Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.date.accessioned2016-09-20T10:16:26Z
dc.date.accessioned2016-09-22T07:56:15Z
dc.date.available2016-09-20T10:16:26Z
dc.date.available2016-09-22T07:56:15Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationEndrestøl, A. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for klippeblåvinge Scolitantides orion – NINA Rapport 649. 53 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2230-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409665
dc.description.abstractEndrestøl, A. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for klippeblåvinge Scolitantides orion – NINA Rapport 649. 53 s. Klippeblåvinge Scolitantides orion er en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler og tilhører glansvingene (familie Lycaenidae). Arten er varmekjær og finnes fortrinnsvis i sørvendte åpne klipper og på svaberg med høy solinnstråling, og hvor man i tillegg til nektarplanter også finner vertsplanten smørbukk Hylotelephium maximum. Klippeblåvinge fantes i Norge tidligere i et belte fra Aust-Agder via Oslo til Østfold. I dag finnes den kun i to kommuner i landet, henholdsvis Halden og Tvedestrand, og antall populasjoner er kraftig redusert siden arten først ble funnet i Norge på slutten av 1800-tallet. Den samme situasjonen ser man andre Nordiske land og i store deler av Europa for øvrig hvor arten finnes. Selv om arten i dag kun har to kjente populasjoner, er det likevel lite sannsynlig at artens totalutbredelse i Norge er fullstendig kartlagt. Flere kystnære områder kan fremdeles være aktuelle som habitat for klippeblåvinge, og utbredelsen på de kjente lokalitetene kan være større enn antatt. Målsetningen med denne handlingsplanen er å bidra til å sikre en langsiktig overlevelse av klippeblåvinge i Norge. Selv om kartleggingen fremdeles ikke er fullstendig, er det likevel klart at arten er ekstremt sårbar både i Norge og der hvor den forekommer ellers i Norden, og at det er en reell fare for at den skal dø ut fra lokaliteter hvor den i dag finnes og i verste fall på landsbasis. Klippeblåvinge er rødlistet som sterkt truet (EN) både i Norge og Sverige, og som sårbar i Finland (VU). Den er i tillegg totalfredet både i Norge og Finland. Det komplette trusselbildet er noe uklart, selv om arealendring og fragmentering nok er den trussel som på kort sikt er størst. Dette skjer som følge av både økte menneskelige inngrep og gjengroing. I tillegg kan det være en rekke andre faktorer som kan medvirke til artens tilbakegang, som for eksempel forurensing, tråkk/slitasje, innavl og klimaendringer med mer. De viktigste tiltakene for å sikre handlingsplanens målsetning vil først og fremst være å øke kunnskapen om arten i Norge samt å ivareta de kjente lokalitetene til klippeblåvinge. Dette betyr at man må øke kunnskapen om artens biologi, økologi og utbredelse gjennom kartlegging og overvåking samt å ivareta de kjente lokalitetene til klippeblåvinge gjennom aktiv skjøtsel og områdevern. De konkrete biotopforbedrende tiltakene må vurderes spesifikt ut i fra forholdene ved de enkelte lokalitetene. Klippeblåvinge er foreslått som prioritert art etter naturmangfoldslovens § 23 og § 24 om prioriterte arter.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A. 2010. Basis for action plan for Scolitantides orion – NINA Report 649. 53 p. The Chequered Blue Scolitantides orion is one of the rarest butterflies in Norway and it belongs to The Gossamer-Winged Butterflies (family Lycaenidae). The species is thermophilic and its habitat is preferably open south-facing cliffs and rocks with high solar radiation, and where nectar plants and its host plant, the Orpine Hylotelephium maximum is found. The Chequered Blue was previously found along the coast from the county Aust-Agder via Oslo to Østfold in Norway. Today, it is found only in two municipalities in Norway, respectively Halden and Tvedestrand, and the number of populations has declined heavily since the species was first discovered in Norway at the end of the 1800s. The same situation is seen in other Nordic countries and in many of the Europe countries where the species is found. Although it only has two known populations in Norway today, it is unlikely that the species' total distribution in Norway is fully mapped. Several coastal areas are relevant as a habitat for the Chequered Blue, and its distribution on known locations may be greater than known so far. The objective of this action plan is to help ensure a long-term survival of the Chequered Blue in Norway. Although its distribution is probably not completely mapped, it is nevertheless clear that the species is extremely vulnerable, both in Norway and where it occurs elsewhere in the Nordic countries, and that there is a real threat that it will become extinct from the localities where it currently exists or nationwide. The Chequered Blue Butterfly is red listed as endangered (EN), both in Norway and Sweden, and as vulnerable in Finland (VU). It is also protected by law both in Norway and Finland. The impacts factors and their contributions to the species decline are somewhat unclear, although land use changes and fragmentation probably represents the greatest threats. This is as a result of both increased human encroachment and vegetation closing. In addition, there may be a number of other factors that may contribute to its decline, such as pollution, wear damage, inbreeding, and climate change etc. The most important measures to ensure the action plan's objective will primarily be to increase the knowledge on the species in Norway as well as to safeguard the known localities of The Chequered Blue. This means that one have to increase the knowledge of species biology, ecology and distribution through mapping and monitoring as well as to safeguard the known localities of The Chequered Blue through active management and site protection. The specific management measures must be considered specifically given the conditions at individual localities. The Chequered Blue is proposed a "priority species" according to the new Norwegian Nature Diversity Act.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;649
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectklippeblåvinge Scolitantides orionnb_NO
dc.subjectsmørbukk Hylotelephium maximumnb_NO
dc.subjecthandlingsplannb_NO
dc.subjectkysthabitatnb_NO
dc.subjectkartleggingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectChequered Blue Scolitantides orionnb_NO
dc.subjectaction plannb_NO
dc.subjectcoastal habitatsnb_NO
dc.subjectmappingnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.titleFaglig grunnlag for handlingsplan for klippeblåvinge Scolitandides orionnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-09-20T10:16:26Z
dc.source.pagenumber53 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1383220
dc.relation.projectFylkesmannen i Østfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record