Vis enkel innførsel

dc.contributor.editorFramstad, Erik
dc.date.accessioned2016-09-19T11:09:14Z
dc.date.available2016-09-19T11:09:14Z
dc.date.issued2016-09-19
dc.identifier.isbn978-82-426-2941-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408286
dc.description.abstractFramstad, E. (red.) 2016. Terrestrisk naturovervåking i 2015: Markvegetasjon, epifytter, små-gnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. – NINA Rapport 1279. 112 s. Overvåkingen i TOV omfatter viktige biologiske komponenter i vanlige boreale og lavalpine øko-systemer. Det er forventet at overvåkingsvariablene vil respondere på ulike naturlige og men-neskeskapte endringer. Her gis en kvalitativ vurdering av hovedmønstre i mulige påvirkninger. Klimaendringer Flere av artsgruppene som overvåkes i bjørkeskog og granskog, viser endringer som kan knyttes til observert klimavariasjon fra midten av 1980-tallet. Planteartenes temperaturfølsomhet henger sammen med deres fordeling med høyden over havet. Store moser i markvegetasjonen viser økt mengde i flere granskogsområder og enkelte bjørkeskogsområder, noe som trolig skyldes lengre vekstsesong med milde høster, spesielt fra midten av 1990-tallet. Økning for store moser i mange granskogsområder har gitt fortetting av bunnsjiktet, med reduksjon i mengde og artsrik-het av spesielt levermoser, noe som trolig også medvirker til observert reduksjon for karplanter. I flere granskogsområder er total artsrikhet i markvegetasjonen betydelig redusert i løpet av over-våkingsperioden. Bringen og Urvatnet har størst reduksjonen, begge med ca fem færre arter pr analyserute i gjennomsnitt. De fleste bjørkeskogsområdene (unntatt Børgefjell) har respondert på et varmere og fuktigere klima med økt framgang av urter og gras, høyst sannsynlig på grunn av økt næringsomsetning og økt pH og mineralisering av organisk materiale i jordsmonnet. Gjengroing av feltsjiktet gir redusert lystilgang til bunnsjiktet og bidrar til nedgang i små moser og lav. På undersøkte trær i flere av overvåkingsområdene har mer varmekjære lavarter som vanlig kvistlav gått fram, mens kuldetolerante arter som snømållav har gått tilbake og dels vist høyere skadefrekvens. Tidspunktet for egglegging hos fluesnappere viser nær sammenheng med vårens utvikling (målt ved middeltemperaturen i mai). Mildere klima og lengre produksjons-sesong bør gi økning i fuglebestandene i fjellet, men middeltemperaturen i mai og juni viser ikke konsistent økning i TOV-områdene. En bestandsindeks for fugler i de fem TOV-områdene i fjellet (Møsvatn, Gutulia, Åmotsdalen, Børgefjell, Dividalen) viser ikke signifikant endring for arter knyt-tet til skog i perioden 1990-2015, mens arter knyttet til åpne naturtyper har hatt signifikant ned-gang. Enkelte år har hatt episoder med ugunstige værforhold i hekketida eller sein og kald vår, noe som kan ha hatt negative konsekvenser for hekkestart og klekkesuksess, med mulig effekt på bestandene av spurvefugl. Langtransporterte forurensinger Ulike effekter av langtransporterte forurensinger, som forsuring fra svovelforbindelser, gjødsling (eutrofiering) fra nitrogenforbindelser og akkumulering av miljøgifter, kan påvirke flora og fauna i TOV-områdene. Effektene av slik forurensing kan vise seg ved forskjeller i artssammensetning, bestandsvariasjoner eller reproduksjonssuksess mellom de sørligste områdene med mest for-urensing og områder lengre nord med lavere belastning. De tydeligste effektene av endringer i forurensingsnivå er knyttet til epifytter på faste prøvetrær i overvåkingsområdene, der særlig de sørlige og mest forurensete områdene viser nedgang i skader på lav, samt framvekst av lav generelt og spesielt for forurensingsfølsomme arter som brunskjegg. Dette tyder på at reduksjon i svovelnedfall og forsuring de siste tiårene har hatt en positiv effekt på lavfloraen. Mengden av alger på trærne i det sørligste området Lund har økt kraftig i overvåkingsperioden, noe som dels kan skyldes et mildere og fuktigere klima, men ganske sikkert også økt tilførsel av nitrogen. Sterk økning av graset blåtopp og observasjoner av alger i markvegetasjonen i Lund settes også i sammenheng med høy nitrogenavsetning. Algedekning på trær og bakkevegetasjon er også ob-servert i enkelte granskogsområder, spesielt tydelig i det sørligste området Paulen. Observasjo-ner fra bjørkeskog i Møsvatn, Gutulia og Dividalen tyder på at en gjødslingseffekt av tilført nitro-gen er i ferd med å påvirke floraen også i mer nordlige områder, både ved tilbakegang av nitro-genfølsomme lavarter og framgang for noen nitrogenelskende karplanter. I disse områdene kan også lokale effekter av kraftige bjørkemålerangrep bidra til de observerte endringene mot mer nitrogenelskende vegetasjon. I granskogsområdene er slike gjødslingseffekter ikke like