Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten Andre
dc.coverage.spatialBjugnnb_NO
dc.date.accessioned2016-08-30T08:47:26Z
dc.date.available2016-08-30T08:47:26Z
dc.date.issued2016-08-30
dc.identifier.isbn978-82-426-2934-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402678
dc.description.abstractBergan. M. A. 2016. Vannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløps-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015. Undersøkelser av bunndyr, ungfisk og problemkartlegging i henhold til vannforskriften. - NINA Rapport 1273. 52 s. + vedlegg. Det er gjennomført problemkartleggende, ferskvannsbiologiske undersøkelser og kartlegging av vandringshindre- og barrierer i utløpselv og tilløpsbekker til Eidsvatnet og elver/bekker til Botn- gårdsvassdraget i Bjugn kommune i 2015. Undersøkelser av ungfiskbestander og bunndyrsam-funn i disse vannforekomstene er en videreføring av tilsvarende undersøkelser i 2013, som et ledd i arbeidet med å styrke kunnskapsgrunnlaget for videre forvaltning av vassdraget etter vannforskriften. Undersøkelsene i 2015 beskriver vassdragenes helsetilstand, ved å gi en vurdering av miljøtilstand og klassifisering av økologisk tilstand gjennom bruk av laksefisk og bunndyr som kvalitets-elementer. For å ha ett oppdatert bilde av den økologiske kontinuiteten i vassdraget, dvs vandringsforhold og tilgang til anadrom strekning for sjøvandrende laksefisk, ble også mange potensielle, men til dels uavklarte, problempunkter for fiskevandring besiktiget, kartlagt og vurdert. De ferskvannsøkologiske undersøkelsene som er gjennomført i Bjugn kommune høsten 2015 avdekker flere problemstillinger som krever avbøtende tiltak for at miljømål etter vannforskriften skal være innen rekkevidde for vannforekomstene. Det er først og fremst hydromorfologiske problemstillinger som bør få størst fokus i første omgang, basert på våre resultater. Inngrep som fører til oppgangsproblemer og endringer i hydromorfologi har redusert produksjonskapasiteten til vassdragene. Tiltak for å avbøte dette anses som oppnåelige og relativt enkle. Med noen få unntak så viser de biologiske undersøkelsene av bunndyr og ungfisk at vannmiljøet (vannkvali-teten) har bedret seg vesentlig sammenlignet med eldre undersøkelser, og at ungfisk har livsvil-kår i flere av de viktigste tilløpsbekker til Eidsvatnet, utløpselva fra Eidsvatnet og i elver-/bekkestrekninger i Botngårdsvassdraget. Det er allikevel tegn til eutrofieringsproblemer og organisk belastning for noen vassdrag og vassdragsstrekninger. Etablering av gjedde og spredning av denne arten utgjør en av de største risikoene for ikke å oppnå miljømål etter vannforskriften i begge de undersøkte vannforekomstene. Gjedde er en fremmed art i kystnære trøndelagsvassdrag, med stor kapasitet til å fortrenge stedegen laksefisk og annen akvatisk fauna i regionen. Spredningsfaren til andre vassdrag er overhengende. Bestandsreduserende tiltak kan gjennom-føres, men er ressurskrevende og omfattende. Tiltak for å utrydde gjeddebestandene helt med-fører bruk av rotenon, noe som bør vurderes grundig i forkant dersom dette skal være aktuelt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1273
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectBjugn kommunenb_NO
dc.subjectsjøørretnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectintroduserte fiskearternb_NO
dc.subjectvandringshindrenb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjectvanndirektivetnb_NO
dc.subjectmiljømålnb_NO
dc.subjectseatroutnb_NO
dc.subjectsalmonnb_NO
dc.subjectintroduced fish speciesnb_NO
dc.subjectmigration obstaclesnb_NO
dc.subjectmacroinvertebratesnb_NO
dc.subjectwater frame directive (WFD)nb_NO
dc.subjectenvironmental objectivesnb_NO
dc.titleVannøkologiske undersøkelser i Botngårdsvassdraget og utløp-/tilløpsbekker til Eidsvatnet, Bjugn kommune, i 2015. Undersøkelser av bunndyr, ungfisk og problemkartlegging i henhold til vannforskriftennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber52 s. + vedleggnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2316]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel