO
dc.titleBestandsovervåking av jerv i 2016nb_NO
dc.title.alternativeInventering av järv 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet i Norge/Naturvårdsverket i Sverigenb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record