klare, men i enkelte områder er det observert økning av smyle og algevekst på bakken og på trær, tydeligst i det sørligste området der nitrogentilførselen er størst. For faunaen gir ikke overvå-kingsresultatene noen indikasjoner på at forurensinger i de mest utsatte områdene i sør har noen effekter på bestandsvariasjon eller reproduksjon hos undersøkte arter i TOV-områdene. I lands-omfattende undersøkelser fra tidligere år er det funnet forhøyete nivåer av ulike organiske mil-jøgifter i egg av flere rovfuglarter, samt betydelige nivåer av bly og andre giftige metaller i høn-sefugl fra Sørvest-Norge, men dette har ikke gitt observerbare effekter på reproduksjon og be-standsdynamikk for undersøkte arter i TOV-områdene. Andre påvirkningsfaktorer De fleste TOV-områdene er lagt til verneområder for å unngå arealinngrep og raske endringer i arealbruk, men endringer i bruken av utmarksarealene vil også påvirke disse områdene. Dette gjelder særlig endringer i beiteaktivitet og annen høsting, oftest i form av redusert bruk av den biologiske produksjonen med økt gjengroing som resultat. I flere bjørkeskogsområder (f.eks. Åmotsdalen) er det imidlertid fremdeles et høyt beitetrykk av sau, og reinsdyr bruker områdene i Gutulia, Børgefjell og Dividalen. I motsetning til i de andre TOV-områdene har fortsatt høyt beitetrykk av rein og smågnagere i Børgefjell trolig bidratt til redusert dekning av feltsjiktet med mindre dekning av gras og urter. Smågnagere har her også ført til et redusert mosedekke. Også mer akutte effekter av arealbruk, som kjøreskader på vegetasjonen og hogst eller annen øde-leggelse av analysefelter og -trær, er påvist i enkelte bjørkeskogsområder. Det er vanskelig å anslå i hvor stor grad slike endringer er årsak til observerte endringer i overvåkingsområdene. Så langt i gjennomføringen av TOV er det ikke observert arter i TOV-områdene som ikke kan sies å høre naturlig hjemme i de aktuelle naturtypene. Det er foreløpig heller ikke kjente fore-komster av slike arter i nærheten av TOV-områdene, slik at fremmede arter kan forventes å dukke opp i disse områdene i nær framtid. Overvåkingen i TOV er lagt til områder med vanlig forekommende økosystemer der vi ikke vil vente å finne spesielt mange rødlistete arter. Undersøkelsesmetodene i TOV er heller ikke inn-rettet mot å finne slike arter, som ofte er sjeldne. Følgende arter på den norske rødlista 2015 er så langt observert i forbindelse med overvåkingen i TOV-områdene: lavartene gubbeskjegg, gryntjafs og ulvelav (alle nær truet), samt fugleartene lappspurv (sårbar), jaktfalk, fjellrype, lirype, gjøk, blåstrupe, sivspurv og taksvale (alle nær truet). Flere observerte endringer i TOV-områdene skyldes også naturlige variasjoner i nordlige øko-systemer som er utsatt for betydelige fysiske og biologiske endringer fra år til år. Foruten varia-sjon i klimaet, snødekket og stormer er også endringer i smågnagerbestandene og i mengden av bjørkemålere viktige årsaker til endringer i andre deler av økosystemene. Smågnagere kan vise tydelige bestandssvingninger, ofte med nokså regelmessig variasjon med bestandstopper med 3-4 års mellomrom, slik vi bl.a. har sett i TOV-områdene Møsvatn og Børgefjell. Det er overraskende at smågnagerne i Gutulia og Dividalen ikke viser like tydelige bestandstopper eller regelmessige bestandsvariasjon. Vi har ingen god forklaring på de generelt lave bestandsnivå-ene i disse områdene (selv om smågnagerbestanden i Gutulia viste en topp for første gang i 2010-2011 og en viss bestand også i 2013). Overvåkingen av etasjemosepopulasjoner i sju TOV-områder i granskog viser at store bestander av smågnagere kan ha sterk påvirkning på mosedekket i skogbunnen. Tynning av mosedekket og blottlegging av jorda åpner for re-etable-ring av moser. Ved store angrep av bjørkemålere vil både bjørkelauv og lauv på andre trær, busker og lyngplanter kunne bli fullstendig nedbeitet. Mildere vintre vil kunne gi store angrep i flere påfølgende år, der også enkelttrær blir drept i stor skala. Dette endrer vekstforholdene for markvegetasjonen, med bl.a. et sterkere oppslag av grasarter, noe som kan endre livsbetingel-ser og artssammensetning for smågnagere og fugler, med kaskadeeffekter for næringsnettet. Det har vært indikasjoner på slike effekter i enkelte av TOV-områdene i fjellet (bl.a. Møsvatn).nb_NO
