Show simple item record

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.coverage.spatialTrøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2016-09-06T10:07:40Z
dc.date.available2016-09-06T10:07:40Z
dc.date.issued2016-09-06
dc.identifier.isbn978-82-426-2904-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404527
dc.description.abstractBergan, M.A. 2016. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015. - NINA Rapport Nr 1254. 44 s. + vedlegg. På oppdrag for Trondheim kommune har NINA i 2015 foretatt undersøkelser av bunndyrsamfunnet i bekker og mindre elver i kommunen. 28 stasjoner/bunndyrprøver, fra til sammen 17 vassdrag, ble innsamlet i løpet av medio september, oktober og november måned i 2015. Hensikten var å vurdere vannforekomstenes vann- og miljøkvalitet, samt klassifisere økologisk tilstand med bunndyr som kvalitetselement. Økologisk tilstand ble klassifisert ved bruk av forurensningsindeksen ASPT, og miljøkvaliteten beskrevet på bakgrunn av bunndyrsamfunnets strukturelle og funksjonelle sammensetning. Undersøkelsene har vært en del av Trondheim kommunes årlige overvåking av vannkilder, og hovedresultatene finnes også i kommunens egen årlige rapportserie fra vannovervåkingen. Datamaterialet fra 2015 viser at av totalt 28 undersøkte vassdragsstasjoner oppnådde ingen stas-joner «Svært god økologisk tilstand». 11 stasjoner oppnådde miljømålet «God økologisk tilstand». Vann- og habitatkvaliteten ved åtte stasjoner hadde noe avvik fra miljømålet, og ble klassifisert til «Moderat økologisk tilstand». Like mange stasjoner ble klassifisert å ha betydelige avvik fra for-ventet miljømål, og ble klassifisert til «Dårlig økologisk tilstand». En stasjon ble klassifisert til «Svært dårlig økologisk tilstand» høsten 2015, på bakgrunn av å ha et svært forenklet bunndyr-samfunn dominert av forurensningstolerante bunndyrformer. Klassifisering av økologisk tilstand ved bruk av ASPT-indeks og bunndyr som kvalitetselement gir relativt tilfredsstillende vurderinger av vannmiljøtilstanden i de fleste vassdrag i Trondheim. Unnta-ket er bekker/elver som mottar kraftige, uregelmessige punktutslipp (industriutslipp og/eller kloakk), og som har renere strekninger ovenfor utslippet. Bunndyrsamfunnet i noen enkeltvassdrag bærer derfor tydelig preg av større påvirkning, uten at ASPT-verdien indikerer dette i like stor grad. Her anbefaler NINA at faglige ekspertvurderinger legges til grunn ved fastsettelsen av tilstand og vurdering av evt. tiltaksbehov. Videre kan noen bekker ha en naturtilstand som avviker noe fra de interkalibrerte, fastsatte klassegrensene utarbeidet for norske vassdrag gjennom vannforskriften. Helsetilstanden i slike vassdrag kommer bedre til utrykk ved å inkludere en ekspertvurdering av funksjonelle og strukturelle forhold, artsmangfoldet og mengdemessige forhold (antall dyr per prøve) hos bunndyrsamfunnet, sammenlignet med en forventning om god økologisk tilstand klassifisert etter ASPT-indeksen. Det er relativt store variasjoner mellom år i bunndyrsamfunnet og den økologiske tilstanden for mange vassdrag i Trondheim. Noe av årsaken til negative effekter kan være uhellsutslipp, lekkasjer av miljøfarlig stoff og/eller sanitært avløpsvann. Positive trender kan skyldes at tiltak for å bedre vannkvaliteten er gjennomført. Andre årsaker styres av klimatiske forhold. I 2014 bar sommermånedene preg av langvarig tørke og lite nedbør. Dette ga store nedslammingsproblemer for mange vassdrag med lav resipientkapasitet og stor belastning i nedbørsfeltet. Flere av disse vassdragene hadde lite problemer med dette i 2015, som følge av en svært kald og vannrik sommer. Dette er forhold som er av betydning for den strukturelle og funksjonelle sammensetningen hos bunndyr-samfunnet, som igjen har innvirkning på den økologiske tilstanden i disse urbane vassdragene. Alle arter av døgn-, stein- og vårfluer som ble registrert i 2015 anses som normalt forekommende i regionen og Norge. Den tidligere rødlistede vårfluearten Rhyacophila fasciata ble påvist i mange bekker for første gang. Årsaken til dette er trolig at arten har blitt oversett og/eller forvekslet med den mer vanlige søsterarten R. nubila, og at den derfor har vært til stede også tidligere år.nb_NO
dc.description.abstractBergan, M.A. Bunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015. - NINA Report Nr.1254. 44 s. +vedlegg. This report summarizes the 2015-results from the annual monitoring program of macroinvertebrate communities in smaller rivers and streams in Trondheim municipality. The results are part of Trond-heim’s Department of Environment’s annual monitoring program of the ecological quality in their water resources. A total of 28 macroinvertebrate samples from study sites in 17 different streams were collected, and ecological status was classified based on the ASPT index value. 11 stations achieved the environmental objective «good ecological status». No stations achieved a «high ecological status», referring to a pristine reference condition for aquatic habitats. Eight stations were classified to «moderate» ecological status, while nine stations were considered to have large deviations from the expected environmental objective, classifying them to either «poor» or «bad» ecological status. Urban streams in Trondheim are subject to heavy human impact on many levels, and ecological status varies a lot between years in the streams. Positive trends can be related to recent mitigating measures on wastewater- and sewage runoff. Negative trends often relate to accidental spills, periodic pollution from point sources of wastewater/sewage or agricultural activity. Results from recent years of macroinvertebrate studies also indicate that annual variation in ecological status can be highly connected with annual variations in rainfall and spring/summer/autumn climate in these urban streams.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1254
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectTrøndelagnb_NO
dc.subjectbekkernb_NO
dc.subjectmiljøovervåkingnb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjectøkologisk tilstandnb_NO
dc.subjectvannforskriftennb_NO
dc.subjectstreamsnb_NO
dc.subjectenvironmental monitoringnb_NO
dc.subjectmacroinvertebratesnb_NO
dc.subjectecological statusnb_NO
dc.subjectwater framework directivenb_NO
dc.titleBunndyrovervåking i mindre vassdrag i Trondheim kommune. Undersøkelser i 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber44 s. + vedleggnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2277]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record