dc.description.abstractFramstad, E. (ed.) 2016. Terrestrial Ecosystems Monitoring in 2015: Ground vegetation, epi-phytes, small mammals and birds. Summary of results. – NINA Report 1279. 112 pp. The terrestrial ecosystem monitoring programme (TOV) includes important biological compo-nents of common boreal and low alpine ecosystems. We expect the monitoring variables to re-spond to various natural and anthropogenic impacts. Here, we give a qualitative assessment of the main patterns of potential impacts. Climate change Changes in several of the components monitored in birch and spruce forests can be linked to observed climate variation from the mid 1980s. There is a general relationship between plant species temperature sensitivity and their distribution with altitude. In the ground vegetation, large mosses show increased abundance in several sites of spruce forest and some of birch forest, probably due to longer growing seasons of mild autumns, particularly from the late 1990s. In-creases for large species have led to a denser bottom layer, reducing the amount and species richness of liverworts in particular, probably also contributing to observed reductions for vascular plants. In several spruce forest sites, the ground vegetation shows considerably reduced total species diversity since the start of monitoring. Bringen and Urvatnet have had the greatest re-duction, with a mean of c. five species per 1-m2 plot. In most of the birch forest sites (except Børgefjell) the ground vegetation has responded to a warmer and wetter climate with increased growth of herbs and grasses due to increased decomposition and mineralsation of the soil, and increased soil pH. On examined trees in several monitoring sites, more thermophilic lichens (e.g. Hypogymnia physodes) have increased, whereas cold-tolerant species (e.g. Melanelia olivacea) have decreased and exhibited higher damage rates. The timing of egg laying in pied flycatchers shows a close relationship with the on-set of spring (measured as May mean temperature). A milder climate and longer production season should result in an increase in bird populations in the mountains. However, May and June mean temperatures do not show a consistent increase for the monitoring sites since 1990. A bird population index for the five mountain monitoring sites (Møsvatn, Gutulia, Åmotsdalen, Børgefjell, Dividalen) shows no significant change for species of forest habitats during 1990-2014, whereas species preferring open habitats have had a sig-nificant population decrease. In some years, episodes of unfavourable weather during the nest-ing season or a late/cold spring may have had negative impacts on breeding season start, hatch-ing success, and possibly, population development for passerine birds. Long-range pollution Various effects of long-range pollutants, such as acidification from sulfur compounds, eutrophi-cation from nitrogen compounds, and toxic compounds can affect flora and fauna of the moni-toring sites. Effects may result in differences in species composition, population fluctuations or reproductive success between the most polluted southern sites and sites further north with lower pollution loads. The most obvious effects of changes in pollution levels are observed for epi-phytes on sample trees, where especially the southern and most contaminated sites show de-creased damage to lichens, increased lichen cover in general and particularly for pollution-sen-sitive species such as Bryoria. This suggests that reduced sulfur deposition and acidification in recent decades have had a positive effect on lichens. Amounts of algae on trees in the most southern site Lund have risen sharply during the monitoring period, possibly due to a warmer and wetter climate, but probably also due to increased supplies of nitrogen. Increased cover of the grass Molinia caerulea and observations of algae in the ground vegetation in Lund, are prob-ably also related to eutrophication caused by high nitrogen deposition. Algae have also been observed on trees and ground vegetation in some spruce forest sites, being most evident in the southernmost site Paulen. Observations from birch forest in Møsvatn, Gutulia and Dividalen in-dicate that airborne nitrogen may also affect the vegetation at more northern sites, reflected in decline of nitrogen-sensitive lichens and increase for some nitrophilous vascular plants. How-ever, local effects from major moth attacks on birch may also contribute to the fertilization of the ground vegetation at these sites. In spruce forest sites such fertilization effects are not as clear, but an increase of Avenella flexuosa is observed in some sites, most evident in the south where nitrogen deposition is greatest. Monitoring results do not indicate any effects on the fauna from pollution in the most exposed southern sites. In nationwide surveys from previous years, ele-vated levels of various organic pollutants have been found in eggs of several species of birds of prey, as well as significant levels of lead and other toxic metals in grouse from southwestern Norway. However, this did not result in observable effects on reproduction and population dy-namics of the investigated species in the TOV monitoring sites. Other impact factors Most of the TOV sites are located in protected areas to avoid rapid changes in land use, but previous changes in land use may still influence these sites. This applies in particular to reduc-tions in open range grazing and other biomass harvesting, resulting in increased regrowth of the vegetation, enhancing the effects of a warmer and wetter climate. However, in several of the birch forest monitoring sites (e.g. Åmotsdalen) there is still a high grazing pressure from sheep, and reindeer use Gutulia, Børgefjell and Dividalen. In contrast to the other TOV sites, the high grazing pressure at Børgefjell by reindeer and small rodents has probably reduced the cover of grasses and herbs. In addition, grazing by small rodents has reduced the bryophyte cover. More acute effects of land use can also affect the monitoring sites, with damage to vegetation from motorized vehicles, logging or other destruction of the sample plots and trees. It is difficult to assess to what extent such impacts have caused observed changes in the monitoring sites. Non-native species have not yet been observed in the monitoring sites. There are currently no known instances of such species near the sites. Hence, no alien species should be expected to occur in these sites in the near future. The TOV monitoring sites are covering common ecosystems where we would not expect to find many threatened (red-listed) species. Survey methods in TOV are also not suited to finding such species, which are often rare. The following species from the Norwegian Red List 2015 have so far been observed in the monitoring sites: the lichens Alectoria sarmentosa, Evernia mesomor-pha, and Letharia vulpina, (all near threatened), as well as the birds Calcarius lapponicus (vul-nerable), Falco rusticolus, Lagopus muta, Lagopus lagopus, Cuculus canorus, Luscinia svecica, Emberiza schoeniclus, and Delichon urbica (all near threatened). Natural variation in northern ecosystems subject to extensive inter-annual changes in physical and biological conditions will also result in observable changes in the monitoring sites. In addition to variations in climate, snow cover, and storms, changes in rodent populations and the amount of birch-defoliating moths are important causes of changes in other parts of the ecosystems. Small rodents can show pronounced population fluctuations, often with fairly regular variation with population peaks each 3-4 years, as seen in the TOV sites Møsvatn and Børgefjell. How-ever, it is surprising that small rodents in Gutulia and Dividalen do not seem to show similar population peaks or regular fluctuations. We have no good explanation for the generally low population levels in these sites. Monitoring of Hylocomium splendens populations in seven TOV spruce forest sites shows that some population peaks of rodents may strongly influence the bry-ophyte cover. Thinning of the bryophytes and exposed soil allow re-establishment of bryophytes under favourable weather conditions. Major attacks of birch-defoliating moths may completely consume leaves on birch trees, other deciduous trees and shrubs. Milder winters could result in major attacks in several consecutive years, where individual trees can be killed on a large scale. This changes the growing conditions and species composition of the ground vegetation, and changes the living conditions and species composition of small rodents and birds, with cascading effects on the food web. Indications of such effects have been observed in some of the TOV mountain sites, including Møsvatn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1279
dc.relation.ispartofseriesProgram for terrestrisk naturovervåking;148
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectterrestrisk miljønb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectklimavariasjonnb_NO
dc.subjectforurensingernb_NO
dc.subjectnaturlig dynamikknb_NO
dc.subjectmarkvegetasjonnb_NO
dc.subjectepifytternb_NO
dc.subjectsmågnagerenb_NO
dc.subjectfuglnb_NO
dc.subjectreproduksjonnb_NO
dc.subjectbestandsvariasjonernb_NO
dc.subjectartssammensetningnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectterrestrial environmentnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectclimate variationnb_NO
dc.subjectpollutionnb_NO
dc.subjectnatural dynamicsnb_NO
dc.subjectground vegetationnb_NO
dc.subjectepiphytesnb_NO
dc.subjectsmall mammalsnb_NO
dc.subjectbirdsnb_NO
dc.subjectreproductionnb_NO
dc.subjectpopulation variationnb_NO
dc.subjectspecies compositionnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.titleTerrestrisk naturovervåking i 2015: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultaternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber112 s.nb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel